Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

Ob-22350/07 , Stran 5930
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) županja Občine Dravograd objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec – vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora. Za zasedbo prostega delovnega mesta morajo kandidati/tke izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali arhitekturne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave, – usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, skladno s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, – vodenje organizacijske enote, – razporejanje dela med delavci, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – priprava splošnih in drugih aktov občine ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan/ja, občinski svet in drugi občinski organi, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja gospodarskih dejavnosti in urejanja prostora (načrtovanje prostorskega razvoja in posegov v prostor za graditve objektov, načrtovanje prostorskih pogojev za gradnjo stanovanj, pripravljanje projektov in investicijskih programov, naloge s področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči ipd.), – nadziranje izvajanja nalog zaščite in reševanja, – druge naloge s področja dela oziroma po odredbi predstojnika. Prijava mora vsebovati: 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat izpit opravljal in leto opravljanja izpita; 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dravograd pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd. Formalno nepopolne prijave se skladno z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc in razgovorov po merilih, ki jih predhodno določi natečajna komisija. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, s pripisom »Javni natečaj – višji svetovalec vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora«. Rok za prijavo je 15 dni in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni natečaj je objavljen tudi na spletni strani Občine Dravograd: www.dravograd.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@dravograd.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Marjetki Sevčnikar, na tel. 02/872-35-60. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost