Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3916. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta L4/4 Krožišče – Latkova vas, stran 10306.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta L4/4 Krožišče - Latkova vas
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Prebold začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta L4/4 Krožišče - Latkova vas (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 - v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Prebold (Uradni list RS, št. 58/04) je območje, ki je predmet OPPN, predvideno za urejanje s prostorskim načrtom.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št. 1354, 1157/2, 1152/21, 1152/20, 1360/1, 1162/2, 1163/3 1163/5, 1161/2, 1161/1, 1164/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1350/319, vse k.o. Latkova vas. Območje urejanja se nahaja v križišču regionalnih cest R2-447/0288 Latkova vas-Šempeter, R2-447/0389 Latkova vas-Šentrupert in R2-427/1351 Latkova vas-Prebold.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 0,80 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega plana, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN mora pripravljavec zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
- geodetske podlage v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,
- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
- idejni projekt krožišča,
- idejne zasnove priključitve območja urejanja na regionalno cesto in ostale prometne ureditve,
- idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih rešitev se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov - ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odločba US in 93/05 - ZVMS) in ga izbere pripravljavec.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo voda),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo okolja),
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje (upravljanje z državnimi cestami),
6. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija),
7. JKP Žalec, d.o.o., Nade Cilinšek 5, 3310 Žalec (vodovod, kanalizacija, odpadki),
8. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije),
9. UPC Telemach, Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (KDS sistemi),
10. Mestni plinovodi, Kolodvorska 2, 6000 Koper (plin),
11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
12. Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3212 Prebold.
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |     Faza     |  Rok izdelave |  Nosilec  |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- sklep župana o   |avgust 2007   |župan     |
|   |začetku priprave OPPN |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- izdelava idejne   |avgust 2007   |izdelovalec  |
|   |zasnove krožišča in  |         |OPPN      |
|   |osnutka OPPN za    |         |        |
|   |pridobitev smernic  |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- pridobivanje    |avgust, september|izdelovalec  |
|   |smernic        |2007       |OPPN      |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- usklajevanje    |september 2007  |izdelovalec  |
|   |smernic        |         |OPPN      |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- izdelava idejnega  |september,    |izdelovalec  |
|   |projekta krožišča in |oktober 2007   |OPPN      |
|   |dopolnjenega osnutka |         |        |
|   |OPPN         |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- javno naznanilo   |november 2007  |Občina Prebold |
|   |javne razgrnitve in  |         |        |
|   |javne obravnave OPPN |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- javna razgrnitev  |november,    |Občina Prebold |
|   |           |december 2007  |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- izdelava gradiva za |december 2007  |izdelovalec  |
|   |javno obravnavo    |         |OPPN      |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- sodelovanje in   |december 2007  |izdelovalec  |
|   |obrazložitev na javni |         |OPPN, Občina, |
|   |obravnavi       |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- izdelava stališč do |december 2007  |izdelovalec  |
|   |pripomb        |         |OPPN      |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- uskladitev stališč |december 2007  |izdelovalec  |
|   |do pripomb z Občino  |         |OPPN, Občina  |
|   |Prebold in DRSC    |         |Prebold, DRSC |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- obravnava stališč  |december 2007  |Občina     |
|   |do pripomb      |         |Prebold,    |
|   |           |         |izdelovalec  |
|   |           |         |OPPN      |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- obvestilo lastnikom |december 2007  |Občina Prebold |
|   |o stališčih do    |         |        |
|   |njihovih pripomb   |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- izdelava predloga  |januar 2008   |izdelovalec  |
|   |OPPN za pridobitev  |         |OPPN      |
|   |mnenj         |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- pridobivanje mnenj |januar, februar |izdelovalec  |
|   |           |2008       |OPPN      |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- usklajevanje mnenj |februar 2008   |izdelovalec  |
|   |           |         |OPPN      |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- izdelava      |februar, marec  |izdelovalec  |
|   |usklajenega predloga |2008       |OPPN      |
|   |OPPN za sprejem    |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- priprava gradiva za |marec 2008    |Občina Prebold |
|   |sejo OS        |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- sodelovanje in   |april 2008    |izdelovalec  |
|   |obrazložitev     |         |OPPN, Občina  |
|   |usklajenega predloga |         |Prebold    |
|   |na seji OS in odborih |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- objava odloka o   |april 2008    |Občina Prebold |
|   |OPPN v Uradnem listu |         |        |
|   |RS          |         |        |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
|   |- izdelava končnega  |maj 2008     |izdelovalec  |
|   |dokumenta       |         |OPPN      |
+-----+----------------------+-----------------+---------------+
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Prebold. Sredstva so zagotovljena v občinskem proračunu.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Prebold pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505/3/2007-04
Prebold, dne 26. julija 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost