Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007

Kazalo

3968. Pravilnik o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Komisije za biocidne proizvode, stran 10470.

Na podlagi prvega in petega odstavka 22. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja naslednji
P R A V I L N I K
o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Komisije za biocidne proizvode
1. člen
Ta pravilnik ureja ustanovitev ter pogoje glede sestave in načina dela Komisije za biocidne proizvode.
2. člen
(1) Ustanovi se Komisija za biocidne proizvode (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Komisija je pri svojem delu samostojna in neodvisna.
3. člen
(1) Komisija ima devet članov, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz posameznih strokovnih področij, in sicer:
– pet strokovnjakov, ki jih predlaga minister, pristojen za zdravje,
– dva strokovnjaka, ki ju predlaga minister, pristojen za okolje in prostor,
– dva strokovnjaka, ki ju predlaga minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Sedež komisije je pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad).
4. člen
(1) Člane komisije z odločbo imenuje minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor ter ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za obdobje pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(2) V primeru odsotnosti posameznega člana komisije na več kot tretjini sej v tekočem koledarskem letu, se imenuje drugega člana komisije, dotedanjega člana pa razreši.
5. člen
(1) Člani komisije na prvi seji med seboj izvolijo predsednika in podpredsednika komisije za obdobje enega leta, tako da je vsako leto izvoljen predstavnik drugega ministrstva.
(2) Če je predsednik komisije odsoten, opravlja njegove naloge podpredsednik komisije.
(3) Predsednik komisije lahko v soglasju z uradom povabi k sodelovanju tudi druge strokovnjake, ki niso člani komisije, če je to potrebno za preučitev in obravnavo posameznih vprašanj, ki sodijo v njegovo delovno področje. Strokovnjaki, ki niso člani komisije, nimajo pravice glasovanja.
(4) Strokovno-tehnična dela komisiji zagotavlja urad.
6. člen
Komisija v skladu z Zakonom o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) opravlja naslednje naloge:
– svetuje uradu in mu v postopku za izdajo dovoljenja za dajanje biocidnega proizvoda v promet da mnenje, ki predstavlja podlago za odločitev uradu o izdaji dovoljenja,
– na zahtevo urada sprejme stališče ali da mnenje o določenem vprašanju.
7. člen
(1) Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik komisije.
(2) Seje so največ enkrat mesečno na sedežu komisije.
(3) Vabilo za sejo se pošlje v vednost tudi ministru, pristojnemu za okolje in prostor ter ministru, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(4) Član komisije, ki se seje ne more udeležiti, mora o tem obvestiti predsednika komisije in urad najpozneje tri dni pred sejo komisije.
8. člen
(1) Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih najmanj šest članov, od tega najmanj po en član, ki predstavlja posamezno ministrstvo.
(2) Komisija sprejema odločitve s soglasjem vseh prisotnih članov komisije.
9. člen
(1) Komisija odločitve iz 6. člena tega pravilnika sprejema na seji in jih kot predlog oziroma mnenje pošlje uradu.
(2) Komisija mora pri odločanju upoštevati določbe predpisov, ki urejajo enotna načela ocenjevanja in registracije biocidnih proizvodov, s katerimi se zagotavlja najnižja stopnja tveganja za zdravje ljudi, živali in za okolje.
10. člen
(1) Seje komisije so zaradi varovanja tajnosti podatkov zaprte za javnost.
(2) Z osebnimi podatki mora komisija ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(3) Podatke, ki so označeni kot zaupni, morajo člani komisije varovati kot poslovno skrivnost, dokler veljajo za zaupne.
11. člen
Predsednik in člani komisije za sejnine in izdelavo stališč oziroma mnenj iz 6. člena tega pravilnika prejmejo plačilo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za zdravje o plačilih članom delovnih teles in posameznih strokovnjakov.
12. člen
Komisija sprejme poslovnik o svojem delu z dvotretjinsko večino vseh članov komisije na prvi seji, ki jo skliče urad.
13. člen
Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor ter ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje člane komisije v dveh letih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-19/2007-UK
Ljubljana, dne 24. julija 2007
EVA 2006-2711-0213
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost