Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3939. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt, stran 10388.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je župan Občine Benedikt dne 3. 8. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt
I. V temu sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt (v nadaljevanju: OPPN),
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– postopek in terminski plan OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovane predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– strokovne podlage,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
II. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Ocena stanja:
Območje OPPN leži v severno zahodnem delu od naselja Benedikt, ob lokalni cesti, ki pelje proti Sv. Ani. V naravnem stanju predstavlja travnike. Ob vzhodnem območju teče potok Drvanja. Na južnem delu meji območje na gozd. Območje je v celoti nenaseljeno. Ob lokalni cesti na južnem delu se nahajajo trije vrelci pokriti z nadstrešnico, ob kateri je asfaltirano parkirišče.
Razlogi za pripravo:
– Občina Benedikt je zaradi naravnih danosti prostora in večletnega interesa po razvijanju turizma v občini s prostorskim planom opredelila območje za turizem, šport in rekreacijo, ki je predmet obdelave tega OPPN-ja,
– investitor želi na lokaciji zgraditi turistični kompleks namenjen zdraviliškemu turizmu, rekreaciji in prenočitvam z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi površinami.
Pravna podlaga:
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Benedikt, spremembe in dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 60/04 in 48/05 – popravek) je območje opredeljeno kot mešano območje, namenjena turizmu, športu, rekreaciji in proizvodnji.
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt). Občinski podrobni prostorski načrt se nanaša na površine, ki zavzemajo območje zemljiških parcel: 1143/1 – del, 1148/3 – del, 1148/5 – del, 1151/3 – del, 337/3 – del, 340/4, 343, 410/2, 411/1, 411/', 411/10, 411/4, 411/5, 411/6, 411/7, 420/3, 421/2, 422, 423/1, '423/2, 423/2, 425 – del, 651/13, 651/2 – del, 651/3, 651/6 – del, 652, 654/1, vse k.o. Benedikt.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
III. Okvirno ureditveno območje OPPN
Ureditveno območje poteka v večini po parcelnih mejah. Na jugu poteka meja ureditve po robu gozda, kjer se le-ta konča, na zahodu po obstoječi dovozni poti oziroma po cesti proti Sv. Ani, na jugu v večini po parcelnih mejah čez travnike, na zahodu pa po obstoječi dovozni poti, ki vodi do obstoječih kmetij in delno po robu gozda.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06); v primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04),
– Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 53/06),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06).
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 60/04 in 48/05 – popravek),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 41/05),
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OPPN mora naročnik vseh strokovnih podlag zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– Geodetski načrt ureditvenega območja OPPN v ustreznem merilu,
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
VI. Postopek in terminski plan občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Benedikt sprejme sklep o pripravi OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
– Pošiljanje sklepa o pripravi OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
– Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN.
– Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, ki so navedene v VI. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 45 dni.
V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Občina Benedikt bo obravnavala dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo (v roku 20 dni po oddaji gradiva Občini Benedikt oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor). Župan Občine Benedikt nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu Večer in v spletu na straneh Občine Benedikt, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja.
– Občina Benedikt najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Benedikt (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– Občina Benedikt organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Benedikt.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju z občino Benedikt evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju z Občino Benedikt prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
– Župan Občine Benedikt zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve (v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve; navedeni rok zajema pripravo predloga stališč).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Benedikt do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni).
– Župan posreduje dopolnjen predlog OPPN v prvo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Benedikt (odlok z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami) – 15 dni po pripravi dopolnjenega predloga.
– Občinski svet sprejme OPPN na seji občinskega sveta v prvi obravnavi – 30 dni po prejemu gradiva.
– Pripravljavec pošlje dopolnjen predlog s pripombami z občinskega sveta OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Benedikt.
– Župan posreduje usklajen predlog OPPN v obravnavo in sprejem občinskemu svetu (odlok z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami) – 15 dni po pripravi usklajenega predloga.
– Občinski svet sprejme OPPN na seji mestnega sveta v drugi obravnavi – 30 dni po prejemu gradiva.
– Izdelava končnega dokumenta – 15 dni po objavi odloka v Uradnem listu.
VII. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova ul. 17, Maribor
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1 b, Ljubljana
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška 20, Maribor
6. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, Maribor
7. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Maribor, Titova c. 38, 2000 Maribor
8. Nigrad d.d., Zagrebška ul. 30, Maribor (za kanalizacijo in za javno razsvetljavo),
9. Mariborski vodovod Maribor, Jadranska c. 28, Maribor
10. Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec in koordinator – Občina Benedikt,
– pobudnik oziroma naročnik – CM inženiring Celje d.o.o., Dušan Kovačevič,
– načrtovalec arhitekture – Arhiveda d.o.o, Rafko Napast,
– izdelovalec OPPN – Urbis d.o.o.
Kolikor se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ugotovi, da je treba pridobiti smernice oziroma pogoje ter mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjih odstavkih, se le-ta pridobe v tem postopku.
VIII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN ter programa opremljanja bo financiral pobudnik oziroma naročnik CMI Celje d.o.o.
IX. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Benedikt) prevzame načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
X. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35054-001/2007-1
Benedikt, dne 3. avgusta 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost