Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3888. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, stran 10268.

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06 in 132/06) se v 2. členu v 16. točki besedilo »ki so sofinancirani tudi iz sredstev državnega proračuna,« črta.
2. člen
V 19. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za nepravočasno plačano okoljsko dajatev mora zavezanec za plačilo okoljske dajatve plačati zakonite zamudne obresti.«.
3. člen
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Znesek mesečne akontacije plačila okoljske dajatve za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki ni javna infrastruktura oziroma, ki je javna infrastruktura, zapade v plačilo vsakega desetega dne v mesecu za pretekli mesec.«.
4. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če agencija ugotovi, da zavezanec napovedi ni vložil oziroma je ni vložil v predpisanem roku ali v napovedi ni pravilno obračunal osnove za plačilo okoljske dajatve, mu okoljsko dajatev odmeri na podlagi podatkov o letnih količinah odloženih odpadkov iz dovoljenja za odlaganje odpadkov, pri čemer mu z odločbo naloži, da v petnajstih dneh od dokončnosti odločbe plača svojo obveznost.«.
5. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina je upravičena do nakazila sredstev iz državnega proračuna iz naslova okoljske dajatve, če se ta sredstva vložijo v infrastrukturo javne službe v njeni lasti v skladu z operativnimi programi varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki in občina za to nakazilo izpolnjuje pogoje iz te uredbe.
(2) Občina je pod pogoji iz prejšnjega odstavka upravičena do nakazila sredstev iz državnega proračuna iz naslova okoljske dajatve tudi za plačani delež okoljske dajatve zaradi obremenjevanja tal za odpadke, ki so kot ostanki sežiganja komunalnih odpadkov ali zgorevanja trdih goriv odloženi na njenem območju.
(3) Sredstva, ki se nakažejo občini na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, se načrtujejo in evidentirajo v občinskem proračunu kot transferni prihodki, prejeti iz državnega proračuna za investicijske projekte, ki so vključeni v načrt razvojnih programov države in občine.«.
6. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina in namen občini nakazanih sredstev vplačane okoljske dajatve se vsako proračunsko leto določita skladno s predvideno izvedbo in financiranjem posameznih projektov v načrtu razvojnih programov občine in države.
(2) Sredstva za plačilo izvedenih del se občini nakažejo skladno s pogodbo o sofinanciranju, sklenjeno med občino in ministrstvom.
(3) Nakazilo občini se izvrši na podlagi s strani občine predložene in potrjene situacije, katere znesek ne sme biti manjši od 100.000 eurov. Občina situacijo izstavi na podlagi pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega odstavka.«.
7. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Investicijski projekti se uvrstijo v državni načrt razvojnih programov na podlagi predpisa, ki ureja dokumente razvojnega načrtovanja in postopke za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti.«.
8. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje operativnih programov varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki se dodeljujejo z javnim razpisom na podlagi predpisa, ki določa postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Predlog investicijskega projekta občine mora poleg vsebin, ki jih določajo predpisi s področja javnih financ, vsebovati obrazložitev usklajenosti investicijskega projekta z izhodišči iz operativnih programov varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki in drugo dokumentacijo, ki jo z javnim razpisom določi ministrstvo, pristojno za okolje.«.
9. člen
V 28. členu se črta drugi odstavek.
10. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.100 eurov do 41.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve:
a) ne vloži napovedi v predpisanem roku ali če v napovedi navede napačne podatke in zato pride do znižanja osnove ali višine odmerjene okoljske dajatve (prvi odstavek 15. člena in 16. člen te uredbe),
b) ne hrani dokumentacije, s katero dokazuje resničnost podatkov iz napovedi, predpisan čas (18. člen in drugi odstavek 34. člena te uredbe).
(2) Z globo od 120 eurov do 620 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.«.
11. člen
V 35.a členu se v prvem odstavku besedilo »leto 2006« nadomesti z besedilom »leta 2006 do 2010«, besedilo »v letu 2007« pa se nadomesti z besedilom »najkasneje v treh letih od dneva dokončnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Določbe novega 22. in novega 23. člena uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2010.
13. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 19. člena uredbe zavezanec do 1. januarja 2010 nakazuje mesečne akontacije plačil okoljske dajatve za odlaganje odpadkov na podračun javnofinančnih prihodkov proračuna občin, na območju katerih izvaja javno službo.
(2) Sredstva okoljske dajatve se morajo v proračunu občine iz prejšnjega odstavka izkazovati kot namenski prejemki in porabljati kot namenski izdatki skladno s predpisi, ki urejajo javne finance, za namene, opredeljene v operativnih programih varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.
(3) Akontacije, ki so bile vplačane na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance, v letu 2007, se vrnejo na transakcijski račun zavezanca na podlagi odločbe, ki jo izda agencija najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe. Vračilo akontacij se izvede v skladu s 5. členom Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04, 106/05, 120/05, 72/06 in 136/06).
(4) Vrnjene akontacije mora zavezanec nakazati na podračune javnofinančnih prihodkov občin, na območju katerih izvaja javno službo, v 8 dneh od prejema teh sredstev.
(5) Zahtevo za oprostitev plačila okoljske dajatve za leto 2007 mora zavezanec vložiti najkasneje do 30. septembra 2007.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-53/2007/9
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2511-0116
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost