Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

262. Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 737.

Na podlagi 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97 in 102/07) in 13. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98), je svet fundacije na sejah dne 16. 6. 2008 in 19. 12. 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/99, 89/99, 45/05 in 23/08) se dopolni tako, da se na koncu črta pika in doda besedilo:
»ter postopek razporeditve sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam.«
2. člen
V prvem stavku prvega odstavka 16. člena se črtata obe vejici in besedilo »ko ni mogoče sklicati seje sveta«.
3. člen
V 17. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»O finančnem načrtu, zaključnem računu in pravilniku, ki ureja pogoje, merila in razporeditev sredstev fundacije, svet odloča z dvotretjinsko večino.«
4. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Funkcija direktorja fundacije je poklicna in lahko traja največ dva zaporedna mandata. Mandat direktorja fundacije je pet let.
Direktorja fundacije imenuje svet fundacije na redni seji na podlagi opravljenega javnega razpisa. Če javni razpis ni bil uspešen, se ponovi.
Če je za direktorja prijavljenih več kandidatov in v prvem glasovanju nobeden ne dobi potrebne večine glasov, se ponovno glasuje o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu glasovanja dobila največ glasov. Člani sveta imenujejo direktorja z večino glasov vseh članov sveta. Če nobeden od kandidatov po dveh glasovanjih ne dobi večine glasov vseh članov sveta, se razpis za imenovanje direktorja ponovi.«
K imenovanju direktorja daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
5. člen
V 20. členu se pred besedilom tretje alinee doda beseda »da«.
6. člen
V drugem odstavku 24. člena se besedilo »državni zbor« nadomesti z besedilom »Vlada Republike Slovenije«
7. člen
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni (prvi odstavek 25. člena Zakona o invalidskih organizacijah)« nadomesti z besedilom »Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije.«
8. člen
Besedilo 30. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Direktor za poklicno opravljanje funkcije prejema plačilo na podlagi pogodbe, ki jo z njim sklene svet fundacije. V pogodbi se v skladu z zakonom in temi pravili opredelijo tudi druge pravice in dolžnosti direktorja.«
9. člen
V 35. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Fundacija lahko sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki uporabi tudi za pridobitev delnic prirediteljev iger na srečo v skladu s predpisi, ki urejajo prenosljivost delnic prirediteljev iger na srečo.«
10. člen
Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1201/2008
Ljubljana, dne 19. decembra 2008
Predsednik sveta FIHO
Miran Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti