Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3910. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP – 3), stran 10295.

Na podlagi 57. člena in v povezavi s četrtim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP - 3)
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
1. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju PUP) je bil sprejet leta 2003 (Uradni list RS, št. 98/03), leta 2005 pa so bile izvedene spremembe in dopolnitve omenjenega odloka. Leta 2006 je bilo v Uradnem listu RS, št. 72/06 objavljeno uradno prečiščeno besedilo.
2. Nekatera območja stavbnih zemljišč so po PUP opredeljena kot posebne prostorske ureditve, kjer so do sprejetja izvedbenega načrta dovoljeni le posegi, ki so usklajeni z osnovno rabo prostora (kmetijsko dejavnostjo). Navedena območja se preveri in kjer je možno, določi prostorsko ureditvene pogoje za gradnjo, ki bodo utemeljeni na izdelanih strokovnih podlagah.
3. V zadnjih dveh letih je bilo podanih več individualnih pobud za spremembo posameznih ureditvenih enot, ki se jih preveri in upošteva, v kolikor so sprejemljive.
4. Pri uporabi veljavnega PUP (uradno prečiščeno besedilo) je bilo odkritih nekaj pomanjkljivosti in nujnih tehničnih popravkov, ki jih je potrebno s postopkom sprememb in dopolnitev PUP odpraviti, predvsem gre tu za neskladja med namensko rabo, določeno v prostorskem planu občine ter ureditvenimi enotami PUP.
5. Uskladitev meja ureditvenih enot z območji, ki se urejajo z drugimi izvedbenimi prostorskimi akti občine.
2. člen
Območje sprememb in dopolnitev PUP
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega območje Mestne občine Novo mesto, razen naslednjih območij:
- območij novonastalih občin Straža in Šmarješke Toplice
- območje urejanja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in primestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, s spremembami in dopolnitvami);
- območja veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov,
- območje urejanja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Mestnega jedra Novega mesta (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/91, Uradni list RS, št. 96/00).
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev, se pridobijo s preveritvijo in upoštevanjem vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag ter z izdelavo novih strokovnih podlag, v katerih se preveri in utemelji razlog za predlagane spremembe in podajo podrobnejše usmeritve in pogoji za posege v prostor v posameznih ureditvenih enotah, ki bodo predmet sprememb in dopolnitev PUP.
4. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Sprejem sklepa in objava - julij 2007
Izdelava strokovnih podlag in osnutka prostorskega akta - 30 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora - 30 dni po prejemu osnutka
V navedenem roku Ministrstvo za okolje sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje.
Izdelava dopolnjenega osnutka - september 2007
V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila - v roku 15 dni.
Javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo - oktober 2007
Stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve - 15 dni po javni razgrnitvi
Izdelava predloga - november 2007
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora - v roku 30 dni
V primeru izdelave CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev PUP in izda potrdilo
Sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP z odlokom na OS in objava - februar 2008.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
(1) Občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev PUP na podlagi analize stanja in usmeritev za spremembe in dopolnitve, strokovnih podlag ter ugotovljenih potreb.
(2) Občina pošlje osnutek nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v 30 dneh dajo smernice. Če nosilci urejanja v 30 dneh od prejema ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo. Ministrstvo za okolje in prostor pisno sporoči občini ali je za spremembe in dopolnitve PUP, ki bodo izdelane kot občinski podrobni prostorski načrt, potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Nosilci urejanja prostora so:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
7. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto - za področje distribucije električne energije, Ljubljanska 7, 8000 Novo mesto;
8. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto;
9. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novi trg 6, 8000 Novo mesto;
10. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
11. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
12. UPC Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Ljubljana, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
14. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto;
15. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
(4) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobit smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira MONM.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-9/2007
Novo mesto, dne 24. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost