Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3940. Sklep o javni razgrnitvi predloga Lokacijskega načrta Cinkarna in Okoljskega poročila za LN Cinkarna ter revizijo okoljskega poročila k LN, stran 10390.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), 43. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Lokacijskega načrta Cinkarna in Okoljskega poročila za LN Cinkarna ter revizijo okoljskega poročila k LN
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Lokacijskega načrta Cinkarna, ki ga je pod št. 191/2003 izdelal načrtovalec VIZURA Matko d.o.o., Braslovče in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
Hkrati odreja na podlagi 43. člena Zakona o varstvu okolja javno razgrnitev Okoljskega poročila za lokacijski načrt Cinkarna, ki ga je pod številko OP-2/06 izdelal Envita d.o.o. Ljubljana in revizijo okoljskega poročila k lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev območja Cinkarne v Mestni občini Celje (št. revizije ROPVG15-revident prof. dr. Viktor Grilc, u.d.i.).
II.
Predmet občinskega lokacijskega načrta so zemljišča v območju industrijskega kompleksa Cinkarne. Območje lokacijskega načrta omejuje na jugu Kidričeva cesta, na zahodu struga Hudinje, na severu struga Vzhodne Ložnice in industrijski tiri na vzhodu.
Z načrtovanim lokacijskim načrtom bodo podani pogoji za nadaljnjo izgradnjo in tehnološko prenovo industrijskega kompleksa znotraj obstoječih mej območja.
III.
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta in okoljskega poročila ter revizije se prične osem (8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu krajevne skupnosti Aljažev hrib in sedežu krajevne skupnosti Teharje ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo-Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča Županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005 00106/2002
Celje, dne 23. julija 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost