Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

Ob-22346/07 , Stran 5910
1. Predmet razpisa: Občina Puconci razpisuje sredstva za dejavnosti društev in organizacij, ki delujejo na območju Občine Puconci, posameznikov ter društev katerih člani so občani Občine Puconci ali katerih dejavnost se odvija na tem območju za aktivnosti, ki se bodo izvedle v letu 2007. 2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve, projekte, programe ali ekskurzije, ki bodo popestrili dejavnost društev, organizacij in drugih ljubiteljskih dejavnosti v Občini Puconci ter pripomogli k promociji in prepoznavnosti občine. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: – pravne osebe oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Občini Puconci ter fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Puconci, – organizatorji aktivnosti, prireditev, projektov, programov ali ekskurzij, ki so lokacijsko vezani na Občino Puconci, – organizatorji aktivnosti, ekskurzij, tekmovanj, ki so niso lokacijsko vezani na Občino Puconci, vendar v njih sodelujejo subjekti, ki so občani občine in z izvedbo le-teh pomagajo pri promociji in prepoznavnosti občine, – humanitarne organizacije. Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, društva, zasebne ali javne organizacije, ki so registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin, subjekti, ki so za iste vsebine že dobili finančna sredstva na drugih razpisih, ki jih je objavila Občina Puconci. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrnitev vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 6. Prijava na razpis mora vsebovati: – kratko predstavitev subjekta, ki se na razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon TRR, davčno številko), – podatke o množičnosti oziroma številu članstva, – predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu, … – natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo finančno pomoč, – lokacijo ter čas dogodka, – druge elemente povezane z razpisom. 7. Uporaba kriterijev Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju sredstev: – subjekt deluje na območju Občine Puconci, – aktivnost se izvaja na območju Občine Puconci, – množičnost članstva ali planiranega obiska, – aktivnost je v skladu s planiranimi dogodki, ki jih namerava izvesti Občina Puconci v letu 2007. 8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis znaša 7.435 EUR. 9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007. 10. Razpisni rok: razpisni rok se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Puconci. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Občina Puconci lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Mitja Crnkovič, tel. 02/54-59-109. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh mesecih po prejemu posamezne vloge na Občini Puconci.

AAA Zlata odličnost