Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

Ob-22354/07 , Stran 5932
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) odprodaja dela hladilnice b) kraj: Cikava pri Novem mestu c) vrsta nepremičnine: 67/100 nepremičnine, parc. št. 2033/2, posl. stavba 2694 m2, dvorišče 4495 m2, vl. št. 1349, k.o. Smolenja vas, (del hladilnice, z zmogljivostjo 2100 ton). Izhodiščna cena je 710.000,00 EUR. d) nepremičnine se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. Del hladilnice s pripadajočim deležem na skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika. 3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača. 5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v osmih dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe, na transakcijski račun pri BACA št. 29000-0055148819. Položena kavcija se všteje v kupnino. 6. Višina kavcije: pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri BACA št. 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel. 01/589-73-17. 8. Predložitev ponudb: a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 28. 8. 2007 do 14. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup dela hladilnice na Cikavi – ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani kavciji, – izjavo, da so plačani vsi davki in prispevki, – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 29. 8. 2007, ob 11. uri, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

AAA Zlata odličnost