Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3887. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, stran 10260.

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena, četrtega odstavka 70. člena in sedmega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
1. člen
V 1. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (UL L št. 257 z dne 10. 10. 1996, str. 26), zadnjič spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosu onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1) določa vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti okoljevarstveno dovoljenje najpozneje ob pridobitvi gradbenega dovoljenja in ob večji spremembi v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«.
Tretji odstavek se črta.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku spremeni 1. točka tako, da se glasi:
»1. Naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (v nadaljnjem besedilu: naprava) je nepremična tehnološka enota, v kateri poteka ena ali več dejavnosti s proizvodno zmogljivostjo nad pragom iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in na istem kraju katerakoli druga z njo neposredno tehnično povezana dejavnost, ki lahko povzroča obremenitev okolja. Med naprave se ne uvrščajo naprave, ki se uporabljajo samo za raziskave, razvoj in preizkušanje novih izdelkov ter procesov.«.
3. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Druga z napravo neposredno tehnično povezana dejavnost je dejavnost, ki je nujno potrebna za delovanje naprave, ali pa je njeno delovanje pogoj ali vzrok njenega obstoja tudi, če ne obratuje na istem kraju. Druge z napravo neposredno tehnično povezane dejavnosti so zlasti:
- vhodne aktivnosti, ki so potrebne, da se lahko začne izvajati dejavnost v nepremičnih tehnoloških enotah, kot je npr. skladiščenje in manipulacija s snovmi, pridobivanje in priprava surovin, vhodnih materialov in obdelovancev;
- vmesne aktivnosti, ki so povezane s skladiščenjem in pripravo polizdelkov med izvajanjem dejavnosti v napravi;
- zaključne aktivnosti, ki so povezane s končno obdelavo, dodelavo ali nadaljnjo predelavo proizvodov naprave, pakiranjem in skladiščenjem izdelkov ali z obdelavo odpadkov (vključno z obdelavo živinskega gnoja);
- infrastrukturne aktivnosti kot npr. energetske naprave, objekti in infrastruktura, pralnice, ipd.«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. Dopustna vrednost emisije je mejna vrednost emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen. Dopustna vrednost emisije se določi na osnovi vrednosti ali intervala vrednosti, navedenega v referenčnih dokumentih. Če je za posamezen parameter mejna vrednost predpisana, je dopustna vrednost enaka mejni vrednosti, razen za primere iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe;
Za 9. točko se dodata novi 10. in 11. točka, ki se glasita:
»10. Obratovalni pogoj je način obratovanja, izvedba tehnološke opreme, kakovost surovin in pomožnih sredstev ali drugi tehnični ukrep za varovanje okolja kot celote, ki je naveden v okoljevarstvenem dovoljenju kot pogoj za obratovanje naprave. Če obratovalni pogoj ni določen s predpisom, ki ureja emisije v okolje, se določi na osnovi opisa v referenčnem dokumentu;
11. Večja sprememba je vsaka sprememba v obratovanju naprave, ki ima lahko pomembne negativne vplive na ljudi in okolje. Za večjo spremembo se šteje tudi vsaka sprememba v obratovanju naprave, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag iz Priloge 1 te uredbe.«.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proizvodno zmogljivost naprave se določi na osnovi podatkov, izračunov in grafičnih prikazov o tehničnih značilnostih naprave in tehnoloških procesov, ki bodo potekali v njej, pri čemer se izhaja zlasti iz:
- tehnične dokumentacije o napravi in proizvodni zmogljivosti delov naprave ali cele naprave ali nepremičnih tehnoloških enot, ki jo je izdelal proizvajalec naprave,
- tehnične ocene ali izračunov,
- primerjave z obstoječimi tovrstnimi napravami,
- podatkov o tehnoloških procesih, ki potekajo ali bodo potekali v napravi,
- podatkov o snoveh, ki vstopajo ali bodo vstopale in izstopale iz naprave.«.
4. člen
V 5. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Če isti upravljavec na istem kraju upravlja z več napravami, ki imajo skupne objekte in naprave za odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki, ministrstvo za te naprave izda eno okoljevarstveno dovoljenje.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedilom »dovoljenje za drugo napravo ali obrat« doda beseda »lahko«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru, da so v vlogi tudi podatki, ki štejejo za poslovno skrivnost, mora upravljavec:
- priložiti sklep, s katerim pooblaščeni organ upravljavca v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah določi, kateri podatki štejejo za poslovno skrivnost;
- ustrezno označiti podatke v vlogi, ki štejejo za poslovno skrivnost;
- predložiti izvod vloge, namenjen za vpogled javnosti, iz katerega morajo biti podatki, ki štejejo za poslovno skrivnost, izločeni z opombo, da gre za poslovno skrivnost, in nadomeščeni z ustrezno vsebino.«.
6. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obseg in vsebina vloge za pridobitev in podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja sta določena v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Če se vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja nanaša na spremembo v obratovanju naprave, zaradi katere je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, se obseg in vsebina vloge iz priloge 4 te uredbe nanaša samo na podatke in primerjave z najboljšimi razpoložljivih tehnikami iz referenčnih dokumentov, ki se spremenijo zaradi sprememb obratovanja naprave.
(3) Če gre za gradnjo nove naprave ali večjo spremembo v obratovanju naprave, mora biti vlogi za izdajo oziroma spremembo okoljevarstvenega dovoljenja priložen elaborat o določitvi vplivnega območja z opredelitvijo območja, na katerem je mogoče pričakovati, da bo obratovanje naprave povzročilo obremenitev okolja, ki lahko vpliva na zdravje ali premoženje ljudi.«.
7. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Okoljevarstveno dovoljenje vsebuje zlasti naslednja določila in podatke:
1. obseg dovoljenja:
- podatke o upravljavcu,
- podatke o dejavnosti, ki potekajo v napravi, za katero se izdaja dovoljenje,
- podatke o proizvodni zmogljivosti naprave in režimu obratovanja,
- navedbo kraja naprave (naselje, ulica in hišna številka ali navedba zemljišč, na katerih stoji);
2. navedbo delov naprave;
3. okoljevarstvene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi in toplote v vode, emisijami hrupa in elektromagnetnimi sevanji, za ravnanje z odpadki in za učinkovito rabo vode in energije:
- ukrepe in zahteve za preprečevanje in zmanjševanje emisij, za ravnanje z odpadki in za učinkovito rabo vode in energije,
- podatke o odvodnikih/iztokih emisij in načinih ravnanja z odpadki,
- dopustne vrednosti emisij v vode, zrak ali tla, po potrebi ločeno za normalno obratovanje, zagon in zaustavitev naprave,
- obveznosti upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem;
4. ukrepe za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje onesnaževanja na velike razdalje ali čezmejnega onesnaževanja okolja, ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah, in obvladovanje nenormalnih razmer, ki se nanašajo na ukrepe ob zagonih, puščanju, okvarah v delovanju, trenutnih zaustavitvah in dokončnem prenehanju obratovanja naprave;
5. zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1);
6. obveznosti obveščanja o spremembah
- obveznost, da v primeru sprememb, ki se nanašajo na upravljavca, najkasneje v 15 dneh obvesti ministrstvo o teh spremembah;
7. čas veljavnosti dovoljenja.
(2) Okoljevarstveno dovoljenje za napravo, v kateri se izvaja dejavnost, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov, ne vsebuje dopustnih vrednosti za emisije toplogrednih plinov, razen če bi to bilo potrebno zaradi preprečevanja škodljivega lokalnega onesnaževanja.
(3) Če je bilo okoljevarstveno dovoljenje izdano skladno z določbami 5. člena te uredbe, se podatki glede obsega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena nanašajo tudi na drugo napravo ali obrat, ostala določila in podatki iz prvega odstavka tega člena pa se lahko določijo ločeno za napravo in drugo napravo ali obrat.
(4) V okoljevarstvenem dovoljenju za naprave iz te uredbe se odloči tudi o pogojih, ki izhajajo iz drugih predpisov o varstvu okolja in se nanašajo na obratovanje naprave.
(5) Čas veljavnosti dovoljenja iz prvega odstavka tega člena začne teči:
1. z dnem začetka poskusnega obratovanja po predpisih o graditvi objektov, če je bilo takšno obratovanje zahtevano, ali
2. z dnem dokončnosti uporabnega dovoljenja ali
3. z dnem dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja, če za obratovanje naprave ali njeno večjo spremembo ni bila zahtevana gradnja po predpisih o graditvi objektov.«.
8. člen
V 9. členu se spremenita tretji in četrti odstavek tako, da se glasita:
»(3) Dopustne vrednosti emisije morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja.
(4) Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.«.
9. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravljavec mora pri načrtovanju ali večji spremembi naprave izbrati tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki je enakovredna najboljši razpoložljivi tehniki in ki zagotavlja, da dopustne vrednosti ne bodo presežene.«.
10. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(smiselna uporaba določb za druge naprave v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja)
Glede vprašanj o obsegu in vsebini vloge in okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.«.
11. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »od 10,000.000 do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »40.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 5,000.000 do 15,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »10.000 eurov«, beseda »kmet« pa se nadomesti z besedilom »nosilec kmetijskega gospodarstva«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 2,500.000 do 5,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »3.000 eurov«.
12. člen
V 15. členu se besedilo »iz 2. točke drugega« nadomesti z besedilom »tretjega«.
13. člen
(1) Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
(2) Za prilogo 3 se doda nova priloga 4, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(1) Če za obstoječo napravo še ni izdano okoljevarstveno dovoljenje v skladu z uredbo, ob večji spremembi, ki zahteva gradnjo, za izdajo gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.
(2) Za obstoječe naprave se v postopku za pridobitev prvega okoljevarstvenega dovoljenja sodelovanje javnosti zagotovi z izdajo obvestila o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju. Ministrstvo v 30 dneh po vročitvi dovoljenja strankam obvesti javnost o sprejeti odločitvi z objavo na krajevno običajen način, v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države. Objava mora vsebovati zlasti vsebino odločitve in glavne razloge za odločitev o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja.
(3) Vlogi za pridobitev prvega okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječe naprave ni treba priložiti elaborata o določitvi vplivnega območja z opredelitvijo območja, na katerem je mogoče pričakovati, da bo obratovanje naprave povzročilo obremenitev okolja, ki lahko vpliva na zdravje ali premoženje ljudi.
(4) Dopustne vrednosti emisij in obratovalni pogoji za obstoječe naprave so lahko tudi blažji od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, opisanih v referenčnih dokumentih, če je za posamezno vrsto obstoječih naprav poseben predpis določil posebne prehodne mejne vrednosti in rok za prilagoditev obstoječih naprav najboljšim razpoložljivim tehnikam zaradi upoštevanja njihovih tehničnih značilnosti.
(5) Če je druga naprava, ki je z obstoječo napravo neposredno tehnično povezana, na drugem kraju, kot je obstoječa naprava, jo okoljevarstveno dovoljenje, ki je izdano prvič za obratovanje obstoječe naprave, ne vključuje, če za to drugo napravo v skladu s predpisi, ki urejajo njene emisije v okolje ali ravnanje z odpadki v njej, še niso pretekli roki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.
(6) Če za posamezen parameter, za katerega je določena v referenčnem dokumentu dopustna vrednost, ni določena mejna vrednost v predpisih, ki urejajo emisije v okolje, se v prvem okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje obstoječih naprav za ta parameter ne določi dopustna vrednost.
(7) Če posamezen obratovalni pogoj, ki je opisan v referenčnem dokumentu, ni določen s predpisi, ki urejajo emisije v okolje, se v prvem okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje obstoječih naprav ta obratovalni pogoj ne določi.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-77/2007/6
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2511-0147
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost