Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3827. Uredba o načinu in postopku ugotavljanja pogojev za izdajo varnostnega dovoljenja organizaciji
3828. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto na odseku Želodnik–Mengeš–Vodice, na odseku Žeje–Vodice
3829. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
3830. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
3831. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Odloki

3832. Odlok o spremembah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012

Pravilniki

3836. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije

Sklepi

3833. Sklep o višini subvencije, ki pripada mladi družini na družinskega člana za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja
3834. Sklep o določitvi razvitosti občin za leto 2007

Drugi akti

3835. Spremembe programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006

MINISTRSTVA

3837. Pravilnik o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov
3838. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
3839. Navodilo o spremembah Navodila o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje
3840. Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane
3841. Pravilnik o splošnih načelih za ocenjevanje biocidnih proizvodov
3842. Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje
3843. Pravilnik o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje
3844. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
3845. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže
3846. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3847. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli za izvedbo programov pomoči

Brežice

3848. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2007–2013

Cerkno

3849. Razpis nadomestih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Orehek

Divača

3850. Odlok o občinskih cestah

Kamnik

3851. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne

Kanal ob Soči

3852. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kanal ob Soči

Koper

3853. Obvezna razlaga 8. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru
3854. Odlok o podeljevanju koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Mestne občine Koper
3855. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitve, ki je namenjeno za stanovanja KS-8 (območja v planskih celotah KS-8) in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1242, 1245, vse k.o. Rožar
3856. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper
3857. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2005
3858. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2006
3859. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranj

3860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
3861. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj

Krško

3862. Obvezna razlaga 7. alinee 6. člena Odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec
3863. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
3864. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1206/3 in parc. št. 1206/9, k.o. Podbočje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
3865. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 390/2, k.o. Raztez in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
3866. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 409/2, parc. št. 405/3, parc. št. 402/2, parc. št. 408/7, parc. št. 219/2, parc. št. 408/5, parc. št. 399/2, parc. št. 408/6 in parc. št. 400/2, k.o. Lokve in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
3867. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 323/2, parc. št. 323/3 in parc. št. 322/4, k.o. Senovo in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
3868. Sklep o nakupu nepremičnine za izgradnjo ceste Drnovo–Brege in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini

Mirna Peč

3869. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč
3870. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko cono »Postaja«
3871. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko cono »Češenska hosta«

Novo mesto

3872. Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
3873. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto

Ribnica

3874. Pravilnik o sofinanciranju ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Ribnica

Šmarje pri Jelšah

3875. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje 2007–2013

Šmartno pri Litiji

3876. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mestne lekarne

Trebnje

3877. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013

Vitanje

3878. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Vitanje

Vrhnika

3879. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vrhnika
3880. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki

Žalec

3881. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost