Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2009 z dne 6. 2. 2009

Kazalo

Št. 110-36/2009-2 Ob-1459/09 , Stran 200
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas podsekretar (m/ž) v Direktoratu za logistiko / Uradu za gospodarjenje z nepremičninami / Sektorju za upravljanje nepremičnin. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v nazivu: podsekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba pravne smeri; – najmanj 6 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, – državljanstvo Republike Slovenije; – osnovna raven znanja tujega jezika; – ne smejo biti osebe z dvojnim državljanstvom; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede nato, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat po zaključenem univerzitetnem študiju pridobljen magisterij, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Ter za eno leto kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih. Za izbranega kandidata se v skladu s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) opravi varnostno preverjanje. Delovno področje: – neposredna pomoč vodji sektorja pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja sektorja, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv, kolikor ga kandidat ima, 3. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpopolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, 4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka z navedbo ustanove in datuma, kdaj je bil opravljen, 5. pisno izjavo, da ima osnovno znanje tujega jezika, 6. pisno izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – nima dvojnega državljanstva, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 7. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za obrambo pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence, 8. pisno izjavo, da ima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno« oziroma pisno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2), 9. pisno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo). Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi predloženih dokazil ter na podlagi razgovora s kandidati ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. Če z izbranim kandidatom pri predhodnem zdravstvenem pregledu, oceni varnostnega tveganja in izdaji dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ne bo ugotovljenih zadržkov, bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar, opravljal v prostorih Ministrstva za obrambo, na Vojkovi cesti 61 v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, številka: 110-36/2009« na naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Urad za upravljanje človeških virov, Kadrovska služba, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za obrambo (www.mors.si). O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Fireder Bučalič, tel. 471-22-00. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti