Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3923. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013, stran 10316.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07) je Občinski svet Občine Straža na 6. redni seji dne 7. junija 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007-2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) - za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006 str. 5) - za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
(2) Za mala in srednja velika podjetja (MSP) se po tem pravilniku štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami).
(3) Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
4. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe,
(2) »kmetijski proizvod« pomeni: proizvode iz seznama v Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87,
(3) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,
(4) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,
(5) »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR,
(6) »kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005.
5. člen
(vrste pomoči)
Za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini se pomoč dodeli:
(1) za primarno kmetijsko proizvodnjo na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006
1. Investicije v kmetijska gospodarstva (4. člen Uredbe Komisije),
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb (5. člen Uredbe Komisije),
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe Komisije),
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe Komisije),
6. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (15. člen Uredbe Komisije).
(2) za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
7. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah (2. člen).
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do sredstev so:
- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo MSP podjetjem, kot je v Prilogi I Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
- člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti - na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine,
- organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva,
- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
7. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
8. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
- predmet pomoči (vrsta ukrepa),
- namene, za katere se dodeljuje pomoč,
- pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
- upravičence za dodelitev sredstev,
- upravičene stroške,
- morebitne omejitve,
- finančne določbe,
- višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
- merila za ocenjevanje vlog,
- navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
- rok za vložitev zahtevkov,
- naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
- način reševanja vlog,
- rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
(2) Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem razpisu.
(3) Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
9. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča na predlog občinskega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Poleg tega se v obrazložitvi opredeli namen in opravičljivi stroški za katere so sredstva namenjena.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
10. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije),
- poročilo o opravljenem delu.
II. UKREPI (Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006)
11. člen
Investicije v kmetijska gospodarstva
Namen ukrepa:
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Cilji ukrepa:
- zmanjšanje proizvodnih stroškov,
- izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
- izboljšanje kakovosti,
- ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški ukrepa:
- nakup strojev in opreme,
- izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
- agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih poti,
- postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča in postavitev opore in ograje, postavitev proti točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3 ha površine),
- nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni del celotne investicije.
Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,
- stroške zavarovanja,
- stroške za refinanciranje obresti,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
- nakup enoletnih rastlin,
- investicije v naložbe trgovine,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
- nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
- v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
- v primeru agromelioracijskih del pa tudi kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini.
Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
- kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
- najvišja stopnja pomoči znaša do 40% upravičenih stroškov investicije,
- najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let.
12. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju - objekte/tradicionalne stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
- ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
- prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
- ureditev skupnih površin in objektov za različne namene,
- ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri:
- za investicije ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih,
- za investicije ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
- stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
- stroški za nabavo materiala za obnovo.
Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,
- stroške zavarovanja,
- stroške za refinanciranje obresti,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
- objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture,
- obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
- do obnove so upravičeni le tisti objekti, ki bodo po obnovi služili širšemu, skupnemu namenu (podrobnejši pogoji bodo določeni v javnem razpisu),
- investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Finančne določbe
- za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
- za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov, ki ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
- dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah,
- najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 € na kmetijsko gospodarstvo.
13. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni živali.
Cilj ukrepa:
- vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov in domačih živali.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
- zavarovanje posevkov in plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
- zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
- za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
- kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
- kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
- kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Finančne določbe:
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
- podpora občine z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
14. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture (72% vseh kmetij v občini ima v lasti manj od 5 ha kmetijskih površin), je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine.
Cilj ukrepa:
- s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Upravičeni stroški:
- stroški pravnih in upravnih postopkov.
Podpore se ne dodelijo:
- za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
- za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine.
Finančne določbe:
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% nastalih upravičenih stroškov.
15. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
Cilji ukrepa:
- povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oziroma strokovno usposabljanje njihovih nosilcev.
Upravičeni stroški:
- stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja,
- stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013: dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom:
- stroški strojnih storitev,
- stroški najete delovne sile,
- stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
- stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
- stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani,
- stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Podpore se ne dodelijo:
- za že izvedene aktivnosti,
- za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
- za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
- za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine.
Finančne določbe:
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
- pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
- pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
- članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
III. (Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006)
16. člen
Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
- predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
- predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
- turizem na kmetiji,
- dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
- kompostiranje organskih snovi.
Cilji ukrepa:
- izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
- ustvarjanje novih delovnih mest,
- uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Upravičeni stroški ukrepa:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
- nakup nove opreme,
- promocija,
- splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
- finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
- pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
- račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
- fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
- mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
- finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
- najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
- skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
17. člen
(Nadzor in sankcije)
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(kumulacija) (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih 11 do 15 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pod odstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/2004, glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007-2013.
Št. 5-180/07
Straža, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost