Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3964. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče, stran 10418.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB 1) in 16. člena Statuta Občine Zreče je Občinski svet Občine Zreče na 6. redni seji dne 2. 7. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za mala in srednje velika ter mikro podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004, v skladu z:
– Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list L 358, 16. 12. 2006, str. 3–22), v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme.
– Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah (Uradni list L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10), v nadaljevanju: de minimis.
– Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Uradni list EU 277/1, 21. 10. 2005).
Tako se s tem pravilnikom določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodeljevanja sredstev, namenjenih za finančne podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Zreče.
2. člen
(oblika pomoči in način zagotavljanja sredstev)
Finančna sredstva za podporo ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Zreče se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Zreče za tekoče leto.
3. člen
(izrazi)
Za namene tega pravilnika se uporabljajo naslednji izrazi:
1. „pomoč“ pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87(1) Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja;
2. „kmetijski proizvod“ pomeni:
(a) proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000;
(b) proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4505 (plutasti izdelki);
(c) proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87;
3. „predelava kmetijskih proizvodov“ pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
4. „trženje kmetijskih proizvodov“ pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
5. „mala in srednje velika podjetja“ („MSP“) so mala in srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001 – kot »MSP« se šteje vsako podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih oziroma za malo, ki ima manj kot 50 zaposlenih, v katerem letni promet ne presega 40 mio EUR oziroma za malo ne presega 7 mio EUR ali letna bilančna vsota ne presega 27 mio EUR oziroma za malo, ne presega 5 mio EUR ter ki izpolnjuje merilo neodvisnosti (enemu podjetju ne pripada 25% ali več kapitalskih ali glasovalnih pravic), kot »mikropodjetje« pa se šteje podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih;
6. „bruto intenzivnost pomoči“ pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov. Če se pomoč ne odobri kot podpora, temveč v drugačni obliki, je znesek pomoči enak protivrednosti podpore. Pomoč, plačljiva v več obrokih, se diskontira na vrednost, ki jo je imela ob odobritvi. Obrestna mera, ki se uporabi pri diskontiranju in za izračun zneska pomoči v primeru ugodnega posojila, je referenčna obrestna mera, veljavna ob njegovi odobritvi;
7. „naložbe, opravljene za izpolnitev novo uvedenih minimalnih standardov“ pomeni:
(a) v primeru standardov, pri katerih ni predvideno prehodno obdobje, naložbe, ki se dejansko začnejo največ dve leti po tem, ko postanejo standardi obvezni za proizvajalce; ali
(b) v primeru standardov, pri katerih je predvideno prehodno obdobje, naložbe, ki se dejansko začnejo pred datumom, ko postanejo standardi obvezni za proizvajalce;
8. „podjetja v težavah“ pomeni podjetja, za katera se šteje, da so v težavah v smislu smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah – za podjetje v težavah se šteje, ko ni zmožno z lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki bi brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj podjetja;
9. „transparentna pomoč“ pomeni ukrepe pomoči, pri katerih je mogoče natančno izračunati bruto ekvivalent podpore kot odstotek upravičenih odhodkov ex ante, ne da bi bila za to potrebna ocena tveganja (npr. ukrepi, ki uporabljajo donacije, subvencije obrestnih mer in omejene davčne ukrepe).
10. pravilo »de minimis« se uporablja za dodeljevanje pomoči za majhna in srednje velika podjetja, za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ter za naložbe za opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
4. člen
(prioritete)
1. Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče se finančna sredstva usmerjajo v:
– razvoj okolju prijaznega kmetijstva,
– razvoj dopolnilnih dejavnosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe, usposobljenosti in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstva, ohranjanje kulturne krajine in poseljenosti podeželja,
– krepitev povezovanja,
– dejavnosti društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
Glavni cilj pomoči, ki ga ima Občina Zreče, ter k uresničevanju katerega si bo prizadevala, je ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja.
2. Omenjene prioritete se bodo spodbujale z naslednjimi državnimi pomočmi:
– za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ES in na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006:
• naložbe v kmetijsko gospodarstvo;
• varstvo tradicionalnih stavb;
• pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
• tehnična pomoč (usposabljanje in izobraževanje, dejavnost društev in združenj);
– za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 (»de minimis« za gospodarstvo):
• naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
• naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
5. člen
(upravičenci do pomoči)
1. Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Zreče ali imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča v katera vlagajo, ki ležijo na območju Občine Zreče,
– kmetijska gospodarstva, ki se že ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Zreče ali imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča v katera vlagajo, ki ležijo na območju Občine Zreče,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Zreče ali regije;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Zreče ali regije.
2. Skladno s smernicami Skupnosti o državni pomoči se lahko pomoč dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso v težavah in če pomoč pomeni spodbudo za izvedbo projekta oziroma je za prosilca nujno potrebna.
6. člen
(letni nabor ukrepov)
Komisija za gospodarstvo, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju: Komisija), pripravi letni nabor ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, ki mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa;
– skupni znesek sredstev, namenjenih za subvencioniranje programov s področja ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja;
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep;
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in dodatne pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
Letni nabor ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja lahko potrdi tudi župan.
7. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določena v javnem razpisu ali javni objavi.
II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
8. člen
(javni razpis, javna objava)
1. Razpis ali javna objava mora vsebovati:
– vrste pomoči,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– skupni znesek sredstev, namenjenih za subvencioniranje programov s področja ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja,
– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati prosilec,
– upravičene stroške,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo vloge,
– način reševanja vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
2. Namensko porabo sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zreče, lahko nadzoruje Nadzorni odbor Občine Zreče. V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
9. člen
(vloga za dodeljevanje sredstev)
1. Vlogo za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja vložijo upravičenci na osnovi razpisa ali javne objave.
2. Vloge iz 1. točke tega člena vlagajo upravičenci v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
3. Vloge morajo vsebovati z razpisom ali javno objavo zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko,
številko računa za nakazilo sredstev;
– namen zahtevka;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov;
– izjavo, da prosilec za ta namen še ni prejel sredstev iz državnega, občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, mora njeno višino dokazati z ustrezno dokumentacijo;
– druge, z razpisom ali javno objavo zahtevane podatke.
4. Prejete vloge na podlagi razpisa ali javne objave sprejema in obravnava občinska uprava. Vloge se pregledajo v roku, določenem v razpisu.
5. Na podlagi določil tega pravilnika in pogojev razpisa ali javne objave, pripravi Komisija ob sodelovanju občinske uprave predlog upravičencev za dodelitev finančnih sredstev.
10. člen
(odločba in pogodba)
V nadaljnjem postopku občinska uprava postopa v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 26/06 – UPB2).
V odločbi se podrobneje opredeli:
– namen in višina sredstev,
– pogoji plačila in možnost preverjanja namenske porabe sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev le ta vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Župan z upravičencem sklene pogodbo, s katero se podrobneje opredelijo načini in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev oziroma medsebojne obveznosti.
11. člen
(kumulacija)
1. Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 12 do 15 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
2. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
3. Pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
III. VRSTE POMOČI
SKUPINSKE IZJEME (Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006)
12. člen
(naložbe v kmetijska gospodarstva)
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem iz prve alineje prve točke petega člena tega pravilnika, ki:
– se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali s pridelavo v skladu z okoljskimi programi,
– so usmerjeni ali se bodo usmerili v prosto rejo živali,
– niso upravičeni do pridobitve pomoči za isti namen s strani države,
– niso podjetja v težavah ter
– dosegajo vsaj enega od spodaj naštetih ciljev.
2. Podpore se bodo dodeljevale naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, katerih cilj bo:
(a) zmanjšanje proizvodnih stroškov;
(b) izboljšanje in preusmeritev proizvodnje;
(c) izboljšanje kakovosti;
(d) ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
3. Upravičeni stroški lahko vključujejo:
– stroški izgradnje ali izboljšanja nepremičnin, infrastrukture in pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in računalniške programske opreme;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški postavitve intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
– stroški postavitve rastlinjakov;
– stroški postavitve pašnika in obore za nadzorovano pašo domačih živali in gojene divjadi;
– stroški izvedbe agromeliorativnih del na kmetijskem gospodarstvu (izvedba zemeljskih del);
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti na kmetijskem gospodarstvu in niso javne poti;
– splošni stroški povezani s pripravo in z izvedbo projektov, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije. Predložiti mora potreben načrt ureditve hleva, s popisom del, opreme in tehnologijo reje.
Naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti.
4. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode in mora biti zato odprta za vse sektorje kmetijstva, razen če država članica izloči nekatere proizvode zaradi presežkov ali pomanjkanja prodajnih možnosti. Pomoč se ne odobri za:
(a) nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin;
(b) zasaditev letnih rastlin;
(c) drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;
(d) za preproste naložbe za nadomestitev;
(e) za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
5. Bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% upravičenih stroškov naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
13. člen
(ohranjanje tradicionalnih stavb)
1. Cilj ukrepa je prispevati k ohranjanju tradicionalnih stavb na območju Občine Zreče.
2. Upravičenci do prejema pomoči iz tega ukrepa so navedeni v prvih treh alinejah petega člena tega pravilnika, ter hkrati niso pridobili pomoči za isti namen s strani države ter niso podjetja v težavah.
3. Podpora je namenjena sofinanciranju obnove tradicionalnih stavb, zaščitenih z občinskim odlokom ali vpisanih v register kulturne dediščine:
– za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
4. Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta (strošek posnetka stanja, strošek arhitekturnega in statičnega načrta), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program;
– stroški za nabavo materiala za obnovo;
– stroški za izvajanje del.
5. Pomoč se lahko odobri v višini do 60% dejanskih stroškov za naložbe iz tretje točke tega člena.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
14. člen
(pomoč za plačilo zavarovalnih premij)
1. Predmet pomoči je sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove ter zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni, kot to določa nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pomoč ne sme biti omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupina zavarovalnic, kot to določa zgoraj navedeni nacionalni predpis.
2. Za upravičence do prejema pomoči se smiselno uporabljajo določbe petega člena tega pravilnika.
3. Splošni pogoji upravičenosti:
– pogoji Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje (Uradni list RS, št. 138/06) z vsemi spremembami in dopolnitvami.
4. Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov, plodov, živine.
5. Bruto intenzivnost pomoči občine je razlika med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna, do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov, ter živali zaradi bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 100 € na upravičenca na leto.
15. člen
(tehnična pomoč)
1. Za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju je predmet podpore: usposabljanje, izobraževanje, informiranje in svetovanje.
2. Upravičenci do pridobitve pomoči so navedeni v tretji in četrti alineji prve točke 5. člena tega pravilnika, ter hkrati niso upravičeni do pridobitve pomoči za isti namen s strani države, ter niso v težavah.
3. Pomoč se lahko odobri za kritje v nadaljevanju naštetih upravičenih stroškov:
(a) na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
(i) stroškov organiziranja programa za usposabljanje;
(ii) potnih stroškov in dnevnic udeležencev;
(b) na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
(c) na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:
(i) stroškov udeležbe;
(ii) potnih stroškov;
(iii) stroškov publikacij;
(iv) najemnin razstavnih prostorov;
(v) simboličnih nagrad, podeljenih v okviru tekmovanj do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;
(d) publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji;
(e) razširjanja znanstvenih dognanj, če posamezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani.
4. Pomoč lahko krije 100% stroškov iz točke 1 tega člena. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem (kmetom).
5. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
POMOČI DE MINIMIS (Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006)
16. člen
(splošne določbe)
1. Ta pravilnik se uporablja samo za pomoč, pri kateri je mogoče vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije (pregledna pomoč).
2. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
3. Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Pravilo kumulacije: najvišji zneski pomoči se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev, sredstev lokalnih skupnosti ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
4. Upravičenci: uporabijo se določbe druge alineje prve točke petega člena tega pravilnika.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
17. člen
(naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah)
1. Podpora je namenjena naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Tako so predmet podpore naslednje naložbe:
– za predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč …);
– za turizem na kmetiji;
– v dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– v pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– naložbe za urejanje gozdnih zemljišč;
– v kompostiranje organskih snovi.
2. Upravičenci: uporabijo se določbe druge alineje prve točke petega člena tega pravilnika.
3. Upravičeni stroški so:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– stroški gozdnih vlak;
– splošni stroški.
4. Najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
18. člen
(naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij)
1. Podpora je namenjena sofinanciranju naložb za:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah ali izven kmetij;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
2. Upravičenci do pomoči so navedeni v drugi alineji prve točke 5. člena tega pravilnika.
3. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
4. Najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA (Uredba Sveta (ES) ŠT. 1698/2005)
19. člen
(izvajanje lokalne razvojne strategije)
1. Podpora iz tega ukrepa je namenjena:
– izvajanju prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji, ki jih bo na podlagi letnega programa dela predlagala Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju LAS);
– dejavnosti usposobitve in delovanja LAS-i ter animaciji podeželskega prebivalstva in pridobivanju znanj;
– spodbujanju in podpiranju sodelovanja med LAS-i (izmenjave izkušenj, prenos dobrih praks, čezmejno sodelovanje, informiranje med LAS-i).
2. Opravičljivi stroški:
– stroški delovanja in vodenja LAS;
– stroški izvedbe programov usposabljanja in animacije podeželskega prebivalstva in vodij LAS;
– priprava ustreznega študijskega in promocijskega gradiva;
– stroški za izvedbo projekta LAS;
– stroški, nastali z izvedbo projektov sodelovanja.
3. Upravičenec do podpore za ta ukrep je LAS.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
20. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja Nadzorni odbor Občine Zreče.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
V. KONČNI DOLOČBI
21. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za posamezni ukrep, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, predvidenem po letnem programu, se le-ta prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določbami tega pravilnika. Prerazporeditev določi župan s sklepom.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 63/00).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 3301-0001/2007-4
Zreče, dne 18. julija 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost