Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007

Kazalo

3976. Odlok o lokacijskem načrtu obrtno podjetniške cone v Puconcih, stran 10482.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 Odl. US U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO), 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in 103/05) je Občinski svet Občine Puconci na 10. redni seji dne 5. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu obrtno podjetniške cone v Puconcih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za obrtno-podjetniško cono (v nadaljevanju lokacijski načrt) v Puconcih. Podlaga za lokacijski načrt je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in kratkoročnega plana občine Murska Sobota za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/04).
Lokacijski načrt je v oktobru 2005 izdelala ZEU – družba za načrtovanje in inženiring iz Murske Sobote pod številko LN 16/05.
2. člen
Lokacijski načrt iz prvega člena določa ureditveno območje lokacijskega načrta, umestitev načrtovanih ureditev v prostor, urbanistične in krajinske rešitve načrtovanih ureditev, zasnovo projektnih rešitev gospodarske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave ter rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, osnove za parcelacijo, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, začasna namembnost zemljišč in odstopanja.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Puconci: 1709/2, 1711, 1714, 1715, 1718, 1724, 1725, 1726, 2281, 2285, 2400 in k.o. Gorica: 265, 266, 287.
4. člen
Funkcija območja je proizvodnja in obrt ter servisna, poslovna, trgovska, storitvena, izobraževalna dejavnost, ter površine za rekreacijo. Stanovanja niso predvidena.
Namembnost posameznih objektov še ni natančno določena. V območje se praviloma lahko umestijo le dejavnosti s kapaciteto, za katere ne bo treba izvajati celovite presoje vplivov na okolje oziroma jo je potrebno izvesti v okviru priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Predmet lokacijskega načrta je ureditev gospodarske infrastrukture, ki zajema prometne ureditve, gradnjo energetske in komunalne infrastrukture ter sistemov zvez in gradnjo objektov z zgoraj navedeno funkcijo.
5. člen
Vplivno območje načrtovanih ureditev je ureditveno območje lokacijskega načrta in robne parcele zunaj ureditvenega območja v širini, ki je razvidna iz kartografskih prilog.
III. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
6. člen
V ureditvenem območju lokacijskega načrta so predvidene naslednje ureditve gospodarske infrastrukture:
– ureditev dovozne ceste s priključkom na lokalno cesto Puconci–Šalamenci,
– gradnja nove transformatorske postaje v območju, vključitev v energetski sistem, naprava nizkonapetostnih priključkov in ureditev zunanje razsvetljave,
– ureditev vodovodnega priključka z navezavo na obstoječi cevovod na območju hladilnic v Puconcih,
– ureditev kanalizacijskega omrežja s priključkom na obstoječe omrežje in nato v čistilno napravo,
– ureditev ločenega sistema odvodnje meteorne vode z utrjenih površin, naprava, zadrževalnika in izlivnega objekta,
– ureditev tk priključka od obstoječega omrežja ob lokalni cesti Puconci–Šalamenci.
7. člen
V območju je predvidena gradnja trdnih in montažnih objektov za dejavnosti, navedene v 4. členu tega odloka ter gradnja oziroma postavitev pomožnih objektov.
8. člen
Zemljišča, ki so predmet obdelave, so deljena glede na posamezne parcele, ki jih bodo urejali in vzdrževali posamezni investitorji. Javne površine so dovozna cesta s priključkom na lokalno cesto, notranje dovozne ceste in zelene površine. Površine z omejeno rabo so koridorji infrastrukturnih priključkov. Na teh površinah si investitor oziroma upravljalec pridobi služnost.
IV. URBANISTIČNE IN KRAJINSKE REŠITVE NAČRTOVANIH UREDITEV
9. člen
Vsi načrtovani infrastrukturni priključki morajo biti izvedeni podzemno razen v delu, kjer se priključujejo na obstoječe zračne vode. Koridorji infrastrukturnih priključkov morajo potekati vzporedno z načrtovanimi in obstoječimi prometnicami in po javnih površinah.
Parkirišča se praviloma umestijo med objekte in dovozne ceste.
10. člen
Vsi objekti in naprave v ureditvenem območju lokacijskega načrta so podrejeni proizvodni in poslovni funkciji, zato v oblikovanju ni omejitev. Morajo pa vsi objekti biti vzporedni oziroma pravokotni na dovozne ceste, upošteva se obcestna gradbena linija, ki je za posamezne objekte lahko tudi zamaknjena v notranjost parcele za 10,0 m do 15,0 m odvisno od velikosti parcel, objektov in dejavnosti. Objekti se lahko gradijo kot samostojne enote na definiranih parcelah ali v nizu ob gradbeni liniji. Med objekti je treba upoštevati minimalne odmike, ki morajo znašati najmanj višino bližnjih objektov. Velikost objektov se giblje znotraj območja, ki je definirano v grafičnih prilogah kot zazidljivo območje. Objekti so lahko podkleteni, v višini ni arhitektonskih omejitev.
11. člen
Zelenice ločijo parkirišča, pešpoti, posamezne parcele in glavno dovozno cesto. Obsadijo se tudi vsa parkirišča in robovi parcel, če to dopuščajo ostale ureditve v sklopu parcele.
12. člen
Pomožni objekti se lahko postavijo v velikosti in pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
13. člen
V okviru posameznih gradbenih parcel mora biti zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za zaposlene in stranke, glede na predvideno dejavnost. Pri tem je treba upoštevati naslednje kriterije:
+------------------------+-------------------------------------+
|Dejavnost        | Število parkirnih mest (PM) na enoto|
+------------------------+-------------------------------------+
|Poslovni prostori    |     1 PM na 30 m2 netto površine|
+------------------------+-------------------------------------+
|Prodajni prostori    |   1 PM na 30 m2 koristne površine|
+------------------------+-------------------------------------+
|Nakupovalni center   |   1 PM na 15 m2 koristne površine|
+------------------------+-------------------------------------+
|Gostinski objekti    |          1 PM na 10 sedežev|
+------------------------+-------------------------------------+
|Prireditveni prostor,  |          1 PM na 10 sedežev|
|koncertne dvorane    |                   |
+------------------------+-------------------------------------+
|Obrtne delavnice,    | 1 PM na 50 m2 netto površine in 1 PM|
|servisi         |             na 2 zaposl.|
+------------------------+-------------------------------------+
|Industrijski obrati   |         1 PM na 2 zaposlena|
+------------------------+-------------------------------------+
Če parkirišč ne bo možno zagotoviti v sklopu posamezne parcele, se le ta zagotovijo na javnem parkirišču, za kar investitor sklene pogodbo z občino.
V vseh posameznih gradbenih parcelah je treba zagotoviti 5% vseh parkirišč za potrebe invalidnih oseb.
14. člen
Posamezna gradbena parcela ali več parcel skupaj se lahko ogradijo z žično ali betonsko ograjo do višine 2,0 m pod pogojem, da je zagotovljena prevoznost v primeru intervencije.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
15. člen
Promet
Nove prometnice se izvedejo v širini 6,00 m–7,00 m, z eno oziroma obojestranskim pločnikom širine po 1,5 m.
Ceste se opremijo s talno in vertikalno prometno signalizacijo.
16. člen
Parkirišča
Parkirišča se praviloma locirajo med dovozne ceste in objekte. Izvedejo se s perforiranimi tlakovci razen na tistih površinah, katere skladno s predpisi s področja varstva okolja morajo biti opremljene z lovilci olj ali čistilnimi napravami padavinske odpadne vode.
17. člen
Elektrika
Predvidena je gradnja nove transformatorske postaje. Kablovodi za vključitev v sistem in nizkonapetostni razvodi se izvedejo zemeljsko.
Na celotnem območju obdelave se ob objektih in vzdolž dovoznih cest uredi enostranska javna razsvetljava.
18. člen
Telekomunikacije
Za potrebe tk omrežja je delno že izvedena kanalizacija, ki se po potrebi podaljša v fazi gradnje objektov. Priključek se izvede od obstoječega tk voda ob glavni cesti Puconci–Šalamenci.
19. člen
Vodovod
Za sanitarne potrebe se izvedejo priključki na že zgrajeno krajevno vodovodno omrežje. Za morebitne tehnološke potrebe se voda črpa prav tako iz vodovodnega sistema. Lastni vodnjaki niso predvideni.
V projektni dokumentaciji zunanje ureditve posamezne parcele se prikaže tudi hidrantno omrežje, ki mora biti dimenzionirano glede na funkcijo in velikost objektov.
20. člen
Odpadne vode
Vse odpadne vode iz območja obrtne cone se morajo voditi v javno kanalizacijsko omrežje, ki mora biti zgrajeno po ločenem sistemu.
Kanalizacija mora biti izvedena vodotesno. Vse površine, na katerih lahko pride do razlitja okolju škodljivih snovi morajo biti iz armiranega betona in izvedene vodotesno. Odpadne vode, ki odtekajo z tovrstnih površin, je treba zajeti in obdelati v lastni čistilni napravi pred izpustom v javno kanalizacijo. Tovrstne površine morajo biti načrtovane tako, da je preprečen vdor zalednih voda.
Komunalne in industrijske odpadne vode se morajo voditi v kanalizacijo komunalne odpadne vode, ki se bo priključila na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje Občine Puconci s čistilno napravo.
Odvod industrijskih odpadnih voda v javno kanalizacijo je možen le pod pogojem, da so odpadne vode predhodno ustrezno očiščene v lastni čistilni napravi. Centralna čistilna naprava Občine Puconci očisti le komunalne odplake.
Padavinske odpadne vode se bodo zbirale individualno po objektih, in predhodno očiščene, vodile po predvideni meteorni kanalizaciji in izpuščale v Puconski potok. Pred iztokom v vodotok je predvidena gradnja zadrževalnega bazena.
Padavinske odpadne vode s strešin se bodo mehansko očiščene v peskolovu vodile v meteorno kanalizacijo.
Padavinske odpadne vode, ki odtekajo iz površin, na katerih so parkirana ali skladiščena motorna vozila zaradi izvajanja dejavnosti trgovine rabljenih motornih vozil, vzdrževanja in popravil motornih vozil ali razgradnje motornih vozil, ter padavinska odpadna voda, ki odteka z drugih utrjenih površin in je tako onesnažena, da se v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05), ne sme odvajati v vode, se mora zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.
Za gradnjo lokalne čistilne naprave in zadrževalnega bazena padavinske odpadne vode z iztokom v Puconski potok mora investitor pridobiti vodno soglasje in dovoljenje po predpisih s področja varstva okolja (okoljevarstveno dovoljenje).
21. člen
Ogrevanje
Ogrevanje posameznih objektov se izvede z lokalnimi sistemi v okviru posamezne parcele ali za več objektov skupaj, če se tako dogovorijo investitorji. Kurilni medij je plin ali ekstra lahko kurilno olje. Priključki se izvedejo posamezno, za vsako parcelo posebej.
Kurilni medij se hrani v ustreznih cisternah ob ali v objektih, z upoštevanjem odmikov in drugih varovalnih ukrepov. Cisterne za kurilno olje morajo biti postavljene v vodotesnih, armiranobetonskih lovilnih bazenih ustreznega volumna.
22. člen
Odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi na vsaki posamezni parceli v skladu z načinom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Puconci.
Morebitni posebni ali nevarni odpadki se zbirajo ločeno v okviru posameznega objekta ali parcele. Način deponiranja in odvoza se določi v projektni dokumentaciji za posamezni objekt v fazi pridobivanja dovoljenja za gradnjo.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, VAROVANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
23. člen
Varstvo okolja
V ureditvenem območju so predvidene predvsem dejavnosti, za katere ni potrebna presoja vplivov na okolje, v skladu z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06) in Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja, večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04). V primeru, da umestitev dejavnosti in predvideni poseg zahtevata celovito presojo vplivov na okolje, jo je potrebno izdelati v okviru priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Istočasno mora nosilec nameravanega posega zagotoviti tudi revizijo poročila o vplivih na okolje.
24. člen
Vsi elementi kanalizacijskega omrežja, vključno z lovilci olj, zadrževalnim bazenom in izlivnim objektom v Puconski potok, od zasnove zbiranja, odvajanja do čiščenja vseh vrst odpadnih voda v vseh fazah ureditve, morajo biti projektirani in izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo in smernicami ter mnenji, ki jih je podala Agencija Republike Slovenije – Urad za upravljanje z vodami in so sestavni del lokacijskega načrta.
25. člen
Varstvo pred hrupom
V vplivnem območju lokacijskega načrta se izvaja IV. stopnja varstva pred hrupom. Na območju velja mejna dnevna raven 70 dBA in mejna nočna raven 70 dBA).
26. člen
Varovanje narave in varstvo kulturne dediščine
Ureditveno območje lokacijskega načrta je izven zavarovanih ali za zavarovanje predlaganih območij varstva narave, v območju tudi ni območij ali objektov kulturne dediščine, zato posebni ukrepi za varovanje narave in varstvo kulturne dediščine niso predvideni.
27. člen
Ravnanje s plodno zemljo
Plodno zemljo, ki nastane pri odkrivanju gradbenih površin, je treba deponirati ob gradbiščih v kupe višine do 1,5 m in jo uporabiti pri ureditvah zelenih in ostalih nezazidanih površin oziroma ravnati z njo v skladu z zakonom o ravnanju s plodno zemljo na območju Občine Puconci.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
28. člen
Obramba
Ureditveno območje lokacijskega načrta ni opredeljeno za potrebe obrambe, zato posebni ukrepi niso predvideni.
29. člen
Požarna varnost
V projektni dokumentaciji za posamezen objekt je v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02) treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe ter namembnost objektov in izdelati oceno požarne ogroženosti. Pri tem je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja (do izdaje slovenskega predpisa se pri načrtovanju upoštevajo ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države),
– potrebne odmike med objekti (požarna ločitev objektov) za zagotovitev pogojev za omejevanje širjenja ognja ob požaru – smernice SZPV 204,
– urediti prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91),
– zagotoviti predpisane odmike med komunalnimi vodi,
– upoštevati požarna tveganja zaradi povečane možnosti nastanka požara zaradi morebitne uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov.
30. člen
Vodnogospodarske ureditve
Iztok meteorne kanalizacije je speljan v Puconski potok. Pri projektiranju iztočnega objekta je treba upoštevati naslednje pogoje:
– iztočni objekt ne sme segati v pretočni profil potoka,
– oblikovan mora biti v naklonu brežine,
– opremljen mora biti s povratno zaklopko,
– v območju izpusta je treba predvideti proti erozijsko zaščito struge.
31. člen
Pri projektiranju in gradnji vseh objektov na območju obrtne cone se morajo upoštevati dejanski hidrogeološki pogoji in temu primerno izbrati tehnične rešitve za izvedbo. Dejanske hidrogeološke in geo tehnične pogoje gradnje mora določiti geomehanik v posebnem elaboratu.
32. člen
Za gradnjo lokalne čistilne naprave in zadrževalnega bazena padavinske odpadne vode z iztokom v Puconski potok, investitor mora pridobiti vodno soglasje in dovoljenje po predpisih s področja varstva okolja (okoljevarstveno dovoljenje).
VIII. OSNOVE ZA PARCELACIJO
33. člen
Zakoličba parcel
Zakoličba posameznih parcel se izvede glede na potrebe posameznih investitorjev. Poleg elementov za zakoličbo, ki so razvidni iz kartografskih in drugih prilog lokacijskega načrta, se pri formiranju parcel upošteva tudi sedanje parcelno in lastniško stanje. Parcele se lahko glede na potrebe investitorjev združujejo.
IX. ETAPNOST IZVEDBE
34. člen
Etapnost izvedbe
Prva etapa predvidenih ureditev obsega izvedbo dovozne ceste s priključkom na lokalno cesto Puconci–Šalamenci. Izvedejo se tudi skupne manipulativne in parkirne površine znotraj ureditvenega območja. Zgradi se transformatorska postaja, nizkonapetostni razvod z omrežjem za javno razsvetljavo, izvedejo se vodovodni priključki do posameznih parcel in kanalske kolektorje za vse odpadne vode.
V naslednjih etapah se izvede parcelacija zemljišč okoli skupnih manipulativnih površin, za katera bodo znani investitorji in uredijo priključki do teh parcel.
Gradnja objektov je možna po izvedbi prometne in komunalne infrastrukture.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
35. člen
Poleg navedenih pogojev tega odloka morajo investitorji in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati še naslednje pogoje:
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– v času gradnje cestnega priključka mora biti ves material odmaknjen od lokalne ceste Puconci–Šalamenci vsaj 3,0 m ali več, če to zahteva preglednost na cesti,
– v primeru oviranja prometa si mora izvajalec pridobiti dovoljenje za delno ali polovično zaporo ceste na podlagi elaborata,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča,
– vse predvidene posege je treba izvesti tehnično neoporečno, varno in ekonomično,
– po izvedenih gradnjah komunalne infrastrukture je treba izvesti geodetski posnetek izvedenega stanja in ga predložiti posameznim upravljavcem infrastrukture.
Pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati tudi vse pogoje in usmeritve iz smernic pristojnih organov in organizacij, pridobljenih k lokacijskemu načrtu.
36. člen
Občina lahko z urbanistično pogodbo zadolži posamezne investitorje, da zgradijo del komunalne infrastrukture, ki je v javni koristi.
X. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
37. člen
Rok za izvedbo predvidene komunalne opreme je 10 let. Po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta se na območju vzpostavi prostorski red občine.
Do končne izvedbe lokacijskega načrta ostanejo neuporabna zemljišča v sedanji rabi.
XI. ODSTOPANJA
38. člen
Dopustna so odstopanja v trasah posameznih komunalnih naprav, če se pri nadaljnjem načrtovanju poiščejo boljše rešitve in pod pogojem, da so upoštevani predpisani odmiki in da se s spremembo ne poslabšajo pogoji ostalih ureditev. Po potrebi se za odstopanje pridobijo dodatni projektni pogoji in soglasja.
XII. KONČNE DOLOČBE
39. člen
Lokacijski načrt za obrtno-podjetniško cono v Puconcih je na vpogled na Občini Puconci.
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
41. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2007
Puconci, dne 5. julija 2007
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost