Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

Št- 60-2007 Ob-22456/07 , Stran 5931
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) Upravna enota Cerknica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji referent v Oddelku za upravne notranje zadeve. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – višja strokovna izobrazba upravne, prometne, pravne ali ekonomske smeri, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje dela z računalnikom, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja strokovne izobrazbe. Delovno področje: – vodenje zahtevnih in enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji na področju vozniških dovoljenj in registracije vozil, – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Cerknica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji referent opravljal v nazivu višji referent III z možnostjo napredovanja v naziv višji referent II oziroma I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom z obveznim uspešno opravljenim poskusnim delom, ki traja štiri mesece. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj-višji referent«, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: ue.cerknica@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki pošlje nepopolno prijavo ali iz njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Upravne enote Cerknica. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna kadrovska služba, tel. 01/70-71-300.

AAA Zlata odličnost