Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3965. Zakon o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZPP-UPB3)

MINISTRSTVA

3966. Pravilnik o pogojih za izvajanje javne službe in načinu podelitve koncesije za izvajanje javne službe na področju ocenjevanja biocidnih proizvodov in preskušanja njihove učinkovitosti
3967. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve
3968. Pravilnik o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Komisije za biocidne proizvode
3969. Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3970. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3971. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli

Ivančna Gorica

3972. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta obrtne cone I6/c Stransko Polje Ivančna Gorica

Kostanjevica na Krki

3973. Pravilnik o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora

Kranj

3974. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o.

Postojna

3975. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna

Puconci

3976. Odlok o lokacijskem načrtu obrtno podjetniške cone v Puconcih
3977. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci

Šalovci

3978. Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku

Šentjur

3979. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šentjur

Škofja Loka

3980. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013

POPRAVKI

3981. Popravek Odloka o spremembi Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost