Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3890. Odlok o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, stran 10271.

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Nadzorni odbor za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor), določijo njegova sestava, organizacija in naloge.
2. člen
(1) Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 65. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 UL L, št. 210/25, z dne 31. 7. 2006, str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES).
(2) Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
a) v šestih mesecih od odobritve operativnega programa preuči in odobri merila za izbiro aktivnosti, ki se financirajo, ter odobri vsako revizijo teh meril v skladu s potrebami načrtovanja programov;
b) periodično revidira napredek doseganja posameznih ciljev operativnega programa na podlagi dokumentov, ki jih predloži organ upravljanja;
c) pregleda rezultate izvajanja, zlasti doseganje ciljev, določenih za vsako prednostno os, in vrednotenja iz tretjega odstavka 48. člena Uredbe 1083/2006/ES;
d) preuči in odobri letna in končna poročila o izvajanju 67. člena Uredbe 1083/2006/ES;
e) obvesti se ga o letnem poročilu o nadzoru, ali delu poročila glede zadevnega operativnega programa, ter o vseh pripombah, ki jih lahko poda Evropska komisija po preučitvi tega poročila ali v zvezi s tem delom poročila;
f) lahko predlaga organu upravljanja kakršno koli spremembo ali prilagoditev operativnega programa, ki bi verjetno omogočila dosego ciljev iz 3. člena Uredbe 1083/2006/ES, ali izboljšala njegovo upravljanje, vključno s finančnim upravljanjem;
g) obravnava in odobri vsak predlog za spremembo vsebine odločitve Evropske komisije o prispevku iz skladov.
3. člen
(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb in uradov:
- trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
- eden predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj,
- eden predstavnik Ministrstva za finance,
- eden predstavnik Ministrstva za gospodarstvo,
- eden predstavnik Ministrstva za zdravje,
- dva predstavnika Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
- dva predstavnika Ministrstva za šolstvo in šport,
- eden predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
- eden predstavnik Ministrstva za kulturo,
- eden predstavnik Ministrstva za pravosodje,
- eden predstavnik Ministrstva za javno upravo,
- eden predstavnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- eden predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
- eden predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije,
- eden predstavnik Urada Republike Slovenije za enake možnosti.
2. gospodarskih in socialnih partnerjev:
- eden predstavnik Gospodarske zbornica Slovenije,
- eden predstavnik Obrtne zbornice Slovenije,
- eden predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
- eden predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
- eden predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
- eden predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
- eden predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
3. nevladnih organizacij na predlog Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije - ZDOS:
- eden predstavnik s področja socialne vključenosti,
- eden predstavnik s področja enakosti možnosti.
4. lokalnih skupnosti:
- dva predstavnika Združenja občin Slovenije,
- dva predstavnika Skupnosti občin Slovenije.
(2) Predsednik nadzornega odbora je predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je vodja organa upravljanja.
(3) Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Predstavniki Evropske komisije, Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada se v svetovalni vlogi udeležujejo sej nadzornega odbora.
5. člen
Člane nadzornega odbora v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti na sejah nadzornega odbora nadomeščajo pisno pooblaščeni namestniki.
6. člen
Nadzorni odbor ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo opravljanja vsebinskih nalog. Sekretarja sekretariata nadzornega odbora imenuje predsednik nadzornega odbora.
7. člen
Materialne in tehnične pogoje za delovanje nadzornega odbora in njegovega sekretariata zagotavlja organ upravljanja.
8. člen
Člani nadzornega odbora, ki niso predstavniki vladnih organov in služb in nimajo pokritih potnih stroškov iz drugih virov, imajo pravico do povrnitve potnih stroškov, ki jih imajo zaradi sodelovanja na sejah nadzornega odbora, v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračila stroškov v zvezi z delom strokovnih svetov Vlade Republike Slovenije.
9. člen
Organizacijo in način delovanja nadzornega odbora in njegovega sekretariata nadzorni odbor podrobneje uredi s poslovnikom.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30300-5/2007/5
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-1536-0007
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti