Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

Ob-22353/07 , Stran 5923
ki ga sestavljajo klasični stroji in oprema za krojenje lesa in izdelavo lepljenih profilov za okna po seznamu, kot sledi: – gnana valjčna proga, letnik 1980, inv. št. 452, – dozirna valjčna proga, letnik 1980, inv. št. 453, – gnana valjčna proga, letnik 1980, inv. št. 454, – trak transporter, letnik 1980, inv. št. 457, – avtomatska sortirna naprava, letnik 1980, inv. št. 459, – čelilnik št. 1, letnik 1980, inv. št. 460, – čelilnik št. 2, letnik 1980, inv. št. 461, – čelilnik št. 3, letnik 1980, inv. št. 462, – linija za dolžinsko spajanje, letnik 1980, inv. št. 464, – večlistna krožna žaga, letnik 1980, inv. št. 477, – rotacijska stiskalnica, letnik 1980, inv. št. 469, – dvižna miza, letnik 1980, inv. št. 915, – linija za dolžinsko optimiranje lesa, letnik 1988, inv. št. 929, – sušilnica za les, letnik 1984, inv. št. 820, – sušilnica za les, letnik 1985, inv. št. 849- Navedene premičnine se prodajajo kot celota za najnižjo ceno 35.600,00 EUR. Pogoji prodaje Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe v zaprti ovojnici v 15. dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS (dan objave v Uradnem listu RS je prvi dan roka za prijavo), na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu z oznako »St 20/2005 Ponudba za odkup – ne odpiraj«. Pisna ponudba mora vsebovati točen naziv kupca, njegov točen naslov oziroma ime firme, davčno številko, predmet ponudbe in ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe. Kot ponudniki lahko sodelujejo, razen omejitev, določenih v 153. členu ZPPSL, vse fizične osebe in pravne osebe, ki bodo predložile največ 10 dni star izpisek iz sodnega registra o registraciji v Republiki Sloveniji, vse v izvirniku ali po notarju overjeni fotokopiji in ki bodo predložile javno listino ali izjavo iz četrtega odstavka 153. člena ZPPSL. Kupci ne morejo biti fizične in pravne osebe, določene v 153. členu ZPPSL, to so določeni bivši zaposleni, člani nadzornega sveta, prokuristi in njihovi družinski člani in določeni sorodniki ter pravne osebe, katerih delež pripada prej navedenim fizičnim osebam in presega delež 10 odstotkov celotnega osnovnega kapitala te pravne osebe. Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo ponudbi predložiti veljavno pooblastilo. Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10% objavljene najnižje kupnine na transakcijski račun stečajnega dolžnika, številka 25100-9700281264, odprt pri Probanki, d.d., s pripisom »ponudba za odkup St 20/2005« in vplačilo dokazati s predložitvijo kopije nakazila kot prilogo ponudbi. Varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v roku 3 dni po zaključku izbora. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločeno v roku osmih dni od dneva, ko bo potekel rok za zbiranje ponudb. Premičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno in brez kakršnih koli jamstev. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Izbrani ponudnik je dolžan celotno kupnino plačati v roku osmih dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun stečajnega dolžnika, pri čemer se mu plačana varščina všteje v kupnino. Če preostanka kupnine v tem roku ne plača in plačila ustrezno ne zavaruje, velja, da je odstopil od nakupa in se prodaja razveljavi, plačana varščina oziroma del kupnine se mu ne vrne in zapade v korist stečajnega dolžnika. Plačilo kupnine se lahko tudi odloži za obdobje dveh mesecev od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za plačilo kupnine zagotoviti in predložiti nepreklicno in brezpogojno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv in za znesek kupnine. Davek na dodano vrednost ter vse stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe in druge stroške v zvezi z morebitno odstranitvijo oziroma premestitvijo premičnin je dolžan poravnati kupec. Vse informacije glede prodaje je možno dobiti pri stečajnem upravitelju, odvetniku mag. Miranu Kosu, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem oziroma na tel. 02/822-22-86, po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost