Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3906. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje, stran 10290.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS - UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 - pop., 73/02, 117/02 in 43/03) je na predlog župana Občine Kočevje Občinski svet Občine Kočevje na 6. redni seji dne 2. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Kočevje (v nadaljevanju: občinske uprave).
S tem odlokom se ustanovijo temeljne notranje organizacijske enote ter določi njihovo delovno področje.
Temeljne notranje organizacijske enote neposredno izvajajo upravne naloge občine.
2. člen
Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
- izdajanje predpisov in drugih aktov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta,
- izdajanje posamičnih upravnih aktov,
- priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa, drugih aktov, poročil in drugih gradiv za občinske odbore in občinski svet,
- upravljanje z občinskim premoženjem,
- zagotavljanje izvajanja javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
- pospeševanje razvija na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti,
- nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov,
- nadzorstvo nad javnim redom in mirom, mirujočim prometom in komunalno urejenostjo.
II. OBČINSKA UPRAVA
3. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
Oddelek vodi vodja oddelka.
4. člen
Občinska uprava izvršuje določila splošnih in posamičnih aktov, ki jih sprejemata občinski svet in župan.
Občinska uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar se v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.
5. člen
Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanja pravic strank.
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku (najkasneje v 30 dneh).
Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obveščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja kritik in pripomb, njihovega obravnavanja in odgovarjanja nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure ter druga vprašanja načina delovanja občinske uprave ureja župan ali direktor občinske uprave, če ga za to pooblasti župan.
6. člen
Delo občinske uprave je javno in se uresničuje z uradnimi sporočili in dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki javnega obveščanja ter na druge načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, direktor občinske uprave in uslužbenec zadolžen za stike z javnostjo, po pooblastilu župana ali direktorja pa tudi vodje oddelkov ali drugi javni uslužbenci.
Občinska uprava na spletnem portalu Občine Kočevje objavlja katalog informacij javnega značaja in posreduje informacije o svojem delu.
7. člen
Občinska uprava pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti sodeluje z drugimi lokalnimi skupnostmi in z združenji lokalnih skupnosti, z občinskimi javnimi službami, upravno enoto ter drugimi državnimi organi.
8. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
III. JAVNI USLUŽBENCI
9. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.
10. člen
Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge določene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima.
Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja ter izpopolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec mora delovati politično nevtralno in nepristransko. Mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv tako v odnosih z uporabniki storitev občinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le teh. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenec ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni interes v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgovoren je, da se izogiba vsakemu nasprotovanju interesov, bodisi, da je to navzkrižje resnično ali možno. Svojega položaja ne sme izkoriščati za svoj zasebni interes.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatov ob najnižjih stroških.
Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog.
S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
11. člen
Položaji, na katerih se opravljajo naloge vodenja notranjih organizacijskih enot, so direktor občinske uprave in vodje oddelkov.
V aktu o sistemizaciji se lahko tudi delovna mesta vodij ožjih notranjih organizacijskih enot določijo kot položajna delovna mesta.
12. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
Direktorja občinske uprave in vodje oddelkov imenuje na položaj župan.
13. člen
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog lokalne skupnosti.
Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za odgovornost vodij oddelkov, odgovornost vodij ožjih notranjih organizacijskih enot ter drugih javnih uslužbencev, imenovanih na položaje.
14. člen
Direktor občinske uprave mora:
- imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
- izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za odločanje v upravnem postopku ter za imenovanje v naziv,
- izpolnjevati druge pogoje v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vodje notranjih organizacijskih enot se določijo z aktom o sistemizaciji.
15. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški položaj II stopnje.
Mandat direktorja občinske uprave traja pet let.
Direktor občinske uprave:
- vodi, organizira in usklajuje delo občinske uprave,
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodje oddelkov,
- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
- koordinira delo notranjih organizacijskih enot in skrbi za delovno disciplino,
- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi,
- po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz pristojnosti občinske uprave,
- opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odredbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
16. člen
Direktor občinske uprave je za svoje delo in za delo občinske uprave odgovoren županu.
Vodje oddelkov občinske uprave so za svoje delo in za delo oddelka, ki ga vodijo, odgovorni županu in direktorju občinske uprave.
Vodje ožjih notranjih organizacijskih enot so za svoje delo in za delo ožje notranje organizacijske enote, ki jo vodijo, odgovorni vodji oddelka, direktorju občinske uprave in županu.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE IN DELOVNO PODROČJE POSAMEZNIH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT OBČINSKE UPRAVE
17. člen
Notranja organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki potekajo v občinski upravi.
Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:
- strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog,
- smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
- koordinirano opravljanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
- učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
- usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
18. člen
Za izvajanje upravnih nalog se kot temeljne notranje organizacijske enote ustanovijo naslednji oddelki:
- Oddelek za upravne in družbene dejavnosti
- Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja
- Oddelek za okolje, infrastrukturo in regionalne razvojne projekte
- Oddelek za investicije in gospodarstvo.
19. člen
Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih neposredno izvaja uprava, se lahko ustanovi režijski obrat.
Režijski obrat se ustanovi, kadar tako določa zakon ali kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota pri tistem oddelku občinske uprave, v čigar pristojnost spada izvajanje nalog obrata. Za delovanje režijskega obrata se upoštevajo predpisi na področju gospodarskih javnih služb.
20. člen
Notranje organizacijske enote na svojih področjih:
- pripravljajo programe,
- pripravljajo predloge za rešitev in izvedbo posameznih nalog,
- pripravljajo splošne in posamične akte za izvedbo predlogov in nalog,
- skrbijo za izvedbo določenih in načrtovanih nalog,
- nadzirajo izvajanje nalog,
- izdelujejo analize in ocene,
- poročajo o izvedbi nalog,
- gospodarijo s premoženjem,
- izvajajo ukrepe za izboljšanje dela,
- opravljajo naloge za delovna telesa občinskega sveta in krajevnih skupnosti.
Če se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v delovno področje nobene od notranjih organizacijskih nalog, župan, na predlog direktorja občinske uprave, odloči, katera enota bo nalogo opravila.
21. člen
Oddelek za upravne in družbene dejavnosti opravlja naloge s področij:
- pravne, upravne, strokovne in razvojne naloge,
- naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega značaja, pomembne za delovanje občinske uprave: kadrovske zadeve, sistem plač zaposlenih v upravi, informatika, pisarniška opravila, tehnične naloge - vzdrževanje in podobne naloge, ki zagotavljajo nemoteno delovanje občinske uprave,
- opravljanje strokovnih, organizacijskih in drugih administrativno-tehničnih nalog za delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles, nadzornega odbora ter druge občinske organe,
- opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog za župana, podžupane in direktorja občinske uprave,
- opravljanje strokovnih nalog v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo,
- reševanje vlog in pritožb v zvezi z delom občinske uprave,
- vodenje vložišča in skrb za organizacijo delovanja arhiva,
- izvajanje protokolarnih zadev za organe občine,
- opravljanje strokovnih nalog v zadevah vodenja in izvajanja priprav za organiziranje in delovanje zaščite, reševanja in požarnega varstva,
- izvajanje in nudenje pomoči ter opravljanje koordinacije s krajevnimi skupnostnimi,
- opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog na področju stikov z javnostjo,
- inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in opravljanje nalog občinskega redarstva,
- opravljanje upravnih, strokovnih in drugih nalog iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, in sicer: na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in športa, zdravstvenega in socialnega varstva ter romske problematike,
- priprava planov in razporejanje sredstev, namenjenih družbenim dejavnostim,
- usklajevanje in spremljanje programov ter določitev kriterijev in meril za vrednotenje programov na področju družbenih dejavnosti,
- vodenje postopkov podeljevanja koncesij na področju družbenih dejavnosti,
- koordiniranje delovanja subjektov na področju družbenih dejavnosti in izvajanje nadzora nad izvajanjem programov.
22. člen
Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja opravlja naloge s področij:
- priprava in izvajanje proračuna (proračun, rebalans, zaključni račun, zadolževanje, gospodarjenje z likvidnimi sredstvi ipd.), priprava premoženjske bilance občine,
- financiranje proračunskih porabnikov,
- dolgoročno razvojno in operativno planiranje,
- določitev enotne metodologije proračunskega planiranja in izvajanje koordinacije pri pripravi planskih aktov,
- analiziranje planskih aktov in ugotavlja odstopanja ter predlaganje ukrepov,
- predlaganje ukrepov za zagotavljanje sredstev za izvrševanje proračuna in financiranje projektov,
- opravljanje vseh finančnih in računovodskih opravil za finančno in stvarno premoženje občine in krajevnih skupnosti,
- dajanje obveznega strokovnega mnenja k finančnim elementom pri sklepanju pogodb in skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri,
- spremljanje poslovanja in realizacije letnih programov in finančnih načrtov gospodarskih družb s kapitalskim vložkom občine,
- izvajanje računovodskega nadzora in nadzora nad izpolnjevanjem terjatev in plačilnih obveznosti,
- izvajanje strokovnega nadzora nad finančnim poslovanjem proračunskih porabnikov,
- sodelovanje pri oblikovanju cen iz pristojnosti občine,
- vodenje centralne evidence pravnih oseb in premoženja v lasti občine,
- opravljanje strokovnih nalog v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi zgradbami, ki so v lasti občine,
- izvajanje nalog v zvezi z oddajo poslovnih, stanovanjskih in drugih prostorov, ki so v lasti občine, skrb za vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih in drugih prostorov,
- vodenje zbirne evidence občinskih nepremičnin,
- vodenje registra stanovanjskih enot,
- spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ.
23. člen
Oddelek za okolje, infrastrukturo in regionalne razvojne projekte opravlja naloge s področij:
- opravlja strokovne naloge pri pripravi in spremljanju prostorskih sestavin planov in prostorskih izvedbenih aktov,
- pridobiva soglasja organov, organizacij in skupnosti k prostorskim izvedbenim aktom,
- ugotavlja skladnost prostorskih aktov s prostorskim izvedbenim aktom,
- pripravlja lokacijske in gradbene zadeve v pristojnosti občine,
- daje informacije občanov v zvezi z urejanjem prostora, predvsem o možnosti gradnje,
- varstvo okolja (razen nalog na področju javnih služb varstva okolja),
- pripravlja pogoje in strokovne podlage za razpis urbanistično arhitektonskih natečajev,
- sodeluje v pripravah in pripravlja razvojne projekte,
- naloge upravljanja stavbnih zemljišč,
- opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne infrastrukture,
- opravlja naloge premoženjsko pravne službe.
24. člen
Oddelek za investicije in gospodarstvo opravlja naloge s področij:
- priprava in vodenje postopkov pospeševanja podjetništva, turizma, gostinstva in trgovine, kmetijstva in razvoja podeželja,
- izvajanje nalog upravljanja kmetijskih zemljišč in gozdov,
- izvajanje in nudenje pomoči ter opravljanje koordinacije s krajevnimi skupnostmi,
- opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog na področju medmestnega, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja,
- usklajevanje razvojnih programov gospodarskih javnih služb,
- predlaganje načina opravljanja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb,
- opravljanje strokovnih, tehničnih in organizacijskih nalog v zvezi z investicijami.
25. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje delavcev različnih notranjih organizacijskih enot, se lahko oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelovanja.
Projektne skupine ali druge oblike sodelovanja se oblikujejo predvsem takrat, kadar naloge projektne skupine ali druge oblike sodelovanja presegajo obstoječo sistemizacijo ali kadar v okviru rednega delovnega časa ni mogoče zagotoviti izvedbo navedenih nalog.
Projektno skupino ali drugo obliko sodelovanja lahko določi župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine ali druge oblike sodelovanje se določi sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo projektne skupine.
Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se oblikuje za čas trajanja projekta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 48/95, 36/02, 43/03 in 59/06).
27. člen
Župan mora akt o sistemizaciji delovnih mest sprejeti najkasneje v enem mesecu po začetku veljavnosti tega odloka.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-10/07-0103
Kočevje, dne 2. julija 2007
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost