Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3921. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža, stran 10312.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo 1 in 21/06 odl. US) in v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) je Občinski svet Občine Straža na 6. redni seji dne 7. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - ZLS-UPB1 in 21/2006 odl. US) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do nagrade, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan lahko funkcijo opravlja poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Župana Občine Straža se za določitev osnovne plače uvrsti v 49. plačni razred (skupina »župan VI«).
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,3% od osnove za vsako izpolnjeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za delovno dobo.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE OZIROMA NAGRADE ZA OBČINSKE FUNKCIONARJE
4. člen
Če podžupan opravlja funkcijo poklicno, se ga uvrsti v plačni razred v okvirju med 34. in 41. plačnim razredom (skupina podžupan VI).
Plačni razred podžupana v tem okvirju določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada k osnovni plači dodatek za delovno dobo, in sicer v višini 0,3% od osnove za vsako izpolnjeno leto delovne dobe.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo v višini do 50% osnovne plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno; v tem primeru mu ne pripada dodatek za delovno dobo. Višino plačila v primeru nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana določi župan skladno z naslednjimi kriteriji:
za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti do 10% plače podžupana,
za vodenje občinskega sveta 5% plače podžupana,
za koordinacijo dela na posameznem področju dela do 15% plače podžupana,
za pomoč županu pri izvrševanju nalog do 10% plače podžupana,
za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu do 10% plače podžupana.
Plača župana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah drugih organov občine in njihovih delovnih teles.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu za ta čas pripada plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena pravilnika, povečana za navedeni dodatek na delovno dobo, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan, v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana nepoklicno, mu za ta čas pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače župana, določene v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Sejnine se članom občinskega sveta določijo v neto znesku, in sicer:
+----------------------------------------------+---------------+
|- za udeležbo na redni seji občinskega sveta |   65,00 EUR|
+----------------------------------------------+---------------+
|- za udeležbo na izredni seji sveta      |   46,00 EUR|
+----------------------------------------------+---------------+
|- predsedovanje seji delovnega telesa     |   46,00 EUR|
|občinskega sveta               |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|- udeležba na seji delovnega telesa,     |   28,00 EUR|
|katerega član je               |        |
+----------------------------------------------+---------------+
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije pripada članu občinskega sveta, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno in slavnostno sejo sejnina ne pripada.
6. člen
Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznim osebam, v nobenem primeru ne sme presegati 15% letne plače župana, določene v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika.
7. člen
Plača župana je pravica, ki mu gre na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Nagrada za občinske funkcije se izplačuje na podlagi mandatne pogodbe ter tega pravilnika. Nagrade se izplačajo po sprejetem proračunu za tekoče leto.
III. DRUGE NAGRADE
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo je določena v neto znesku in znaša 28,00 EUR.
Plačilo vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo članu pripada, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina ne pripada.
Za morebitno opravljeno operativno delo izven seje, po dogovoru v delovnem telesu, so člani upravičeni do posebnega plačila, kar se uredi v pogodbi o delu. Ta določba se, kadar je to primerno, uporablja tudi za vse ostale člane organov oziroma njihovih delovnih teles.
9. člen
Neto nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava v naslednji višini:
+-----------------------------------------------+--------------+
|- predsedovanje na seji nadzornega odbora   |   65,00 EUR|
+-----------------------------------------------+--------------+
|- udeležba na seji občinskega sveta      |   28,00 EUR|
+-----------------------------------------------+--------------+
|- udeležba na seji nadzornega odbora      |  37,00 EUR.|
+-----------------------------------------------+--------------+
Plačilo vključuje tudi stroške prihoda na sejo, sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles organov občine.
Plačilo predsedniku oziroma članu pripada, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina ne pripada.
10. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
- sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
- plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilnih odborov se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice. Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravica do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Straža. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
14. člen
Plače se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 5. dne v tekočem mesecu.
Nagrade se izplačujejo štirikrat letno (vsake tri mesece), vendar šele po sprejetem občinskem proračunu za tekoče obdobje.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo najkasneje v tridesetih dneh po končanem službenem potovanju.
15. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Po določbah tega pravilnika se izplačajo vsa izplačila od dneva konstituiranja občinskega sveta oziroma imenovanja posameznega organa ali delovnega telesa.
17. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 05-219/07
Straža, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost