Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3918. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, stran 10309.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, ZSPJS-UPB6 in 57/07), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 8. redni seji dne 26. 7. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
1. člen
Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov stalnih delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter članov drugih občinskih organov, višino in način določanja plač in nagrad ter način povračila stroškov.
2. člen
(1) Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistem plač v javnem sektorju, če Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles in drugih občinskih organov, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za opravljanje dela - sejnine oziroma nagrade, ki se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen
(1) Če je član organa iz tretjega odstavka drugega člena javni uslužbenec v občinski upravi, mu sejnina ne pripada.
(2) Občinska volilna komisija ima v skladu z zakonom o lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
(3) Sklep o obsegu sredstev za enkratno nadomestilo iz prejšnjega odstavka sprejme župan na predlog volilne komisije najkasneje v tridesetih dneh po razpisu referenduma ali volitev.
4. člen
(1) Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
5. člen
(1) Za funkciji župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačilni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z 8. in 9. členom Odloka o plačah funkcionarjev in 10. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
(2) Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegova funkcija uvrsti v plačni razred skladno z Odlokom o plačah funkcionarjev.
(3) Za opravljanje funkcije župana Občine Rečica ob Savinji, ki sodi v VI. skupino občin, je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določen 49. plačni razred (od 2001 do 5000 prebivalcev).
(4) Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
(5) Skladno z Zakonom o sistemu plač se ob uvrstitvi funkcije župana v plačilni razred upoštevajo določila o odpravi nesorazmerij v plačah od 2006 do 2009.
(6) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
6. člen
(1) Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva obseg podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, določi plačilni razred od 34. do 41.
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini do 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(3) Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo le, če opravlja funkcijo poklicno.
(4) Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
7. člen
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji so sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Sejnine se članom Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno in sicer za:
- predsedovanje na seji občinskega sveta 4,0%,
- udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,5%,
- udeležbo na izredni seji občinskega sveta 3,5%,
- predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 2,6%,
- udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 2%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za dopisno in slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje.
8. člen
Odločbo o plači občinskemu funkcionarju, odločbo o sejnini ter odločbo o nagradi, izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
9. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno. Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer kot:
- nagrada za predsedovanje na seji nadzornega odbora 4%,
- nagrada za udeležbo na seji nadzornega odbora 2%.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Nagrada se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Nagrada se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% nagrade. Za dopisno sejo se nagrada ne izplačuje.
10. člen
Predsednikom in članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada, ki se izplača za udeležbo na seji in je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno in sicer tako, da znaša nagrada 2% vrednosti osnovne plače župana. Nagrada se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% nagrade. Za dopisno sejo se nagrada ne izplačuje.
11. člen
(1) Letni znesek sejnin, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članu drugih občinskih organov, komisij in drugih delovnih teles, ne sme presegati 15% letne plače župana.
(2) Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov, komisij in drugih delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se poravnajo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
(2) Občinski funkcionarji uveljavljajo pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
(3) Za službeno potovanje župana izda potni nalog direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
13. člen
Prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo na vsake tri mesece.
14. člen
Uslužbenci občinske uprave zagotavljajo strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov in delovnih teles.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 007-0002/2007-9
Rečica ob Savinji, dne 27. julija 2007
Župan
Občina Rečica ob Savinji
Vinko Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost