Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3919. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji, stran 10311.

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) na 8. redni seji dne 26. 7. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji določa upravičence, višino in postopek dodeljevanja enkratne denarne pomoči za novorojence z območja Občine Rečica ob Savinji.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna pomoč družini, s katero se zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Rečica ob Savinji.
II. UPRAVIČENCI
3. člen
Pravico do pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta novorojenec in vlagatelj državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Rečica ob Savinji.
V primeru, da starša živita ločeno, lahko uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v Občini Rečica ob Savinji.
III. VIŠINA POMOČI
4. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca 125,00 EUR neto. O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Rečica ob Savinji s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini ni sprejet, velja do sprejetja odločitve o drugačni višini pomoči višina pomoči, kot je bila določena nazadnje.
IV. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
5. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga občinska uprava Občine Rečica ob Savinji pošlje staršem novorojencev na dom, takoj ko pridobi podatke o novorojencu iz centralnega registra prebivalcev RS.
Na podlagi izpolnjenega in vrnjenega obrazca na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, občinska uprava pridobi iz uradnih evidenc še izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca in potrdilo o stalnem prebivališču starša novorojenca.
V. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Enkratna denarna pomoč se nakaže na podlagi odločbe na osebni račun vlagatelja.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 007-0002/2007-8
Rečica ob Savinji, dne 27. julija 2007
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost