Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2007 z dne 13. 8. 2007

Kazalo

3971. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli, stran 10476.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06) in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 6. redni seji dne 31. 5. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli.
Sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva Občine Bistrica ob Sotli se dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Javni razpis se objavi v javnih glasilih. Javni razpis mora biti objavljen v skladu z veljavno zakonodajo.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Bistrica ob Sotli se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Do pomoči za razvoj malega gospodarstva so prednostno upravičeni samostojni podjetniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovne prostore in kraj investicije ter opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Bistrica ob Sotli.
Do pomoči za razvoj so upravičeni tudi prosilci, ki zaposlujejo več kot 50% zaposlenih s stalnim prebivališčem v Občini Bistrica ob Sotli.
4. člen
Način dodeljevanja pomoči:
1. Postopek javnega razpisa vodi štiričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo: dva predstavnika občinske uprave, predsednik in član odbora za gospodarstvo.
2. Komisija opravi pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.
3. Komisija seznani odbor za gospodarstvo z razdelitvijo sredstev.
4. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep in se jih hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
5. Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
6. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Javni razpis mora vsebovati:
– razpoložljiva sredstva za pomoč za razvoj,
– namen, za katerega se sredstva zagotavljajo,
– kdo lahko kandidira za ta sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci,
– rok za prijavo na razpis,
– naslov, na katerega se vložijo prošnje, spisek dokumentacije in obrazcev, ki jih prosilci morajo priložiti vlogi,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi pomoči za razvoj.
5. člen
Finančna sredstva za razvoj gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
6. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
7. člen
Pomoč za razvoj se dodeli po pravilu de minimis, kot določa tretja alineja 2. člena Zakona o spremljanju državne pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
Pomoč se prednostno dodeli prosilcem, ki vlagajo v proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
Do pomoči po pravilu de minimis niso upravičeni samostojni podjetniki in podjetja iz sektorjev kmetijstva, ribištva, jeklarstva, premogovništva in transporta.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni samostojni podjetniki v težavah in podjetja v težavah.
8. člen
Višina de minimis pomoči razvoja, dodeljena posameznem prejemniku, ne sme presegati 100.000 EUR v obdobju preteklih treh let, ne glede na instrument ali namen pomoči.
Prejemnik pomoči mora biti obveščen, da je prejel pomoč po pravilu de minimis.
Prosilec poda izjavo, da za investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni dobil državne ali mednarodne pomoči po shemi de minimis oziroma, če jo je, kolikšna sredstva je za isti namen že dobil iz drugih virov.
II. UKREPI
9. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja gospodarstva so:
1. Subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri bankah v RS
Namen:
– materialne in nematerialne investicije, za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega podjetja, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in investicije v osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Bistrica ob Sotli in posojilojemalcem,
– minimalni znesek posojila je 4.200 EUR,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Bistrica ob Sotli vsaj 5 let po njenem zaključku,
– posojila odobrena v tekočem letu,
– doba vračanja posojila mora biti najmanj tri leta.
Višina:
– višina subvencioniranja obrestne mere znaša do 5 odstotnih točk in se določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe izdane s strani posojilodajalca,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do tri leta,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve in adaptacije poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme in generalne obnove obstoječe opreme.
Sredstva v obliki subvencioniranja obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le enkrat.
2. Promocija izdelkov in storitev malih in srednjih podjetij (MSP)
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu.
Pogoji:
– na podlagi razpisa za MSP, ki se bodo udeležila sejmov v tujini in doma.
Zahtevani pogoji:
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi na sejmu.
3. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas.
Pogoji:
– na podlagi javnega razpisa.
Zahtevani pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca,
– če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih,
– novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti po prejeti pomoči,
– zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Šmarje pri Jelšah, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih osebah,
– kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna oseba je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Šmarje pri Jelšah, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Bistrica ob Sotli.
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– največ do 12 mesecev bruto plače, ki jo določi delodajalec (zaposlitev brezposelne osebe) oziroma za kritje dela stroškov plače za določeno obdobje,
– največ do 12 mesecev plačanih prispevkov iz plače (samozaposlitev).
4. Izobraževanje in usposabljanje
Namen:
– pridobitev posebnega in splošnega znanja,
– pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, ki je uporabljivo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu.
Pogoji:
– na podlagi javnega razpisa,
– občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov pri splošnih usposabljanjih,
– v višini do 50% upravičenih stroškov pri posebnih usposabljanjih.
Upravičeni stroški:
– neposredni stroški izobraževanja (stroški kotizacije in šolnine za posameznike, ki se usposabljajo in stroški za opravljeno izobraževanje s strani zunanjih izvajalcev).
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.
11. člen
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije). Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
12. člen
Namenskost porabe subvencij, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, preverja odbor za gospodarske dejavnosti Občine Bistrica ob Sotli, na terenu pa preverja namensko porabo sredstev komisija, ki jo imenuje župan. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 331-0003/2007
Bistrica ob Sotli, dne 31. maja 2007
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost