Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

3951. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč, stran 10398.

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 9. redni seji dne 31. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč
1. Splošni določbi
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok se sprejme, ker ostaja utemeljena nevarnost, da bo izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. Vsebina odloka
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
(1) S sprejemom Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč se določi način priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 37/01, 99/02 in 79/04; v nadaljnjem besedilu: prostorski plan).
(2) Spremembe in dopolnitve prostorskega plana obsegajo širitev območja Industrijske cone Dolenja vas v gospodarsko cono regionalnega pomena.
(3) Na podlagi strateških razvojnih usmeritev ter razvojnih interesov občine in investitorjev bo pristopila Občina Mirna Peč k pripravi podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za območje GC.
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča s temi parcelnimi številkami:
– k.o. Hmeljčič: 959/67, 959/65, 959/20, 959/21, 959/22, 959/23, 959/24, 960/6, 960/5, 960/4, 960/3, 960/2, 960/1, 962/7, 962/6, 962/5, 962/4, 962/3, 962/2, 962/1, 963/4, 963/3, 963/2, 963/1, 964/23, 964/24, 964/25, 964/26, 1856/22, 1856/7, 1856/23, 1856/52, 1856/55, 1856/58, 1856/61, 1856/64, 1856/67, 3469, 3468, 3467/11, 1972/29, 1856/73, 1856/71, 1856/69, 1856/66, 1856/63, 1856/60, 1856/57, 1883, 1856/54, 1856/29, 1881/1, 1881/2, 1873/1, 1876, 1856/51, 1856/39, 1856/36, 1856/34, 1856/33, 1856/31, 1859/1, 1859/2, 1849/1, 1849/2, 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1849/6, 1849/7, 1849/8;
– k.o. Mirna Peč: 77/84, 77/86, 77/27, 77/28, 77/30, 77/29, 77/25, 77/42, 181/2, 184/4, 185/3, 2999, 3005, 185/2, 184/2, 77/31, 77/32, 77/33, 207, 209/1, 214, 215, 217, 218.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, ki se s tem odlokom sprejmejo na zavarovanem območju, so:
– prepoved parcelacije zemljišč,
– prepoved prometa z zemljišči,
– prepoved urejanja trajnih nasadov,
– prepoved izvajanja gradenj.
(2) Na območju začasnih ukrepov so dovoljene:
– gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura,
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi, določeni v prvem odstavku prejšnjega člena, veljajo štiri leta od uveljavitve tega odloka.
7. člen
(postopki zaznambe v zemljiški knjigi)
Občina, v 30 dneh od uveljavitve odloka, prične s postopki zaznambe začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
3. Končna določba
8. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-03/2007-3
Mirna Peč, dne 1. avgusta 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost