Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3929. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

MINISTRSTVA

3930. Pravilnik o organizaciji in načinu verske duhovne oskrbe v policiji
3931. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
3932. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
3933. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
3934. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
3935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
3936. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti

OBČINE

Beltinci

3938. Sklep za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poslovne cone Lipovci na območju med avtocesto, železniško progo Murska Sobota–Ormož, Državno cesto G 1 – 3 Murska Sobota–Lendava in uvozno cesto za ZRNO-VIT in LEK

Benedikt

3939. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt

Celje

3940. Sklep o javni razgrnitvi predloga Lokacijskega načrta Cinkarna in Okoljskega poročila za LN Cinkarna ter revizijo okoljskega poročila k LN
3941. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta OTOK III S sever-jug

Črnomelj

3942. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza

Dolenjske Toplice

3943. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Kamnik

3944. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 24 Spodnji Stol
3945. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 26 Polje

Kostanjevica na Krki

3946. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Križevci

3947. Pravilnik o nagradah študentom Občine Križevci

Ljubljana

3948. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
3949. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)

Loški Potok

3950. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2007

Mirna Peč

3951. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč

Mozirje

3952. Sklep o skupni pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji

Postojna

3953. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni

Prevalje

3954. Prekinitev postopka priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek–Dolga brda

Rečica ob Savinji

3955. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji

Rogašovci

3956. Pravilnik o nagradah študentom Občine Rogašovci

Sevnica

3957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica

Slovenj Gradec

3958. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013

Sveti Tomaž

3959. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sveti Tomaž

Šempeter-Vrtojba

3960. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Vojnik

3961. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik
3962. Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o.

Zagorje ob Savi

3963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zagorje ob Savi

Zreče

3964. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost