Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3926. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9, stran 10323.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik dne 30. julija 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 8 in 9)
Območje na vzhodni strani občinske ceste v naselju Vojnik je v občinskem prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04) opredeljeno za stanovanjsko gradnjo. Po sprejetju ZN Vojnik cona 8 in 9 (Uradni Vestnik št. 30/68) so se spremenila posamezna izhodišča, vrednote in potrebe razvoja poselitve ter pridobile nove pobude občanov za spremembo ZN Vojnik cona 8 in 9. Zaradi tega in zaradi spremenjenih okoliščin bo potrebno na novo definirati mejo ter umestitev ene stanovanjske hiše. Veljavni ZN ne podaja pravne podlage za ta poseg, zato je potrebno pristopiti k izdelavi sprememb in dopolnitev veljavnega zazidalnega načrta.
2. člen
(območje Sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 8 in 9)
Predlagano ureditveno območje predstavlja zemljišče ob obstoječi občinski cesti v velikosti 842 m² in zajema parcelo 179/1, k.o. Vojnik trg. Območje se navezuje na obstoječo stanovanjsko gradnjo ter že izvedeno komunalno in prometno infrastrukturo. Na severni strani meji na parcelo št. 179/2 in 181/2, k.o. Vojnik trg, na vzhodni strani na parcelo št. 181/1, k.o. Vojnik trg, na južni strani na parcelo št. 180/2, k.o. Vojnik trg ter na zahodni strani na obstoječo občinsko cesto parc. št. 1031, k.o. Vojnik trg.
3. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve za načrtovane Spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 8 in 9 se pridobijo na podlagi morebitnih zahtev nosilcev urejanja prostora, predstavljajo idejno zasnovo objekta, občinski prostorski plan ter smernice nosilcev urejanja prostora iz področja komunalne in prometne infrastrukture.
4. člen
(roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti:              Predvideni čas izvedbe:
-------------------------------------------------------------
- sprejetje sklepa o začetku            julij 2007
- izdelava osnutka za pridobitev         avgust 2007
smernic
- pridobivanje smernic        avgust - september 2007
- izdelava dopolnjenega osnutka     konec septembra 2007
- javno naznanilo javne razgrnitve  konec septembra-začetek
                         oktobra 2007
- javna razgrnitev                oktober 2007
- proučitev stališč do pripomb in        november 2007
zavzetje stališč do njih
- priprava predloga OPPN            december 2007
- pridobivanje mnenj              december 2007
- priprava usklajenega predloga     januar, februar 2008
OPPN
- sprejem OPPN na občinskem svetu        februar 2008
- objava odloka v Uradni listu RS        februar 2008.
-------------------------------------------------------------
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora so:
- ELES, Elektro Slovenija d.o.o.,
- Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje - Sektor za varstvo okolja, Izpostava Celje,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
- Telekom Slovenije, PE Celje,
- Elektro Turnšek,
- Elektro d.d., Celje,
- Vodovod - kanalizacija J.P. Celje,
- Javne naprave J.P. Celje,
- Adriaplin d.o.o.,
- Geoplin d.o.o.,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
- ZVKD Slovenije, OE Celje,
- Občina Vojnik.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev ZN Vojnik cona 8 in 9, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in objave v uradnem listu bosta financirala investitorja Knez Ivan in Marija, Škoflekova 6, 3212 Vojnik.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35000-0023 (2)/2007-02
Vojnik, dne 30. julija 2007
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost