Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3900. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1S/17 – »Ob Borovniščici«, stran 10282.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 7. člena statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00, in Naš časopis, december 2001) je župan Občine Borovnica dne 16. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1S/17 - »Ob Borovniščici«
S tem sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) se opredeli: ocena stanja in razlogi, ureditveno območje OPPN, način pridobitve strokovnih rešitev, roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz, nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Ocena stanja
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Borovnica (Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročni družbeni plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, s spremembami in dopolnitvami, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica - dopolnitev 2004, Uradni list RS, št. 108/04) opredeljujejo namensko rabo ureditvenega območja, znotraj katerega se bo odvijal nameravan poseg, za namen poselitve. Podrobnejša namenska raba prostora, ki ravno tako izvira z planskih usmeritev, pa opredeljuje predmetno območje kot območje za namen stanovanj. Predvidena vrsta objektov je: VS - večstanovanjski objekti.
Predpisana oblika izvedbenega prostorskega akta, s katerim se bo območje urejalo, je občinski lokacijski načrt (OLN), oziroma v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) - Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se OPPN pripravlja skladno s veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Borovnica.
Trenutna katasterska raba zemljišč je travniki in njive. Zemljišče je nepozidano in komunalno ni opremljeno.
Razlogi
Razlog za sprejem OPPN je težnja k realizaciji razvojnih potreb in ciljev, izraženih in opredeljenih v planskih dokumentih občine ter pobude znanih in potencialnih investitorjev.
II. Ureditveno območje
Celotno območje urejanja (cca 1,8 ha) se nahaja na severni strani območja naselja Borovnica, na prostoru, umeščenem med vodotokom Borovniščica na vzhodni strani, robom naselja Borovnica, pozidanega z individualno stanovanjsko gradnjo, na zahodni strani, območjem blokovne gradnje ob južnem robu in regionalno cesto Vrhnika - Ig na severu. Območje za katero je dana pobuda in namen za izdelavo OPPN je del prej opisanega širšega območja v velikosti cca 1,8 ha in zajema površino zemljiških parcel parc. št.: 593, 594, 595, 597, 598, 599/1, 614/1 - del, vse k.o. Borovnica, lociranih v južnem delu območja urejanja.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdela se ena strokovna rešitev.
Strokovna rešitev se izdela na osnovi:
- obstoječe veljavne prostorske dokumentacije in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
- smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag,
- idejno programske zasnove stanovanskih objektov,
- idejne zasnove objektov gospodarske komunalne infrastrukture,
- idejne zasnove prometne ureditve,
- izraženih investicijskih namer lastnikov zemljišč in drugih oseb.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
IV. Roki za pripravo akta in posameznih faz
+----------------------------------------+---------------------+
|Faze                  |Rok         |
+----------------------------------------+---------------------+
|Sklep o pripravi OPPN          |Julij 2007      |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava osnutka OPPN          |Julij 2007      |
+----------------------------------------+---------------------+
|Smernice nosilcev urejanja prostora   |Avgust 2007     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN   |September 2007    |
+----------------------------------------+---------------------+
|Sodelovanje javnosti          |Oktober 2007     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava predloga OPPN         |November 2007    |
+----------------------------------------+---------------------+
|Mnenja nosilcev urejanja prostora    |November 2007    |
+----------------------------------------+---------------------+
|Sprejem OPPN              |December 2007    |
+----------------------------------------+---------------------+
V. Nosilci urejanja prostora
(ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti na osnutek OPN in mnenje k predlogu OPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami,
4. Ministrstvo za promet, Direktorati za ceste, železnice, letalstvo in pomorstvo,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize,
6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
8. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
9. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
11. ELES Elektro - Slovenija d.o.o. Ljubljana,
12. Elektro Ljubljana, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
13. Telekom Slovenije d.d.,
14. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., (vodooskrba, zbiranje in čiščenje odpadnih vod in druga infrastruktura lokalnega pomena)
15. Občina Borovnica.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravljavec OPPN je Občina Borovnica, Palerjeva 22, 1353 Borovnica.
Naročnik in investitor OPPN je družba ORBITAL d.o.o., Letališka 155, Ljubljana.
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN zagotovi naročnik in investitor.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
VII. Objava sklepa o pripravi OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave. Občina Borovnica posreduje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0003/2007-1
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost