Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3948. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most, stran 10396.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Zemljišče s parc. št. 2065/1 k.o. Vič je bilo uvrščeno v območje urejanja VS 6/1 Dolgi most z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (za območje Mestne občine Ljubljana) (Uradni list RS, št. 41/99). Prostorski izvedbeni akt za to zemljišče še ni bil izdelan, kar pomeni, da na zemljišču ni možno izvajati nobenih posegov.
V naravi je zemljišče s parc. št. 2065/1 k.o. Vič nezazidano stavbno zemljišče na jugozahodnem robu območja urejanja VS 6/1 Dolgi most. Zemljišče je delno zaraščeno z grmovjem, do zemljišča vodi obstoječa cesta.
Investitor želi zgraditi stanovanjski objekt, kar pa glede na to, da prostorski izvedbeni akt ni izdelan, ni možno.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišče s parc. št. 2065/1 k.o. Vič in del ceste s parc. št. 2066/1 k.o. Vič v skupni približni izmeri 1000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda),
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet,
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami),
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto,
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo),
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo),
9. Telekom Slovenije d.d.,
10. Javna razsvetljava d.d.,
11. Snaga d.o.o.,
12. Geoplin plinovodi d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči.
5.
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Pridobita se najmanj dve strokovni rešitvi, ki morata biti usklajeni z zahtevami nosilcev urejanja prostora, predvsem pa prilagojeni smernicam s področja naravne dediščine.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena dva meseca po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po potrditvi strokovnih rešitev. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira MOL, MU, Oddelek za urbanizem, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-7/2007-1
Ljubljana, dne 26. julija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost