Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

Ob-22503/07 , Stran 5918
I. Prodajalec: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci II. Predmet prodaje Predmet prodaje je nepremičnina na območju obrtno podjetniške cone v Puconcih – na parc. št. 1711/1 v izmeri 17.398 m2, 1711/2 v izmeri 23.659 m2 in 1711/3 v izmeri 10.142 m2 k.o. Puconci, komunalno neopremljena, namenjena za gradnjo objektov namenjenih za proizvodnjo in obrt ter servisno, poslovno, trgovsko, storitveno, izobraževalno dejavnost, ter površine za rekreacijo v skladu z veljavnimi prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti Občine Puconci ter ostalimi veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje. Natančna površina nepremičnine bo določena ob geodetski izmeri, pred vpisom v zemljiško knjigo. Izhodiščna cena nepremičnine 9,35 EUR/m2 zemljišča brez DDV. III. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izhodiščno ceno. Izhodiščna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, plača ga kupec. 2. Zemljišče ni komunalno opremljeno, komunalno ga bo uredila Občina Puconci. Komunalni prispevek bodo investitorji plačali pred izdajo gradbenega dovoljenja, ta se jim bo odmeril na osnovi veljavnih predpisov. 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 5. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 6. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele) na podračun Občine Puconci pri UJP št.: 01297 01 00012 124, ki je odprt pri Banki Slovenija. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 8. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. IV. Vsebina ponudbe Pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično številko; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje ponudbe. Ponudbi je treba predložiti: – dokazilo o plačilu varščine, – za fizične osebe potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. V. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine k.o. Puconci« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Puconci (pritličje) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 31. 8. 2007 do 10. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin Občine Puconci. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist prodajalca. 7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VI. Informacije: podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 02/545-91-00.

AAA Zlata odličnost