Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3883. Uredba o pogojih, merilih in obsegu plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za državne pravobranilce, stran 10233.

Na podlagi drugega odstavka 22.h člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 1/07 - odl. US in 57/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih, merilih in obsegu plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za državne pravobranilce
1. člen
(splošna določila)
Ta uredba določa pogoje, merila in obseg plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za državne pravobranilce in pomočnike državnih pravobranilcev (v nadaljnjem besedilu: državni pravobranilci).
2. člen
(pogoji)
Državnemu pravobranilcu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za zadeve oziroma naloge, brez katerih reševanja oziroma izvršitve ni mogoče zagotoviti učinkovitega izvajanja pristojnosti državnega pravobranilstva, zlasti zaradi nadpovprečnega povečanja števila zadev v delu, pospešenega reševanja starejših zadev, sodelovanja pri izvajanju programov za odpravo sodnih zaostankov, reševanja nujnih zadev, reševanja večjega števila zadev povezanih z novo dejansko ali pravno problematiko in drugih okoliščin, ki jih ni mogoče v celoti predvideti in pravočasno načrtovati ter zagotoviti potrebnih ukrepov za tekoče delo. Za povečan obseg dela državnega pravobranilca se štejejo tudi dela in naloge oziroma pristojnosti, naložene ali prenesene na državno pravobranilstvo s posebnimi zakoni.
3. člen
(pisni dogovor)
(1) O povečanem obsegu dela državnega pravobranilca in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme generalni državni pravobranilec pisno odločitev, na podlagi predhodno sklenjenega pisnega dogovora z državnim pravobranilcem.
(2) O povečanem obsegu dela generalnega državnega pravobranilca in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme minister za pravosodje pisno odločitev, na podlagi predhodno sklenjenega pisnega dogovora z generalnim državnim pravobranilcem.
(3) Dogovor iz prvega in drugega odstavka tega člena se sklene za obdobje največ treh mesecev.
(4) Z dogovorom se določijo obseg in vrste zadev, ki jih državni pravobranilec rešuje na podlagi dogovora (v nadaljnjem besedilu: dodatne zadeve) oziroma druge z reševanjem zadev povezane dodatne naloge (v nadaljnjem besedilu: dodatne naloge), ki jih opravlja državni pravobranilec, časovna veljavnost dogovora, rok in način poročanja.
(5) Z dogovorom se določijo tudi pogoji, roki in način plačila na podlagi meril določenih s to uredbo.
(6) O sklenitvi dogovora o povečanem obsegu dela državnega pravobranilca se v roku osmih dni obvesti Personalna komisija državnega pravobranilstva (v nadaljnjem besedilu: Personalna komisija).
4. člen
(merila)
Višina dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se določi na podlagi naslednjih meril:
- število obravnavanih dodatnih zadev oziroma opravljenih dodatnih nalog,
- strokovnost in hitrost opravljenega dodatnega obsega dela,
- posebna merila, določena za sodelovanje pri projektih.
5. člen
(mesečno plačilo za obravnavo dodatnih zadev oziroma opravljanje dodatnih nalog)
(1) Mesečno plačilo za povečan obseg dela se določi glede na število obravnavanih dodatnih zadev oziroma opravljenih dodatnih nalog, ki se izrazi v odstotku preseganja, doseženega s temi zadevami oziroma nalogami, glede na mesečno povprečje obravnavanih zadev oziroma opravljenih nalog na državnega pravobranilca na posameznem delovnem področju, ki ga za preteklo koledarsko leto (v nadaljnjem besedilu: letno povprečje) ugotovi oziroma določi Personalna komisija.
(2) Za določitev mesečnega plačila veljajo naslednja izhodiščna merila:
+----------------------------------+---------------------------+
|  Število obravnavanih dodatnih |     Plačilo     |
|zadev oziroma opravljenih dodatnih|              |
|        nalog       |              |
|  (glede na odstotek preseganja |              |
|    letnega povprečja)    |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|do        10%       |do 7,5% osnovne plače   |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad      10-15%       |do 10% osnovne plače    |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad      15-20%       |do 15% osnovne plače    |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad      20-25%       |do 20% osnovne plače    |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad      25-30%       |do 25% osnovne plače    |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad      30-35%       |do 30% osnovne plače    |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad      35-40%       |do 35% osnovne plače    |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad      40-45%       |do 40% osnovne plače    |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad      45-50%       |do 45% osnovne plače    |
+----------------------------------+---------------------------+
|nad        50%       |do 50% osnovne plače    |
+----------------------------------+---------------------------+
(3) Dogovor o plačilu nad 20 odstotkov osnovne plače državnega pravobranilca se lahko sklene le, če ima državno pravobranilstvo za ta del plačila zagotovljen povečan obseg sredstev iz naslova posebnih projektov v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju oziroma Zakonom o državnem pravobranilstvu.
(4) Pri izračunu mesečnega povprečja obravnavanih zadev oziroma obsega nalog na državnega pravobranilca se za (v statističnih podatkih izraženo) letno povprečje upošteva 12 koledarskih mesecev.
(5) V okvir obravnavanja dodatnih zadev se šteje število zadev, njihova teža, število ponujenih poravnav, število izdanih vlog, udeležba na obravnavah, usklajevalni in posvetovalni sestanki s stranko, zaključene zadeve v skladu z določbami Državnopravobranilskega reda in podobno.
6. člen
(določanje letnega povprečja)
(1) Letno povprečje obravnavanih zadev oziroma opravljenih nalog državnega pravobranilca za tekoče leto na posameznem delovnem področju ugotovi oziroma določi Personalna komisija po določbah te uredbe na podlagi letne evidence dela državnih pravobranilcev za preteklo koledarsko leto, ki se vodi na podlagi podatkov iz letnih poročil o delu državnih pravobranilcev za preteklo koledarsko leto ter upoštevajoč zahtevnost reševanja zadev določene vrste oziroma zahtevnost opravljanja primerljivih nalog enake ali podobne vrste na posameznem delovnem področju.
(2) Če je bil državni pravobranilec z letnim razporedom razporejen na več pravnih področjih, se njegovo letno poprečje obravnavanih zadev oziroma opravljenih nalog in dodatno obravnavanih zadev oziroma dodatno opravljenih nalog izračuna tako, da se upošteva sorazmerni del obravnavanih zadev oziroma opravljenih nalog na posameznem področju, ob upoštevanju poprečnega obsega dela po merilih, ki jih za posamezne vrste zadev oziroma nalog ugotovi ali določi Personalna komisija.
7. člen
(strokovnost in hitrost)
(1) Najmanj 5 in največ 10 odstotkov plačila, ugotovljenega po merilih iz te uredbe, se določi na podlagi strokovnosti in hitrosti opravljenega dodatnega obsega dela. Strokovnost in hitrost opravljenega dodatnega obsega dela se ocenita s sklepom iz 10. člena te uredbe.
(2) Obračun na podlagi prvega odstavka tega člena se opravi tako, da se doseženi odstotek mesečnega plačila, izračunan na podlagi povečanega obsega dela, zmanjša za delež, ki je z dogovorom določen za plačilo na podlagi strokovnosti in hitrosti (najmanj 5 in največ 10 odstotkov), nato pa se v okviru tega deleža v odstotku ocenita strokovnost in hitrost opravljenega dodatnega obsega dela ter se tako ugotovi skupna višina mesečnega plačila. Ocena strokovnosti in hitrosti se izdela enotno za vse mesece, za katere se s sklepom opravi obračun plačila.
8. člen
(drugačen način vrednotenja)
(1) Ne glede na določilo 6. člena te uredbe lahko generalni državni pravobranilec, s katerim je državni pravobranilec sklenil dogovor, za posamezno dodatno zadevo oziroma nalogo, ki po zahtevnosti reševanja zaradi svoje obsežnosti ali zaradi izjemne pravne zapletenosti očitno izstopa, v dogovoru o povečanem obsegu dela določi drugačen način vrednotenja dodatnega obsega dela.
(2) Drugačen način vrednotenja se lahko uporabi tudi, če je to potrebno zaradi reševanja nadpovprečnega števila starejših zadev drugih državnih pravobranilcev ali drugih nujnih zadev ali zaradi sodelovanja državnega pravobranilca pri opravljanju nalog v dolgotrajnem postopku ali pri dalj časa trajajoči projektni nalogi.
(3) Vrednotenje iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti vnaprej določeno, pregledno in objektivno merljivo.
(4) Pri načinu vrednotenja državnih pravobranilcev se poleg meril iz tega člena upošteva tudi sodelovanje in pomoč pomočnikov državnih pravobranilcev oziroma strokovnih sodelavcev ali drugih državnih pravobranilcev oziroma zunanjih strokovnjakov pri povečanem obsegu njihovega dela.
9. člen
(poročanje o dodatnih oziroma opravljenih nalogah)
(1) Dodatne zadeve oziroma opravljene naloge se ne vštevajo v najmanjši pričakovani obseg dela državnega pravobranilca po veljavnih merilih za najmanjši pričakovani obseg dela državnih pravobranilcev.
(2) Dodatne zadeve oziroma opravljene naloge se pri ugotavljanju doseganja nadpovprečnih delovnih rezultatov izkazujejo ločeno.
(3) O rešenih dodatnih zadevah oziroma opravljenih dodatnih nalogah državni pravobranilec poroča generalnemu državnemu pravobranilcu vsake tri mesece, če v dogovoru ni določen krajši rok.
10. člen
(sklep o določitvi višine plačila)
(1) Če ni določen krajši rok, generalni državni pravobranilec na podlagi poročila iz prejšnjega člena in v skladu z dogovorom iz 3. člena te uredbe s sklepom določi višino plačila za pretekle tri mesece in odredi izplačilo. Pri določitvi višine plačila, poleg količine in zahtevnosti, upošteva in posebej izkaže tudi ocenjeno strokovnost in hitrost opravljenega dela.
(2) Če ni določen krajši rok, se izplačilo iz prvega odstavka tega člena odredi vsake tri mesece za pretekle tri mesece, v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.
11. člen
(plačilo za povečan obseg dela v letu 2007)
(1) Državnim pravobranilcem se plačilo za povečan obseg dela v letu 2007 izplačuje za izvajanje del in nalog v okviru projekta odprave sodnih zaostankov ter za izvajanje del in nalog v okviru projekta povrnitve vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
(2) Rešene zadeve po projektu povrnitve vlaganj v telekomunikacijsko omrežje se v celoti štejejo za dodatne zadeve v okvir plačila za povečan obseg dela in se izplačajo v letu 2007. Natančnejše kriterije določi Personalna komisija v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe.
(3) Personalna komisija ugotovi oziroma določi letna povprečja obravnavanih zadev oziroma opravljenih nalog na posameznih delovnih področjih iz 6. člena te uredbe za leto 2007 najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe.
(4) Za naslednja leta se letna povprečja ugotovijo oziroma določijo vsakokrat najpozneje do 1. marca za tekoče leto, uporabljajo pa se za mesečna plačila od začetka tekočega leta, v primeru spremembe ali dopolnitve meril pa od njihove objave.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-31/2007/6
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-3111-0053
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost