Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007

Kazalo

3966. Pravilnik o pogojih za izvajanje javne službe in načinu podelitve koncesije za izvajanje javne službe na področju ocenjevanja biocidnih proizvodov in preskušanja njihove učinkovitosti, stran 10469.

Na podlagi 58. in 64. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o pogojih za izvajanje javne službe in načinu podelitve koncesije za izvajanje javne službe na področju ocenjevanja biocidnih proizvodov in preskušanja njihove učinkovitosti
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe ocenjevanja biocidnih proizvodov in izvajalec javne službe preskušanja učinkovitosti biocidnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) ter način in postopek podelitve koncesije za opravljanje javne službe.
2. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje nastane z dnem začetka veljavnosti koncesijske pogodbe.
3. člen
(prenosljivost koncesije)
Koncesija je neprenosljiva.
4. člen
(pogoji za izvajanje javne službe ocenjevanja)
(1) Javno službo ocenjevanja biocidnih proizvodov opravljajo izvajalci iz drugega odstavka 57. člena zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06; v nadaljnjem besedilu: zakon). Izvajalci morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe s področja ved o živi naravi, fizikalnih in kemijskih ved ali medicine in naslednja znanja:
– s področja ocenjevanja biocidnih proizvodov, kemikalij ali fitofarmacevtskih sredstev,
– poznavanje predpisov in strokovnih smernic s področja biocidnih proizvodov v skladu z 11. in 13. členom zakona ter s področja razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih snovi in pripravkov,
– znanje angleškega jezika. Če je koncesionar javni zavod ali pravna oseba zasebnega prava, mora zgoraj navedene pogoje izpolnjevati vsak strokovnjak, ki bo ocenjeval biocidne proizvode.
(2) Izvajalec javne službe ocenjevanja biocidnih proizvodov mora razpolagati z informacijsko tehnologijo za podporo izvajanja javne službe.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz tega člena izvajalci javne službe ocenjevanja biocidnih proizvodov dokazujejo s predložitvijo:
– kot dokazilo za prvo alineo prvega odstavka tega člena štejejo reference o praktičnem delu in izjave o izkušnjah in/ali podatki o dodatnem izobraževanju, pri čemer ima večjo težo izobraževanje s področja ocenjevanja biocidnih proizvodov, kemikalij ali fitofarmacevtskih sredstev, ki se zaključi z izpitom,
– kot dokazilo za drugo alineo prvega odstavka tega člena šteje izjava o poznavanju predpisov in strokovnih smernic s poimensko navedenimi predpisi in strokovnimi smernicami,
– kot dokazilo za tretjo alineo prvega odstavka tega člena šteje izjava o znanju angleškega jezika,
– kot dokazilo za prejšnji odstavek šteje izjava o razpolaganju z informacijsko tehnologijo.
(4) Izvajalci javne službe ocenjevanja biocidnih proizvodov lahko v izvajanje posameznih nalog vključijo podizvajalce, ki morajo izpolnjevati pogoje iz tega pravilnika.
5. člen
(pogoji za izvajanje javne službe preskušanja učinkovitosti biocidnih proizvodov)
(1) Javno službo preskušanja učinkovitosti biocidnih proizvodov opravljajo izvajalci, ki morajo razpolagati z laboratorijem, akreditiranim v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 za področje preskušanja učinkovitosti biocidnih proizvodov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko javno službo preskušanja učinkovitosti biocidnih proizvodov opravljajo tudi izvajalci, ki imajo potrdilo o skladnosti laboratorija z načeli dobre laboratorijske prakse v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.
(3) Če za vsa zahtevana preskušanja učinkovitosti biocidnih proizvodov niso na voljo akreditirane metode, morajo izvajalci uporabljati validirane metode in za njihovo izvajanje zagotavljati pogoje glede prostorov, opreme in organizacije dela.
(4) Izpolnjevanje pogojev iz tega člena izvajalci javne službe preskušanja učinkovitosti biocidnih proizvodov dokazujejo s predložitvijo akreditacijske listine iz prvega odstavka tega člena ali potrdila o skladnosti laboratorija z načeli dobre laboratorijske prakse iz drugega odstavka tega člena in poročila o validaciji iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(način podelitve koncesije)
(1) Koncesija se podeli z javnim razpisom za podelitev koncesije na podlagi 60. člena zakona.
(2) Minister lahko izda posebno navodilo za izvedbo javnega razpisa za izbiro koncesionarja za področje izvajanja javne službe.
7. člen
(postopek podelitve koncesije)
Postopek podelitve koncesije se začne z javnim razpisom za podelitev koncesije.
8. člen
(pridobitev koncesije)
(1) Izvajalec javne službe, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa za podelitev koncesije, lahko kandidira za pridobitev koncesije za posamezno javno službo.
(2) Izvajalec posamezne javne službe kandidira na način, ki je določen v javnem razpisu, in v skladu s pogoji javnega razpisa.
9. člen
(komisija za koncesije)
O izpolnjevanju pogojev javnega razpisa za podelitev koncesije za posamezno javno službo na podlagi pogojev iz javnega razpisa odloči komisija za koncesije. Komisijo za koncesije za vsak javni razpis za podelitev koncesije imenuje predstojnik Urada Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad).
10. člen
(odločba o koncesiji)
Urad na podlagi poročila komisije za koncesije izda odločbo o izbiri koncesionarja.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-18/2007-UK
Ljubljana, dne 24. julija 2007
EVA 2006-2711-0219
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost