Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007

Kazalo

3970. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij, stran 10475.

Na podlagi četrtega odstavka 117. člena in sedmega odstavka 126. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1) Ta splošni akt ureja zbiranje, uporabo in način dostopa do podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji s strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, agencija skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1; v nadaljnjem besedilu: zakon) zbira tudi druge podatke.
II. ZBIRANJE PODATKOV
2. člen
(zbiranje podatkov)
(1) Operaterji omrežja oziroma izvajalci storitev (v nadaljnjem besedilu: operaterji) so dolžni posredovati zahtevane podatke tako, da izpolnijo obrazec za posredovanje podatkov (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik). Vprašalnik je dostopen v elektronski obliki na spletni strani agencije.
(2) Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov za preteklo koledarsko leto so operaterji dolžni agenciji posredovati najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta.
(3) Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov za posamezna četrtletja koledarskega leta so operaterji dolžni agenciji posredovati najkasneje v petnajstih dneh po izteku posameznega četrtletja koledarskega leta.
(4) Podatki o prometu in prihodkih se morajo nanašati na celotno zahtevano obdobje, podatki o številu priključkov in uporabnikov pa na zadnji dan v zahtevanem obdobju.
(5) Podatki o prihodkih se morajo izražati kot cela števila v eurih, zaokroženo brez decimalnih števil. Podatki o prihodkih, ki se nanašajo na obdobja pred uvedbo eura, se navedejo v tisočih tolarjev.
(6) Podatke so operaterji dolžni posredovati brezplačno, v elektronski obliki in na način, ki ga določi agencija.
3. člen
(zaupnost podatkov)
Operaterji morajo skladno z zakonom označiti tiste podatke, informacije in dele finančnih oziroma drugih poročil, za katere želijo, da se jih šteje za poslovno skrivnost. V tem primeru morajo agenciji predložiti akt, v katerem so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost. Podatki, ki so sicer označeni kot poslovna skrivnost, so pa objavljeni na način, da je omogočen njihov javen pregled in dostopnost brez uporabe posebnih gesel oziroma proti plačilu (npr. v statistične namene), ne morejo biti označeni kot takšni.
III. UPORABA PODATKOV
4. člen
(namen in uporaba podatkov)
(1) Agencija uporabi zbrane podatke za:
– spremljanje razvitosti trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji,
– analize upoštevnih trgov,
– naložitev, spremembo, ohranitev ali razveljavitev obveznosti operaterjem s pomembno tržno močjo,
– odmero plačil po zakonu,
– izvrševanje drugih pristojnosti agencije po zakonu,
– primerjave z drugimi zbranimi podatki.
(2) Zbrani podatki se posredujejo tudi za namene državne statistike v skladu z zakonom, ki ureja državno statistiko in so opredeljeni z veljavnim Letnim programom statističnih raziskovanj Statističnega urada Republike Slovenije.
(3) Zbrani podatki se lahko posredujejo tudi Evropski komisiji in drugim regulativnim organom v skladu z zakonom.
(4) Pri posredovanju oziroma uporabi zaupnih podatkov, bo agencija poskrbela za ohranitev stopnje zaupnosti, skladno s 3. členom tega splošnega akta.
5. člen
(objava podatkov)
Agencija lahko objavi podatke o številu naročnikov, priključkov oziroma uporabnikov na svojih spletnih straneh, ob upoštevanju 3. člena tega splošnega akta.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Z uveljavitvijo tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoja trga elektronskih komunikacij (Uradni list RS, št. 51/06).
(2) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-1/2006/30
Ljubljana, dne 11. julija 2007
EVA 2007-2111-0092
Tomaž Simonič l.r.
Direktor
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost