Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

238. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2009, stran 682.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 15. seji dne 22. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Železniki za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Železniki za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |                   |     v EUR|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     | Proračun leta|
|    |                   |     2009|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto    |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  15.335.016|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   5.310.776|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   4.548.252|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   4.050.989|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    325.263|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    172.000|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki            |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    762.524|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    165.410|
|    |premoženja              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     2.000|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni           |     2.600|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    140.000|
|    |storitev               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    452.514|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    195.968|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |       |
|    |sredstev               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    195.968|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih     |       |
|    |sredstev               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |       0|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   9.828.272|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   9.828.272|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  18.308.767|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   1.734.285|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    364.836|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za     |    57.293|
|    |socialno varnost           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   1.187.525|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     7.131|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |    117.500|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |   1.935.619|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije            |    117.623|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom      |   1.177.726|
|    |in gospodinjstvom           |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    223.097|
|    |organizacijam             |       |
|    |in ustanovam             |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    417.173|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  13.752.289|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  13.752.289|
|    |sredstev               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    886.574|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |    695.318|
|    |in fizičnim osebam, ki niso      |       |
|    |proračunski uporabniki        |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    191.256|
|    |proračunskim uporabnikom       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –2.973.751|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |       |
|    |IN NALOŽB               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    136.045|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    136.045|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |    136.045|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |    97.028|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |    97.028|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila           |    10.000|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |    87.028|
|    |in naložb               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       |
|    |privatizacije             |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja  |       |
|    |v javnih skladih in drugih osebah   |       |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v |       |
|    |svoji lasti              |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    39.017|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |(IV.-V.)               |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |   1.000.000|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   1.000.000|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |   1.000.000|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    16.692|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    16.692|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |    16.692|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  –1.951.426|
|    |RAČUNIH                |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0  |       |
|    |ali +                 |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |    983.308|
+--------+--------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |   2.973.751|
|    |IX.)                 |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |   1.951.426|
|    |12. PRETEKLEGA LETA          |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo - ali 0  |   1.951.426|
|    |ali +                 |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
(izvrševanje proračuna)
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. člen
(poblastilo županu)
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 15% obsega področja sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna,
– odpira proračunske postavke.
7. člen
(pooblastila)
Višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– po pooblastilu župana razpolaga s splošno proračunsko rezervacijo do določenega zneska,
– je odredbodajalec proračuna na podlagi pooblastila župana,
– odpira konte v okviru proračunskih postavk na podlagi veljavnega kontnega načrta,
– odloča v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
8. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. lastni prihodki krajevnih skupnosti
2. prihodki za obratovalne stroške Zdravstvene postaje Železniki
3. prihodki za obratovalne stroške Počitniškega doma Portorož
4. vzdrževalnina
5. občinska taksa za investicijsko vzdrževanje in investicije v vodovodni sistem
6. prihodki od smetarine
7. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode
8. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
9. donacije za Zdravstveno postajo Železniki
10. donacije Nogometnega kluba Železniki
11. donacije iz humanitarne akcije
12. prihodki namenjeni odpravljanju posledic poplav
13. komunalni prispevek
14. sredstva EU in RS pridobljena za investicije.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2010 za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem načrtu razvojnih programov neposrednega uporabnika za leto 2010.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan, oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta, lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 87.000 evrov oziroma največ 1,5% prihodkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2009 oblikuje v višini 25.000 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 210 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
14. člen
(prodaja kapitalske naložbe)
Z namenom prodaje kapitalske naložbe, delnic Gorenjske banke Kranj se zagotavlja cilj zagotovitev likvidnih prejemkov proračuna. Cilj je maksimalizacija proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene. Kupnina od prodaje se bo v prvi vrsti namenila za odplačilo dolga v računu financiranja. V primeru, če bo kupnina presegala obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolga se bo kupnina uporabila za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.000.000 evrov, in sicer za naslednje investicije:
Kanalizacijo Selca – Dolenja vas in Čistilno napravo Dolenja vas ter vrtec v PŠ Selca.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
16. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 0 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Železniki v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 015-1/2009-003
Železniki, dne 22. januarja 2009
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti