Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3944. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 24 Spodnji Stol, stran 10393.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 2. 8. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 24 Spodnji Stol
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se priprava občinskega lokacijskega načrta za območje B 24 Spodnji Stol nadaljuje in konča kot Občinski podrobni prostorski načrt za območje B 24 Spodnji Stol po postopku in na način, ki ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ta sklep.
2. člen
Po programu priprave občinskega lokacijskega načrta za območje B 24 Spodnji Stol, št. 35005-3/2006-5/6, z dne 30. 6. 2006 (Uradni list RS, št. 72/06), so bile do sedaj opravljene in zaključene naslednje faze priprave:
– 1. prostorska konferenca,
– objavljen program priprave,
– pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
– vloga za smernice.
Opravljene aktivnosti in strokovna gradiva se uporabijo za Občinski podrobni prostorski načrt. Gradivo, ki je sestavni del vloge za pridobitev smernic, se tako uporabi za osnutek OPPN.
3. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajo mnenja k dopolnjenemu predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta, v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, so:
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
– Občina Kamnik, oddelek za gospodarske javne službe, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, oddelek za urejanje prostora, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj.
4. člen
Postopek nadaljnje priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
+------------------------------------+-------------------------+
|pridobitev in analiza smernic    |30 dni          |
+------------------------------------+-------------------------+
|priprava strokovnih podlag     |35 dni po izdelavi    |
|                  |osnutka OPPN       |
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava okoljskega poročila in   |25 dni po potrditvi   |
|revizije okoljskega poročila    |strokovnih podlag    |
+------------------------------------+-------------------------+
|dopolnjeni osnutek OPPN       |sočasno z revizijo    |
|                  |okoljskega poročila   |
+------------------------------------+-------------------------+
|sklep MOP o kakovosti        |15 dni po prejemu    |
|okoljskega poročila         |okoljskega poročila   |
+------------------------------------+-------------------------+
|2. prostorska konferenca      |14 dni pred javno    |
|                  |razgrnitvijo       |
+------------------------------------+-------------------------+
|javna razgrnitev OPPN in      |začne se 7 dni po javnem |
|okoljskega poročila         |naznanilu in traja 30  |
|                  |dni           |
+------------------------------------+-------------------------+
|preučitev pripomb z javne      |15 dni po zaključku   |
|razgrnitve             |javne          |
|                  |razgrnitve        |
+------------------------------------+-------------------------+
|potrditev stališč in        |10 dni po pripravi    |
|seznanitev javnosti         |stališč do        |
|                  |pripomb         |
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava predloga OPPN       |30 dni po potrditvi   |
|                  |stališč do        |
|                  |pripomb         |
+------------------------------------+-------------------------+
|pridobitev mnenj nosilcev urejanja |30 dni po prejemu    |
|prostora k predlogu         |predloga         |
|OPPN in mnenje MOP         |             |
|o sprejemljivosti vplivov      |             |
|izvedbe OPPN            |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava usklajenega predloga OPPN |14 dni po prejemu mnenj |
+------------------------------------+-------------------------+
|sprejem odloka na          |14 dni po prejemu    |
|občinskem svetu           |usklajenega predloga   |
|                  |OPPN           |
+------------------------------------+-------------------------+
5. člen
Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta financira investitor.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter velja z dnem objave.
Št. 35005-2/2006-5/1
Kamnik, dne 2. avgusta 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost