Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

Št. 35030-0002-2007/1 Ob-22355/07 , Stran 5933
I. Predmet prodaje Prodaja se zemljišče parcelna št. 738/1, k.o. Vojnik okolica. Zemljišče v naravi predstavlja travnik v velikosti 3791 m2 in predstavlja stavbno zemljišče na katerem je možna gradnja poslovno stanovanjskih objektov. Izhodiščna cena za zemljišče znaša 46 EUR/m2 + DDV, kar skupaj za 3791 m2 znaša 174.386 EUR + DDV. Stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec. II. Pogoji prodaje: zemljišče se prodaja po sistemu videno kupljeno. III: Varščina: ponudnik mora plačati varščino v višini 17.438,60 EUR na račun Občine Vojnik št. 01339-0100003082, sklic 738-1-7. Potrdilo o plačani varščini se priloži ponudbi. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino vsem neuspešnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po odpiranju ponudb. IV. Pisna ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku: naziv kupca in njegov točen naslov, fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki pa so dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne uprave RS, pravne osebe morajo v ponudbi navesti: naziv in sedež, telefonsko št., davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni ter dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni. Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. Ponudnik mora v ponudbi navesti za katero zemljišče kandidira ter priložiti dokazilo o plačani varščini. V. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje da je od nakupa odstopil in se pogodba razveljavi. Zemljišče preide v last in posest kupca šele po plačilu celotne kupnine. Plačana varščina se zadrži v korist prodajalca. VI. Predložitev ponudbe Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik z oznako »Ponudba za odkup zemljišča parc. št. 738/1, k.o. Vojnik okolica – sušilnica Vojnik«. Rok za oddajo ponudbe je 29. 8. 2007, do 14. ure. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 29. 8. 2007 do 14. ure. Odpiranje ponudb bo 29. 8. 2007 ob 15. uri v sejni sobi Občine Vojnik. Izbor najboljšega ponudnika bo opravila komisija imenovana s strani župana. Telefonske informacije lahko prejmete na tel. 03/780-06-20 (Jelka Gregorc ali Bojan Trkaj). Ogled zemljišča je možen ob predhodnem telefonskem dogovoru. VII. Kriterij po katerih se bodo vrednotile ponudbe: prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo predložil višjo ceno. Komisija lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da se razpis ponovi ali, da se s ponovnim razpisom počaka za določen ali nedoločen čas. V primeru, če so ponudniki podali enakovredne ponudbe, se izbere ponudnik, ki bo hkrati pripravljen kupiti tudi objekt sušilnice. Komisija lahko v tem primeru pozove ponudnika k dopolnitvi ponudbe in nato med pridobljenimi ponudbami izbere najugodnejšega ponudnika. VIII. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe in sicer na račun Občine Vojnik št. 01339-0100003082. IV. Občina Vojnik lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino v roku 15 dni.

AAA Zlata odličnost