Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3902. Sklep o nadaljevanju priprave prostorskih aktov Občine Brežice – sprememb in dopolnitev Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in Prostorskega načrta Občine Brežice, stran 10283.

Na podlagi 46., 96. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Brežice dne 21. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o nadaljevanju priprave prostorskih aktov Občine Brežice - sprememb in dopolnitev Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in Prostorskega načrta Občine Brežice
1. Splošno
S tem sklepom določa župan Občine Brežice začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04) (v nadaljevanju »SD plana«) in prostorskega načrta Občine Brežice (v nadaljevanju »OPN Brežice«).
Priprava obeh aktov je nadaljevanje začetega postopka priprave novih prostorskih aktov po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, (8/03 - popr.), 58/03 - ZZK-1, 33/07-ZPNačrt) - priprava strategije prostorskega razvoja občine (SPRO) in prostorskega reda občine (PRO) Brežice. Z uveljavitvijo novega zakona na tem področju Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) se določbe ZUreP-a o SPRO in PRO razveljavijo. Občinam se omogoči spreminjanje in dopolnjevanje sedaj veljavnih planov in izdelava nove generacije prostorskih aktov - OPN.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo SD plana in OPN Brežice
Občina je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO in PRO na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k tem zakonu. Izvedli smo naslednje postopkovne korake:
- Dne 11. 1. 2006 je bila izvedena »prva prostorska konferenca za obravnavo programov priprave novih prostorskih aktov - SPRO in PRO«. Hkrati smo o začetku postopka obvestili sosednje občine.
- Dne 13. 2. 2006 smo pridobili odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-142/2005 MK z dne 1. 2. 2006, da v postopku priprave SPRO in PRO ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Odločba je bila izdana na podlagi posredovanega gradiva, kot je navedeno v odločbi. Gradivo je bilo posredovano z vsebino, skladno z veljavno zakonodajo.
- Dne 16. 5. 2007 je občinski svet sprejel »sklep o začetku priprave novih prostorskih aktov (SPRO in PRO)«.
- Dne 29. 5. 2006 je župan sprejel programa priprave strategije prostorskega razvoja občine (Uradni list RS, št. 59/06 - 2504) in program priprave prostorskega reda občine (Uradni list RS, št. 59/06 - 2505), v vsebini, kot jo je določal ZUrep-1.
- Dne 5. 9. 2006 smo nosilcem urejanja posredovali vloge za podajanje smernic.
- V zakonsko določenem roku smo prejeli smernice naslednjih nosilcev:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
- Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za gospodarstvo,
- Elektro Celje d.d.,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- ELES d.o.o.,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje,
- Ministrstvo za gospodarstvo, Enota Maribor, Direktorat za turizem,
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Posavje.
- Po zakonsko določenem roku smo prejeli smernice naslednjih nosilcev:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje,
- Geoplin plinovodi d.o.o.,
- Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
- DARS d.d.,
- Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.,
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto,
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
- Zavod za gozdove, Območna enota Brežice,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
- Ministrstvo za kulturo,
- Agencija za radioaktivne odpadke.
Glede na določila zakonodaje se šteje, da ti nosilci nimajo smernic, vendar jih bomo kljub temu smiselno vključevali v pripravi aktov.
- Po zakonsko določenem roku smo prejeli smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto. Rok za izdajo smernic je bil pravočasno usklajen z Občino Brežice, zato bomo kljub temu, da so bile smernice podane prepozno, le-te v postopku upoštevali.
- Ostali nosilci, določeni v navedenih programih priprave smernic niso podali.
- V izdelavi so naslednje strokovne podlage:
- Izhodišča za pripravo SPRO in PRO Občine Brežice
- Izdelava bilanc za oceno ponudbe in potreb po zazidljivih zemljiščih v občini Brežice
- Analiza razvojnih možnosti dejavnosti
- Študija ranljivosti prostora s posebnim delom o kmetijstvu
- Analiza poselitve
- Podlaga za ažuriranje plana
- Druge sektorske strokovne podlage (analiza območij kulturne dediščine, kmetijstvo, turizem, promet ipd.)
- Evidentiranje pobud (dne 30. 5. 2007 smo na občini prejeli kar 829 pobud).
Strokovne podlage so izdelane do faze, v kateri je smiselno upoštevati nova zakonska izhodišča za poseganje v prostor in določila podzakonskih aktov v pripravi.
- Predloga SPRO in PRO še nista bila javno razgrnjena, zato se postopek priprave nadaljuje po ZPNačrt.
- Glede na negativne demografske in gospodarske kazalce se je občina odločila, da bo resno pristopila k pripravi novih prostorskih aktov. Glede na formalno predpisane postopkovne roke in upoštevajoč ostale elemente je potreben čas za izdelavo OPN-ja in izvedbo potrebnih postopkov časovni rok predolg. Glede na to, da namenske rabe ni mogoče spreminjati že od 20. 7. 2004 in da ne moremo pričakovati sprejema OPN-ja v roku 2 let od sprejetih podzakonskih aktov in ostalih pogojev za pripravo OPN-ja, se je Občina Brežice odločila pristopiti k vzporednem postopku - postopku priprave SD plana, ki bo omogočila spremembe namenske rabe v krajšem, sprejemljivejšem času za razvojne investicije.
- Občina Brežice nadaljuje začeta postopka priprave SPRO in PRO v dveh postopkih:
1. postopek: SD plana
2. postopek: OPN.
- Prejeta odločba v zvezi z izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje in smernice, so bile podane za območje cele občine za prostorski akt (PRO), ki ima natančnejši nivo obdelave (izvedbeni akt) kot plan, zato se izdana odločba in smernice upoštevajo v obeh postopkih.
3. Vsebina in oblika
SD plana:
V postopku SD plana se obravnavajo tiste potrebe po ureditvah na območju Občine Brežice, ki jih je občina skladno z 38. členom ZPNačrt evidentirala kot razvojne. Poleg tega se obravnavajo samo tiste ureditve, ki so glede na časovne plane predvidene za takojšnje izvajanje in jih čakanje na sprejem OPN-ja razvojno omejuje ter niso v nasprotju z že izdelanimi strokovnimi podlagami.
Te razvojne pobude delimo v tri sklope:
- Potrebe širšega javnega pomena (širitev OŠ Dobova, Zelena meje - cestna povezava po slovenskem ozemlju, izvennivojsko križanje regionalne ceste z železnico z dostopom do cone Brezina - RRP in ostale nujne ureditve),
- potrebe gospodarskega sektorja: turizem, kmetijstvo (intenzivnejše), obrt-poslovne in proizvodne dejavnosti,
- ukrepi k zmanjševanju negativnih demografskih trendov (zaokrožitve naselij v nekaterih delih, ki sovpadajo z izdelanim konceptom poselitve).
Pri umeščanju se upoštevajo kriteriji po ZPNačrt in veljavnih podzakonskih aktih.
SD plana se izdelajo v vsebini in obliki ob smiselni uporabi določb ZPNačrt. Natančnost prikaza in nivo obdelave se povzame po sedaj veljavnem planu.
Vse pomanjkljivosti, neskladja sedaj veljavnega plana se bodo uskladila v postopku izdelave OPN-ja in niso predmet postopka SD plana. Urbanistični načrti, prostorsko izvedbeni pogoji, določitve območij razpršene poselitve, razpršenih gradenj, novih prostorskih enot ipd. prav tako niso predmet SD plana, ampak bodo na podlagi strokovnih podlag, zakonskih usmeritev in nadrejenih aktov obravnavani celovito in natančno v postopku priprave OPN.
OPN:
Postopka priprave SPRO in PRO se združita v drugem vzporednem postopku priprave občinskega prostorskega načrta kot enovit akt s strateškim in izvedbenim delom. Ocena stanja, predmet in programska izhodišča so navedena v programih priprave za SPRO in PRO.
Izdela se v vsebini in obliki po veljavnih podzakonskih aktih.
4. Način pridobitve strokovnih podlag
Strokovne podlage navedene v 2. točki se spremenijo in dopolnijo upoštevajoč kriterije nove zakonodaje.
5. Postopek in roki
Iz navedbe v 2. točki sledi, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna niti v postopku SD plana niti v postopku OPN.
+--------------------------+-------------+----------+----------+
|      faza      |  nosilec  | rok SD | rok OPN |
|             |       |  plana |     |
+--------------------------+-------------+----------+----------+
|sklep, objave (UL RS …),  župan         7     7|
|posredovanje smernic na                    |
|MOP                              |
|izdelava strokovnih    izdelovalec           60|
|podlag                            |
|izdelava osnutka      izdelovalec      30    180|
|usklajevanje smernic    Občina,        15     45|
|              izdelovalec,            |
|              nosilci, MOP            |
|dopolnjen osnutek     izdelovalec      5     30|
|javna razgrnitev (30 dni) občina,        37     37|
|in javna obravnava     izdelovalec            |
|zavzemanje stališč do   občina,        7     30|
|pripomb          izdelovalec            |
|potrditev stališč in    občinski svet     14     30|
|seznanitev javnosti                      |
|priprava predloga OPN   izdelovalec      5     60|
|poziv ministrstvu v    občina         5     5|
|mnenja                            |
|MOP pridobi mnenja     MOP          14     28|
|sklep MOP o potrditvi   minister       30     75|
|predloga                           |
|sklep vlade        Vlada RS       15     30|
|sprejem odloka občinski  občinski svet     14     30|
|svet                             |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj (dni)                  198    647|
|mesecev                    6,60   21,57|
+--------------------------------------------------------------+
Postopek SD plana se vodi kot nujen postopek in se obravnava prioritetno.
Po sprejetju OPN, ki bo v večji meri odpravil neskladja, bo občina začela aktivno uvajati inštrumente za aktiviranje nepozidanih stavnih zemljišč.
6. Nosilci urejanja
Po 1. pojasnilih in priporočilih Ministrstva za okolje (MOP) in prostor št. 0071-44/2006 iz dne 10. 4. 2007 (6 str. točka 5) ponovna pridobitev smernic ni potrebna.
Nosilci urejanja in podane smernice so navedeni v točki 2.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 51. členom podajo mnenje k prostorskemu aktu v roku 21 dni od poziva MOP.
7. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu, posreduje se na Ministrstvo za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-2/2007
Brežice, dne 20. julija 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost