Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3882. Uredba o obliki in barvi zastave in znaka davčne službe ter njuni uporabi
3883. Uredba o pogojih, merilih in obsegu plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za državne pravobranilce
3884. Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje množičnega izbruha poljskega majskega hrošča
3885. Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije
3886. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov
3887. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
3888. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
3889. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Odloki

3890. Odlok o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
3891. Odlok o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013

Sklepi

3892. Sklep o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
3893. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost

MINISTRSTVA

3894. Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol
3895. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
3896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih
3897. Odločba o preklicu imenovanja organizacije, pristojne za izvajanje zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3898. Tarifna priloga 2007 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
3899. Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije

OBČINE

Borovnica

3900. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1S/17 – »Ob Borovniščici«

Brezovica

3901. Sklep o ekonomski ceni vrtca za enoto Rakitna

Brežice

3902. Sklep o nadaljevanju priprave prostorskih aktov Občine Brežice – sprememb in dopolnitev Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in Prostorskega načrta Občine Brežice

Cerknica

3903. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Notranjski regijski park

Dobrna

3904. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna

Ilirska Bistrica

3905. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kočevje

3906. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje

Moravske Toplice

3907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
3908. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Murska Sobota

3909. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Novo mesto

3910. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP – 3)
3911. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča in digitalizaciji kartografskega dela odloka
3912. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta tovarne zdravil Krka

Podčetrtek

3913. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek

Prebold

3914. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold
3915. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Prebold
3916. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta L4/4 Krožišče – Latkova vas

Rečica ob Savinji

3917. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
3918. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
3919. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji

Slovenske Konjice

3920. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 2001 (gradnja funkcionalnega objekta ob športnem igrišču v Konjiški vasi)

Straža

3921. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
3922. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža
3923. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013

Šempeter-Vrtojba

3924. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Vipava

3925. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo

Vojnik

3926. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
3927. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 10a

Vrhnika

3928. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo Podhruševca na Vrhniki

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

82. Zakon o ratifikaciji Konvencije o pomoči v hrani, 1999 (MKPH)
83. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na obrambnem področju (BBHSOP)
84. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o vzajemnem vzdrževanju zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (BNLVZN)

Vlada Republike Slovenije

85. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Peru o odpravi vizumov za imetnike diplomatskih, posebnih in službenih potnih listov
86. Uredba o ratifikaciji Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Ustave Mednarodne telekomunikacijske zveze (Ženeva 1992) in Dokumenta o spremembah in dopolnitvah Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze (Ženeva 1992)

Ministrstvo za zunanje zadeve

87. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju in prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
88. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
89. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost