Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3884. Uredba o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje množičnega izbruha poljskega majskega hrošča, stran 10234.

Na podlagi petega odstavka 12.a člena in prvega odstavka 72.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje množičnega izbruha poljskega majskega hrošča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa za izvajanje fitosanitarnih ukrepov preprečevanja širjenja in za zatiranje poljskega majskega hrošča Melolontha melolontha L. (v nadaljnjem besedilu: majski hrošč) meje posebno nadzorovanega območja, ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje množičnega izbruha majskega hrošča ter stroške izvedbe predpisanih ukrepov, posebne naloge in izvedbo ukrepov izvajalcev na posebno nadzorovanem območju, obveščanje in poročanje o izvedenih ukrepih ter inšpekcijski nadzor.
(2) Ta uredba določa za izvajanje prvega odstavka 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 1857/2006/ES) obliko in stopnjo intenzivnosti državne pomoči.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
- napadeno območje je območje kmetijskih zemljišč, na katerem je bil odvzet uradni vzorec škodljivega organizma, ki je bil v laboratoriju določen kot majski hrošč;
- posebno nadzorovano območje je tisto napadeno območje, za katero je z oceno tveganja ugotovljeno, da je na njem zaradi množičnega izbruha treba uvesti fitosanitarne ukrepe za nadzor majskega hrošča;
- majhna in srednje velika podjetja so podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov eurov, oziroma letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov eurov, oziroma kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1976/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi uredb (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 70/2001 in (ES) št. 68/2001 glede podaljšanja obdobij uporabe (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 85).
3. člen
(meje posebno nadzorovanega območja)
(1) Na ozemlju Republike Slovenije se zaradi množičnega izbruha majskega hrošča, ki povzroča gospodarsko škodo v kmetijstvu, določijo meje posebno nadzorovanega območja.
(2) Meje iz prejšnjega odstavka potekajo po administrativnih mejah občin, ki jih določi program izvedbe ukrepov iz 4. člena te uredbe.
(3) Znotraj posebno nadzorovanega območja Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava) razmeji območja travinja in njiv, kjer se izvedejo ukrepi iz 5. člena te uredbe.
(4) Pri natančni razmejitvi območij iz prejšnjega odstavka in izvedbi ukrepov uprava upošteva uradno ugotovljeno škodo zaradi množičnega izbruha majskega hrošča iz let 2005 in 2006 ter obstoječo razdelitev zemljišč glede na kataster oziroma grafične enote rabe kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: GERK).
(5) Če se na podlagi ocene tveganja ugotovi, da je treba uvesti uradne ukrepe proti majskemu hrošču tudi na drugih območjih, kot so določena s programom izvedbe ukrepov iz 4. člena te uredbe, je treba ta program dopolniti z navedbo novega območja.
(6) Seznam posebno nadzorovanih območij se objavlja na krajevno običajen način in je dostopen pri upravi in na njenih spletnih straneh kot:
- tekstualni del, ki za vsako občino vsebuje popis kmetijskih gospodarstev najmanj z navedbo identifikacijske številke KMG-MID, številke GERK ali parcelne številke in katastrske občine in površine zemljišča ter faze izvajanja ukrepov;
- grafični del, ki je prikaz zemljišč na topografski karti v ustreznem merilu.
II. FITOSANITARNI UKREPI
4. člen
(program izvedbe ukrepov)
(1) Uprava pripravi Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje majskega hrošča, ki je skladen z okvirnim programom izvedbe ukrepov iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe in vsebuje zlasti:
- povzetek ocene tveganja, ki utemeljuje, zakaj je treba uvesti ukrepe za nadzor majskega hrošča;
- metode dela;
- vrsto, način in intenzivnost uporabljenih fitosanitarnih ukrepov;
- fazo izvajanja ukrepov;
- čas izvedbe fitosanitarnih ukrepov;
- stroške fitosanitarnih ukrepov in
- določitev končnih upravičencev iz 6. člena te uredbe.
(2) Program iz prejšnjega odstavka, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije, služi kot strokovna podlaga v vseh nadaljnjih postopkih ocene škode zaradi rastlinam škodljivih organizmov v kmetijstvu, zlasti v programu za odpravo posledic naravnih nesreč po rastlinskih škodljivih organizmih.
5. člen
(ukrepi za preprečevanje širjenja in zatiranje majskega hrošča)
(1) Na posebno nadzorovanem območju izvajalec iz 8. člena te uredbe ob upoštevanju razvojnega kroga majskega hrošča redno spremlja:
- odraslega majskega hrošča v času leta na opazovalnih točkah z vabami in opazovanji znakov napada na gostiteljskih drevesih,
- rast in razvoj ličink majskega hrošča s pomočjo talnih izkopov, da se ugotovi prag škodljivosti majskega hrošča glede na rastlinsko vrsto, ter
- vremenske razmere, zlasti temperaturo zraka in tal ter količino padavin, ki lahko bistveno vplivajo na učinkovitost izvedenih ukrepov.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko izvedejo tudi na drugem napadenem območju za določitev praga škodljivosti, potrebe po uporabi fitofarmacevtskega sredstva ali pridobitev znanstvenih dokazov za oceno tveganja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
(3) Na posebno nadzorovanem območju izvajalec iz 8. člena te uredbe ob upoštevanju razvojnega kroga majskega hrošča zaradi njegovega zatiranja:
- seznani upravičenca iz 6. člena te uredbe s potrebnimi ukrepi v skladu s programom iz prvega odstavka prejšnjega člena,
- določi vrsto, način in intenzivnost izvedbe fitosanitarnih ukrepov glede na vrsto pridelave ob upoštevanju posamezne faze in časa izvedbe posameznega ukrepa v skladu s programom iz prvega odstavka prejšnjega člena,
- izvede ukrepe zatiranja majskega hrošča pri upravičencih iz 6. člena te uredbe,
- vodi evidenco o izvedenih ukrepih, zlasti datum, porabo sredstva za zatiranje in porabo časa za izvedbo ukrepa pri določenem upravičencu glede na seznam iz šestega odstavka 3. člena te uredbe,
- preveri učinkovitost izvedenih ukrepov v letu, ki sledi izvedbi ukrepov.
(4) Prvo obveščanje in seznanjanje upravičencev iz 6. člena te uredbe s potrebnimi ukrepi v skladu s programom izvede uprava.
6. člen
(končni upravičenci do ukrepov ob množičnem izbruhu majskega hrošča)
(1) Do ukrepov iz prejšnjega člena so upravičena kmetijska gospodarstva ter druge fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje majhnih in srednje velikih podjetij in opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- vpisani morajo biti v register kmetijskih gospodarstev, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
- na kmetijskem gospodarstvu mora biti ugotovljen presežen prag škodljivosti majskega hrošča ali morajo njegova zemljišča ležati na posebno nadzorovanem območju,
- ukrep se izvede na vrsti dejanske rabe GERK-ov, ki so rabe, opredeljene v predpisu, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(2) Sredstva za izvajanje ukrepov za zatiranje majskega hrošča se v obliki subvencioniranih storitev dodelijo izvajalcem iz 8. člena te uredbe na podlagi poročila o izvedenih ukrepih, v skladu s programom izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje množičnega izbruha majskega hrošča, za sanacijo posebno nadzorovanega območja.
(3) Sredstva za izvedbo ukrepov iz 5. člena te uredbe so državna pomoč, ki je izvzeta iz priglasitve, če so izpolnjeni pogoji 10. člena Uredbe Komisije 1857/2006/ES.
(4) Financiranje stroškov za izvajanje ukrepov iz 5. člena te uredbe pokriva 100 odstotkov upravičljivih stroškov. V zvezi z istimi upravičenimi stroški po tej uredbi kumulacija z drugimi državnimi pomočmi ali drugimi javnimi sredstvi ni mogoča.
(5) Izvajalec ukrepov iz 8. člena te uredbe mora v pisni obliki sporočiti upravi najpozneje v dveh mesecih po izvedbi ukrepov iz 5. člena te uredbe oziroma najpozneje do 31. marca za preteklo leto seznam končnih upravičencev iz sedme alinee prvega odstavka 4. člena te uredbe.
7. člen
(Sredstva in stroški izvedbe ukrepov)
Sredstva za zdravstvene preglede, testiranje in druge ukrepe spremljanja, za nakup sredstva za biotično zatiranje majskega hrošča ter za izvedbo drugih ukrepov iz 5. člena te uredbe se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za zdravstveno varstvo rastlin, do višine, ki je določena v 8. točki Priloge 1 te uredbe.
III. NALOGE, POOBLASTILA IN OBVEŠČANJE
8. člen
(naloge in pooblastila)
(1) Naloge javnih pooblastil po tej uredbi lahko opravljajo glede na krajevno in stvarno pristojnost tisti izvajalci, ki so bili imenovani z naslednjimi odločbami:
- Odločbo o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
- Odločbo o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
- Odločbo o pooblastitvi Inštituta za fitomedicino na Biotehniški fakulteti za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
- Odločbo o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Ljubljana, Oddelek Novo mesto za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
- Odločbo o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Maribor za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01);
- Odločbo o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 38/01).
(2) Laboratorijske preiskave majskega hrošča opravlja pooblaščeni laboratorij iz tretje alineje prejšnjega odstavka v skladu s predpisom, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje diagnostičnih preiskav na področju zdravstvenega varstva rastlin.
(3) Uprava z izvajalci iz prvega in drugega odstavka tega člena za izvajanje ukrepov preprečevanja in zatiranja poljskega majskega hrošča sklene pogodbe v skladu z določbami 7. člena te uredbe.
(4) Za usklajevanje dela izvajalcev iz prvega in drugega odstavka tega člena, njihovo poročanje in izmenjavo informacij med njimi skrbi uprava.
9. člen
(obveščanje in poročanje)
(1) Imetniki zemljišč, ki jih je prizadel majski hrošč, obvestijo o povečanem pojavu majskega hrošča izvajalce iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Izvajalci iz prvega odstavka prejšnjega člena o izvedenih ukrepih obvestijo upravo s podatki iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe najpozneje do 31. julija za tekoče leto oziroma do 31. marca za preteklo leto.
(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na podlagi podatkov uprave o izvedenih ukrepih iz 5. člena te uredbe obvesti Evropsko komisijo o dodeljeni državni pomoči iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe.
10. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo fitosanitarni inšpektorji v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prehodna določba)
Naloge javnih pooblastil opravljajo izvajalci iz 8. člena te uredbe na podlagi navedenih odločb najpozneje do 30. junija 2009.
12. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-25/2007/7
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2311-0148
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost