Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3895. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, stran 10278.

Na podlagi šestega odstavka 87. člena ter 91. in 92. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
1. člen
V Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03 in 72/05) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat mora vlogi iz prejšnjega člena priložiti:
- dokazila o ustreznem strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah za določeno vrsto oziroma strokovno področje izvedenskega oziroma cenilskega dela;
- dokazila, da ima kandidat šest let delovnih izkušenj na določenem izvedenskem oziroma cenilskem področju oziroma, da je priznani strokovnjak z ustreznimi dokazili po tretjem odstavku 87. člena zakona;
- izjavo kandidata, da ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom oziroma cenilstvom.
Kandidat mora v vlogi navesti tudi naziv pristojne institucije, pri kateri je pridobil aktivno znanje slovenskega jezika in ustrezno univerzitetno oziroma drugo strokovno izobrazbo.
Ministrstvo pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu. Izpisek oziroma potrdilo iz kazenske evidence ministrstvo pridobi iz lastnih evidenc. Podatke o aktivnem znanju slovenskega jezika in o univerzitetni oziroma drugi ustrezni izobrazbi ministrstvo pridobi od pristojne institucije.
Če je kandidat državljan države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in hkrati ni državljan Republike Slovenije, mora k vlogi iz prejšnjega člena priložiti še dokazilo o državljanstvu države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora.«.
2. člen
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »Kandidat mora predložiti tudi« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za kandidata pridobi«.
3. člen
Črta se 7. člen.
4. člen
V 8. členu se besedilo »pisnega življenjepisa« nadomesti z besedilom »vloge kandidata«.
5. člen
V 9. členu se besedilo »predložena dokazila ne zadoščajo« nadomesti z besedilom »dokumentacija ne zadostuje«.
6. člen
V 11. členu se besedilo »predsednikov višjih sodišč« nadomesti z besedilom »predsednika sodišča«.
7. člen
V 22. členu se v drugem odstavku besedilo »delavec ministrstva, ki ima najmanj naziv višji svetovalec III« nadomesti z besedilom »uslužbenec ministrstva«.
8. člen
V 24. členu se v drugem odstavku besedilo »izdaje« nadomesti z besedilom »dokončnosti«.
9. člen
V 28. členu se v drugem odstavku besedilo »delavcev ministrstva, ki imajo najmanj naziv višji svetovalec III« in besedilo »delavcev ministrstva, ki imajo najmanj naziv referent IV« nadomesti z besedilom »uslužbencev ministrstva«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-235/2007
Ljubljana, dne 23. julija 2007
EVA 2007-2011-0093
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost