Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

216. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja, stran 629.

Na podlagi šestega odstavka 107. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vrste podatkov o oddanih javnih naročilih po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08; v nadaljnjem besedilu ZJN-2) v preteklem letu in način njihovega zbiranja.
2. NAČIN ZBIRANJA IN VRSTE PODATKOV
2. člen
(1) Naročnik iz prve alineje prvega odstavka 3. člena ZJN-2, razen organov samoupravne lokalne skupnosti, sporoči podatke o oddanih javnih naročilih, katerih vrednosti so nižje od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2, v skladu z drugim odstavkom 105.a člena ZJN-2.
(2) Podatki o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2, se zajemajo iz obvestil o oddaji naročila, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil.
3. člen
(1) Naročnik v zvezi z oddanimi javnimi naročili, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2, sporoči za vsako oddano javno naročilo naslednje podatke:
1. Podatke o predmetu javnega naročila:
– vrsta predmeta (blago ali storitev ali gradnja),
– referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV, razen v primeru iz drugega odstavka 20. člena ZJN-2, najmanj na prva tri mesta natančno,
– opis predmeta;
2. Podatke o vrednosti javnega naročila in trajanju izvedbe javnega naročila:
– ocenjena vrednost naročila brez DDV,
– pogodbena cena brez DDV,
– stopnja DDV,
– število let (letna vrednost) ali število mesecev (mesečna vrednost), za katere se odda javno naročilo, ali enkratna dobava;
3. Podatke o postopku oddaje javnega naročila/načinu oddaje javnega naročila/izvedenem natečaju:
– vrsta postopka (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčni dialog, javni natečaj),
– merila za oddajo (najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba),
– ali je javno naročilo oddano po sklopih: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano z elektronsko dražbo: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano na podlagi okvirnega sporazuma: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano na podlagi dinamičnega nabavnega sistema: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano po pravilih za subvencioniran stanovanjski program: da/ne,
– ali je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v imenu drugega naročnika ali naročnikov: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročanja: da/ne,
– ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem (opredelitev predmeta javnega naročila, tehnične specifikacije, merila, omejitve v okviru priznanja sposobnosti za sodelovanje pri javnem naročilu, pogodbena določila iz obligacijskega razmerja, drugo),
– ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik (opredelitev predmeta javnega naročila, tehnične specifikacije, merila, omejitve v okviru priznanja sposobnosti za sodelovanje pri javnem naročilu, pogodbena določila iz obligacijskega razmerja, drugo),
– ali se javno naročilo nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev Evropske skupnosti;
4. Podatke o ponudnikih:
a) število prejetih ponudb,
b) podatke o izbranem ponudniku:
– ali je bilo javno naročilo oddano na podlagi skupne ponudbe: da/ne,
– ime oziroma firmo,
– matično ali davčno številko, če gre za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža,
– država ponudnika.
(2) Če je naročnik oddal naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 1. točke prvega odstavka 28. člena ZJN-2 ali po postopku s pogajanji brez prehodne objave, podatke iz prve alineje 3. točke prvega odstavka tega člena razčleni še na okoliščine navedene v 1. točki prvega odstavka 28. člena in v 29. členu ZJN-2.
(3) Če je javno naročilo oddano po sklopih, se podatki iz 1. do 4. točke prvega odstavka in iz četrtega odstavka tega člena zbirajo za vsak sklop posebej.
(4) V primeru sklenitve okvirnega sporazuma mora naročnik v obvestilu o sklenitvi okvirnega sporazuma, ki ga v skladu z devetim odstavkom 32. člena ZJN-2 objavi na portalu javnih naročil, navesti vsaj podatke iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena ter s koliko ponudniki je sklenjen okvirni sporazum. Podatke iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na posamezna naročila, oddana na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, naročnik za obdobje preteklega leta sporoči ločeno za posameznega ponudnika najkasneje do 28. februarja na http://www.enarocanje.si/.
(5) Poleg podatkov iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena naročnik sporoči tudi naslednje svoje podatke:
– naziv,
– matično številko,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža,
– vrsta naročnika (ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi organi v sestavi, nacionalna agencija/urad, regionalni ali lokalni organ, regionalna ali lokalna agencija /urad, oseba javnega prava, evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija, drugo).
4. člen
(1) Podatke o skupnih javnih naročilih, razen v primeru oddaje posameznega javnega naročila oddanega na podlagi okvirnega sporazuma, sporoči naročnik, ki je bil pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila. Na poziv Ministrstva za finance pooblaščeni naročnik sporoči tudi druge podatke o skupnem javnem naročanju, zlasti kateri naročniki so sodelovali v postopku skupnega javnega naročanja.
(2) O posameznih javnih naročilih, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma sklenjenega v postopku skupnega javnega naročanja, sporoči podatke iz prejšnjega člena naročnik, kateremu se dobavi blago ali za katerega se izvede storitev ali gradnja. Naročnik sporoči podatke v skladu s četrtim odstavkom 3. člena tega pravilnika.
(3) Za javna naročila oddana v postopku skupnega javnega naročanja se sporoči tudi podatek o tem, kateri naročnik je bil pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila.
3. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
Podatke o javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2 in so bila oddana v letu 2008, naročnik sporoči v elektronski obliki na http://www.enarocanje.si/ do 28. februarja 2009.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 89/07).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-651/2008/8
Ljubljana, dne 26. januarja 2009
EVA 2009-1611-0026
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti