Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3886. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov, stran 10256.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba za izvajanje Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006 str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES) določa pristojni organ, nadzorne organe, prekrške ter pogoje v zvezi s pošiljkami odpadkov:
- ki so namenjene v, iz ali čez ozemlje Republike Slovenije,
- med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, če so pošiljke odpadkov povezane s tranzitom čez druge države,
- pri katerih mora biti ob njihovi prijavi v državi odpreme kot začetni pristojni organ udeleženo ministrstvo, pristojno za okolje, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu s točko (ii) pod (f) 15. člena Uredbe 1013/2006/ES, in
- ki so namenjene za predelavo ali odstranjevanje.
2. člen
(pristojni organ in informator)
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1013/2006/ES v skladu s 53. členom Uredbe 1013/2006/ES je Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za okolje.
(2) Informator je v skladu s 54. členom Uredbe 1013/2006/ES uslužbenec Agencije.
(3) Informatorja določi s sklepom predstojnik Agencije.
3. člen
(samozadostnost ravnanja z odpadki)
(1) Pri pošiljkah odpadkov iz Republike Slovenije, namenjenih za odstranjevanje, Agencija upošteva, da ima odstranjevanje odpadkov v Republiki Sloveniji prednost pred odstranjevanjem v tujini, če so za posamezno vrsto odpadkov v skladu z Operativnimi programi ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji razpoložljive zmogljivosti za odstranjevanje.
(2) Če je odstranjevanje odpadkov v tujini dovoljeno v skladu z Uredbo 1013/2006/ES in ni v nasprotju s prejšnjim odstavkom, Agencija upošteva, da ima odstranjevanje odpadkov v drugih državah članicah Skupnosti prednost pred odstranjevanjem v državi, ki ni članica Skupnosti.
(3) V skladu s petim odstavkom 3. člena Uredbe 1013/2006/ES se uporabljata prvi in drugi odstavek tega člena tudi za mešane komunalne odpadke, ki se razvrščajo med odpadke iz seznama odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01, zbranih iz gospodinjstev, vključno z odpadki, ki se zberejo od drugih povzročiteljev.
4. člen
(dokumentacija)
(1) Prijavitelj pošlje prijavo iz 3. člena Uredbe 1013/2003/ES Agenciji.
(2) Prijavitelj priloži prijavi poleg dokumentov iz prve in druge točke drugega pododstavka 4. člena Uredbe 1013/2006/ES v skladu s tretjo točko drugega pododstavka 4. člena Uredbe 1013/2006/ES tudi naslednjo dokumentacijo:
1. tehnični opis naprave za odstranjevanje ali predelavo odpadkov,
2. finančno jamstvo v obliki bančne garancije ali zavarovalne police, veljavne za nedoločen čas ali za čas pošiljanja vse do dokončanja predelave ali odstranjevanja prijavljenih odpadkov,
3. overjeno kopijo pogodbe med prijaviteljem in prejemnikom odpadkov ali njen prepis o predelavi ali odstranjevanju odpadkov, v slovenskem ali angleškem jeziku, ali
4. kopijo pogodbe za pošiljke odpadkov čez ozemlje Republike Slovenije v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 1013/2006/ES,
5. za pošiljke odpadkov iz Republike Slovenije v državo, ki ni članica Skupnosti, mora prijava ali kopija prijave vsebovati tudi dokazilo, da upravljavec objekta za predelavo ali odstranjevanje odpadkov razpolaga z ustreznim dovoljenjem ciljne države,
6. kopije dokumentov za pristojne organe drugih držav, če ureja odpremo odpadkov Agencija,
7. če je prijavitelj hkrati tudi posrednik ali trgovec v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, dokazilo o objektu za skladiščenje nevarnih odpadkov ali nevarnih snovi, če je prijavitelj prijavil nevarne odpadke, ali dokazilo o objektu za skladiščenje, če je prijavil nenevarne odpadke.
(3) Agencija lahko od prijavitelja v skladu s tretjo točko drugega odstavka 4. člena Uredbe 1013/2006/ES v povezavi s 14. točko 3. dela Priloge II Uredbe 1013/2006/ES zahteva tudi druge informacije, ki so nujne za presojo posamezne prijave.
5. člen
(uporaba jezika)
(1) V skladu s prvim odstavkom 27. člena Uredbe 1013/2006/ES se vse prijave, informacije, dokumentacija in druga obvestila predložijo Agenciji v slovenskem ali angleškem jeziku.
(2) Če prijave, informacije, dokumentacija in druga obvestila niso predloženi v navedenih jezikih, je treba na zahtevo Agencije predložiti overjene prevode v slovenski jezik v skladu z drugim odstavkom 27. člena Uredbe 1013/2006/ES.
6. člen
(finančno jamstvo)
(1) Za pošiljke odpadkov v Republiko Slovenijo kot ciljno državo zaradi njihove vmesne predelave ali odstranjevanja po postopkih predelave ali odstranjevanja mora v skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe 1013/2006/ES vsako pošiljko odpadkov po končani vmesni predelavi ali odstranjevanju v objekt za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v Republiki Sloveniji pokrivati novo finančno jamstvo.
(2) Za pošiljke odpadkov čez ozemlje Republike Slovenije, ki hkrati pomeni tranzit teh odpadkov čez ozemlje Skupnosti, Agencija v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 1013/2006/ES:
1. določi finančno jamstvo ali enakovredno zavarovanje, vključno z obliko, besedilom in višino v skladu s 6. členom Uredbe 1013/2006/ES, če finančnega jamstva ali enakovrednega zavarovanja ni odobril pristojni organ države odpreme ali ciljne države, in
2. preveri višino finančnega jamstva ali enakovrednega zavarovanja in po potrebi določi dodatno finančno jamstvo ali enakovredno zavarovanje v skladu s 6. členom Uredbe 1013/2006/ES ne glede na to, da je finančno jamstvo ali enakovredno zavarovanje odobril pristojni organ države odpreme ali ciljne države.
7. člen
(ugovori pošiljkam odpadkov)
(1) Agencija ugovarja pošiljki odpadkov v skladu s točko (c) prvega odstavka 11. člena ali točko (d) prvega odstavka 12. člena Uredbe 1013/2006/ES, če je bil prijavitelj ali prejemnik spoznan za krivega kaznivega dejanja ali prekrška zaradi nezakonite pošiljke ali drugega nezakonitega dejanja povezanega z varstvom okolja.
(2) Za pošiljke odpadkov v Republiko Slovenijo Agencija šteje za ugovor iz 11. in 12. člena Uredbe 1013/2006/ES:
- v skladu s točko (a) prvega odstavka 11. člena Uredbe 1013/2006/ES, pošiljke odpadkov, namenjene v objekte za odstranjevanje, če je to v nasprotju z Operativnimi programi ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji, ali
- v skladu s točko (b) prvega odstavka 12. člena Uredbe 1013/2006/ES, pošiljke odpadkov, namenjene v objekte za predelavo, ki ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami, ali
- v skladu s točko (g) prvega odstavka 12. člena Uredbe 1013/2006/ES, pošiljke odpadkov, namenjene za predelavo v sežigalnice, če se morajo zato odpadki, nastali v Republiki Sloveniji, odstraniti, ali če se mora s temi odpadki ravnati v nasprotju z Operativnimi programi ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji.
8. člen
(zahteve za transport)
(1) Prijavitelj mora izpolnjevati v soglasjih pristojnih organov določene pogoje v skladu s prvim do četrtim odstavkom 10. člena Uredbe 1013/2006/ES in zagotoviti, da tudi prevoznik ali njegov pooblaščenec izpolnjujeta pogoje iz teh soglasij in druge pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo transport odpadkov.
(2) Pri pošiljkah odpadkov, poslanih v skladu s 4. do 17. členom, in v povezavi s prvim odstavkom 35. člena, petim odstavkom 37. člena, prvim odstavkom 38. člena, tretjim odstavkom 40. člena, prvim odstavkom 42. člena, prvim odstavkom 44. člena, 45. členom, prvim odstavkom 46. člena, 47. členom ali prvim in drugim odstavkom 48. člena Uredbe 1013/2006/ES mora:
1. prijavitelj zagotoviti, da ima pri sebi izvod transportnega dokumenta, ter izvode prijavnega dokumenta, ki vsebuje pisna soglasja in pogoje, ki so jih izdali pristojni organi,
2. prevoznik ali njegov pooblaščenec izpolniti ustrezne rubrike v transportnem dokumentu, podpisanega izročiti drugemu prevozniku ali njegovemu pooblaščencu ter obdržati en izvod tega dokumenta,
3. v primeru, da prejemnik ni upravljavec objekta za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, mora prejemnik izpolniti ustrezne rubrike v transportnem dokumentu in ga podpisanega izročiti upravljavcu objekta za predelavo ali odstranjevanje.
(3) Pri izvozu odpadkov iz ozemlja Skupnosti, mora prevoznik carinskemu uradu izvoza in carinskemu uradu izstopa ob predložitvi izvozne carinske deklaracije predložiti tudi kopijo transportnega dokumenta v skladu s točko (c) tretjega odstavka 35. člena in točko (b) tretjega odstavka 38. člena Uredbe 1013/2006/ES.
(4) Za pošiljke odpadkov skozi Skupnost iz tretje v tretjo državo, mora prevoznik predložiti kopijo transportnega dokumenta carinskemu uradu vstopa in carinskemu uradu izstopa iz Skupnosti v skladu s 47. členom ter prvim in drugim odstavkom 48. člena Uredbe 1013/2006/ES.
(5) Pri uvozu odpadkov iz tretjih držav v Skupnost mora prevoznik predložiti kopijo transportnega dokumenta carinskemu uradu vstopa v Skupnost v skladu s točko (c) tretjega odstavka 42. člena in tretjega odstavka 44. člena Uredbe 1013/2006/ES.
9. člen
(oblika sporočanja)
V skladu s prvim in drugim odstavkom 26. člena Uredbe 1013/2006/ES prijavitelj predloži Agenciji po pošti ali telefaksu in nato po pošti ali z elektronsko pošto brez digitalnega podpisa in nato še po pošti vse podatke in dokumente, potrebne za izvajanje Uredbe 1013/2006/ES.
10. člen
(upravni stroški)
V skladu z 29. členom Uredbe 1013/2006/ES se za ustrezne in sorazmerne upravne stroške za izvajanje postopkov prijave in nadzora ter običajne stroške ustreznih analiz in pregledov štejejo stroški od najmanj 100 eurov in največ 7.500 eurov.
11. člen
(dopolnilne določbe v zvezi z obveznostjo prevzema odpadkov nazaj)
(1) Agencija mora zagotoviti izpolnjevanje obveznosti prevzema odpadkov nazaj v skladu z 22. in 24. členom Uredbe 1013/2006/ES. Za pošiljke odpadkov, za katere obstaja obveznost prevzema nazaj, lahko prijavitelj namesto prijave iz 3. člena Uredbe 1013/2003/ES vloži primerno obrazloženo zahtevo, za tako pošiljko odpadkov pa Agencija ne izda pisnega soglasja.
(2) Če obstaja obveznost plačila stroškov vrnitve odpadkov v skladu s 23. in 25. členom Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, ki so bili poslani iz Republike Slovenije, se ta obveznost nanaša tudi na osebo, ki je organizirala, posredovala pri nezakonitih pošiljkah odpadkov ali jih izvedla ali kakorkoli drugače sodelovala pri tem, pri čemer pa se ta obveznost v skladu s prvim odstavkom 23. člena Uredbe 1013/2003/ES ne nanaša na:
1. povzročitelja odpadkov, za katere obstaja obveznost prevzema nazaj, če le-ta lahko dokaže, da je ob izročitvi odpadkov tretji osebi v Republiki Sloveniji ravnal v skladu s predpisi in ni sodeloval pri pošiljkah odpadkov,
2. izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, ki je poslal odpadke v postopek odstranjevanja, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa.
(3) Osebe iz prejšnjega odstavka opravijo pobot po določbah, ki urejajo solidarnost dolžnikov iz predpisa, ki ureja obligacije.
(4) Agencija lahko določi, da mora zavezanec za plačilo stroškov predvidene stroške, ki nastanejo pri prevzemu nezakonito poslanih odpadkov nazaj ali pri njihovi predelavi in odstranjevanju na drug način, plačati vnaprej. Če zavezanec teh stroškov ne plača v predpisanem roku, se opravi izvršba v skladu z zakonom, ki določa upravno izvršbo.
(5) Če izterjava zavezanca za plačilo stroškov v skladu s 23. in 25. členom Uredbe 1013/2006/ES ni možna, plača stroške prevzema odpadkov nazaj ali stroške predelave in odstranjevanja na drug način Agencija v skladu s točko (c) prvega odstavka 23. člena Uredbe 1013/2006/ES z odbitkom stroškov, ki so jih njej v skladu s prvim odstavkom tega člena povrnili povzročitelji in druge tretje osebe, za katere velja obveznost povračila stroškov.
(6) Pritožba zoper odločitve Agencija v zvezi s prevzemom odpadkov nazaj in v okviru izvršilnega postopka zoper izterjavo stroškov ne zadrži izvršbe.
12. člen
(roki za izdajo soglasja in za veljavnost soglasja)
(1) Agencija izda soglasje za vsako pošiljko odpadkov v, iz ali čez ozemlje Republike Slovenije, za katero je potrebna prijava v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.
(2) Za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka veljajo naslednji roki:
1. soglasje za pošiljko odpadkov znotraj Evropske skupnosti se izda v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1013/2006/ES v 30 dneh po odposlani potrditvi pristojnega organa ciljne države. Za pošiljko odpadkov znotraj Evropske skupnosti in s tranzitom skozi Republiko Slovenijo ni treba izdati soglasja, razen če so podani ugovori ali pogoji v skladu z 11. ali 12. členom Uredbe 1013/2006/ES;
2. soglasje za pošiljko odpadkov znotraj Evropske skupnosti s tranzitom skozi tretjo državo se izda v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1013/2006/ES v 30 dneh po odposlani potrditvi pristojnega organa ciljne države;
3. soglasje za pošiljko odpadkov iz tretje države v Republiko Slovenijo se izda v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1013/2006/ES v roku 30 dni po odposlani potrditvi pristojnega organa ciljne države;
4. soglasje za pošiljko odpadkov, namenjenih za predelavo v tretjo državo iz Republike Slovenije se izda v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1013/2006/ES v 30 dneh po odposlani potrditvi pristojnega organa ciljne države;
5. soglasje za pošiljko odpadkov, namenjenih za odstranjevanje v tretjo državo iz Republike Slovenije, in pošiljko odpadkov, namenjenih za predelavo v eno od držav, za katere velja Sklep OECD, s tranzitom skozi eno ali več držav, za katere Sklep OECD ne velja, iz Republike Slovenije, se izda v skladu z drugim odstavkom 35. člena Uredbe 1013/2006/ES oziroma petim odstavkom 38. člena Uredbe 1013/2006/ES v 61 dneh. Soglasje se lahko izda tudi prej, če se pridobijo pisna soglasja drugih zadevnih pristojnih organov;
6. soglasje za pošiljko odpadkov, namenjenih za odstranjevanje, zunaj Evropske skupnosti s tranzitom skozi Republiko Slovenijo, za pošiljko odpadkov, namenjenih za predelavo, zunaj Evropske skupnosti iz ali v eno od držav, za katere Sklep OECD ne velja, s tranzitom skozi Republiko Slovenijo, in za pošiljko odpadkov, namenjenih za predelavo zunaj Evropske skupnosti, iz ene od držav, za katere Sklep OECD ne velja, v eno od držav, za katere Sklep OECD velja, in obratno, s tranzitom skozi Republiko Slovenijo, se izda v skladu z drugim odstavkom 35. člena Uredbe 1013/2006/ES oziroma petim odstavkom 38. člena Uredbe 1013/2006/ES v 61 dneh;
7. soglasje za pošiljko odpadkov, namenjenih za predelavo, zunaj Evropske skupnosti iz ali v eno od držav, za katere Sklep OECD velja, s tranzitom skozi Republiko Slovenijo, se izda v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1013/2006/ES v 30 dneh po odposlani potrditvi pristojnega organa ciljne države.
(3) V pisnem soglasju k pošiljki odpadkov mora Agencija določiti rok veljavnosti soglasja in navesti pogoj, da je soglasje Agencije k pošiljki odpadkov veljavno le, če je prijavitelj pridobil tudi ustrezna soglasja drugih pristojnih organov.
13. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov)
(1) Pridobivanje podatkov o imenu in naslovu, rojstnem datumu in rojstnem kraju, telefonu in telefaksu, elektronskem naslovu in podatkov o zavarovanjih, sklenjenih v zvezi s pošiljkami odpadkov, osebah, ki sodelujejo pri pošiljkah odpadkov in z njimi povezani predelavi in odstranjevanju, ter njihovih podjetjih, dejavnih na navedenem področju, vključno s podjetji, ki odpadke povzročajo, predelujejo in odstranjujejo, je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dovoljeno za:
1. inšpekcijske preglede pošiljk odpadkov ter z njimi povezanih predelave in odstranjevanja,
2. preprečevanje nezakonitih pošiljk odpadkov,
3. pošiljanje informacij pristojnim organom drugih držav, Sekretariatu Baselske konvencije in Komisiji,
4. načrtovanje ravnanja z odpadki, če le-to vključuje odpadke, namenjene pošiljkam odpadkov iz ali v Republiko Slovenijo.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka pridobivajo:
1. informator,
2. Agencija,
3. pristojni inšpekcijski organ iz 14. člena te uredbe in
4. carinski organi.
(3) Pridobivanje podatkov iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo od neposredno prizadete osebe. Brez njenega sodelovanja se smejo podatki zbirati samo v primeru, če je potrebno za opravljanje nalog iz prve točke prvega odstavka tega člena.
(4) Organi in informator iz drugega odstavka tega člena si smejo pridobljene podatke medsebojno izmenjavati ter jih poslati ministrstvom, pristojnim za finance, gospodarstvo, promet, zdravje ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Osebni podatki, ki so jih poslali organi iz šestega odstavka tega člena ali drugi tuji organi, se smejo dati organom, iz drugega odstavka tega člena, če je potrebno za opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena.
(5) Podatki iz prvega odstavka tega člena se smejo tudi brez predhodnega zaprosila poslati sodiščem in organom kazenskega pregona, če je njihovo poznavanje potrebno za pregon kaznivih dejanj ali prekrškov.
(6) Podatki iz prvega odstavka tega člena se smejo poslati informatorjem in organom, pristojnim za ravnanje z odpadki v drugih državah, Sekretariatu Baselske konvencije ter Komisiji na podlagi utemeljene zahteve, če je njihovo poznavanje potrebno za opravljanje nalog iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena.
(7) Podatki, poslani v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom tega člena, se lahko uporabijo izključno v namen, za katerega so bili poslani, v druge namene pa le, če je to potrebno za preprečitev večje škode za javno dobro ali nevarnosti za javno varnost ali za pregon kaznivih dejanj ali prekrškov.
14. člen
(nadzorni organi)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe in Uredbe 1013/2006/ES opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat).
(2) Inšpektorat opravlja tudi inšpekcijske preglede objektov in podjetij v okviru svojih pristojnosti v skladu z drugim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES.
(3) Oseba, ki je stalno odgovorna za medsebojno sodelovanje z državami članicami EU v skladu s petim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES, je oseba, zaposlena na Inšpektoratu.
(4) Osebo, ki bo izvajala naloge iz prejšnjega odstavka, imenuje s sklepom predstojnik Inšpektorata v skladu s šestim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES.
(5) Oseba iz tretjega odstavka tega člena sporoča Komisiji v skladu s šestim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES tudi imena oseb organov iz sedmega in osmega odstavka tega člena, določenih za medsebojno sodelovanje z državami članicami EU.
(6) Pri inšpekcijskem nadzoru pošiljk odpadkov ali inšpekcijskemu nadzoru z njimi povezane predelave ali odstranjevanja odpadkov, zlasti pa pri naključnem izboru preverjanja pošiljk odpadkov, sodelujeta z Inšpektoratom v skladu z drugim do četrtim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES carinski organ in policija v okviru pristojnosti, ki jih imata.
(7) Pri nadzoru pošiljk odpadkov opravlja carinski organ v skladu z drugim do četrtim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES naslednje naloge:
1. preverja, ali pošiljko odpadkov spremljajo transportni dokument in pisno soglasje pristojnega organa ciljne države in države odpreme, oziroma v primeru pošiljke odpadkov iz drugega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe 1013/2006/ES tudi dokument iz Priloge VII Uredbe 1013/2006/ES, določeni v Uredbi 1013/2006/ES;
2. preverja v okviru običajnih kontrol, ali odpadki, ki so predmet pošiljke, ustrezajo podatkom, navedenim v izvodu transportnega dokumenta, pisnem soglasju pristojnega organa oziroma v dokumentu iz Priloge VII Uredbe 1013/2006/ES iz prejšnje točke;
3. sodeluje pri naključnem izboru preverjanja pošiljk odpadkov v skladu s 50. členom Uredbe 1013/2006/ES in te uredbe z drugimi organi nadzora;
4. določi osebo za sodelovanje v skladu s šestim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES in jo sporoči osebi iz tretjega odstavka tega člena.
(8) Pri nadzoru pošiljk odpadkov ali z njimi povezane predelave ali odstranjevanja opravlja policija v skladu z drugim do četrtim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES naslednje naloge:
1. preverja v okviru običajnih kontrol, ali odpadkov, ki so predmet pošiljke, spremlja izpolnjen izvod transportnega dokumenta, oziroma v primeru pošiljke odpadkov iz drugega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe 1013/2006/ES izpolnjen dokument iz Priloge VII Uredbe 1013/2006/ES;
2. sodeluje pri nadzoru nad izvajanjem Uredbe 1013/2006/ES in te uredbe z drugimi organi nadzora;
3. določi osebo za sodelovanje v skladu s šestim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES in jo sporoči osebi iz tretjega odstavka tega člena.
(9) Inšpektorat v skladu s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena sodeluje pri preprečevanju in preiskovanju nezakonitih pošiljk odpadkov na dvostranski ali večstranski ravni s pristojnimi inšpekcijskimi organi drugih držav v skladu s petim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES ter sprejema ukrepe inšpekcijskega nadzora na podlagi zahtev drugih držav članic EU v skladu s sedmim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES.
(10) Inšpektorat in carinski organ imata pravico do odvzema in analize vzorcev odpadkov, ki se prevažajo, policija pa, če gre za sum kaznivega dejanja ali prekrška.
(11) Inšpektorat, carinski organ in policija imajo pravico vpogleda v:
1. prijavni dokument in kopijo transportnega dokumenta, pisna soglasja, ki so jih izdali pristojni organi in ki vsebujejo ustrezne pogoje v zvezi s pošiljkami odpadkov, in
2. dokument, ki je Priloga VII Uredbe 1013/2006/ES.
(12) Organom iz prejšnjega odstavka mora na njihovo zahtevo:
1. prijavitelj izročiti dokumente iz 1. točke prejšnjega odstavka,
2. oseba, ki organizira pošiljko odpadkov, izročiti dokumente iz 2. točke prejšnjega odstavka, in
3. prevozno podjetje ali njegov pooblaščenec, oseba, ki neposredno opravlja prevoz, prejemnik in upravljavec objekta za predelavo ali odstranjevanje, ki sprejme odpadke, dokumente v skladu s 1. in 2. točko prejšnjega odstavka.
(13) Inšpektorat in carinski organ lahko za namen izvajanja in uveljavljanja inšpekcijskega pregleda zahtevajo informacije, navedene v prvem odstavku 18. člena Uredbe 1013/2006/ES, o pošiljkah odpadkov, ki so poslani v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES. Oseba, ki organizira pošiljko odpadkov, prejemnik in upravljavec objekta za predelavo ali odstranjevanje, ki sprejme odpadke, morajo na zahtevo Inšpektorata in carinskega organa te informacije poslati pravočasno in v roku, ki ga določijo ti organi.
15. člen
(poročila in pošiljanje informacij)
(1) Agencija v skladu s prvim odstavkom 51. člena Uredbe 1013/2006/ES pošlje Komisiji izvod poročila.
(2) Agencija v skladu z drugim odstavkom 51. člena Uredbe 1013/2006/ES pripravi poročilo in ga pošlje Komisiji. Organi iz drugega odstavka 13. člena te uredbe ter nadzorni organi iz 14. člena te uredbe morajo na podlagi pisne zahteve Agencije pravočasno poslati informacije, potrebne za pripravo tega poročila.
16. člen
(izdaja predhodnih soglasij)
Minister, pristojen za okolje, v skladu s 14. členom Uredbe 1013/2006/ES s sklepom določi objekte za predelavo odpadkov, za katere se izdajo predhodna soglasja.
KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
(prekrški)
(1) Pravna oseba stori prekršek, če:
1. pošlje odpadke tako, da je v skladu s 35. točko 2. člena Uredbe 1013/2006/ES pošiljka spoznana kot nezakonita pošiljka;
2. pošlje odpadke, za katere je potrebna prijava, brez zahtevanega finančnega jamstva ali enakovrednega zavarovanja v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 1013/2006/ES;
3. pošlje odpadke v nasprotju s pogoji, ki jih določijo pristojni organi v skladu z 10. členom Uredbe 1013/2006/ES;
4. v nasprotju z določili točk (c), (d) in (e) prvega odstavka 15. člena, točk (b), (d) in (e) prvega odstavka 16. člena, točke (c) tretjega odstavka 35. člena in točke (c) tretjega odstavka 42. člena Uredbe 1013/2006/ES ne izpolni dolžnosti potrditve prejema pošiljke odpadkov, izdaje potrdila o dokončanju predelave ali odstranjevanja ali obveščanja o tem;
5. v nasprotju s 16. členom Uredbe 1013/2006/ES ne izpolni transportnega dokumenta ali ga izpolni nepravilno ali nepopolno ali nepravočasno;
6. na zahtevo nadzornega organa iz 14. člena te uredbe ne predloži transportnega dokumenta ali izvodov prijavnega dokumenta, ki vsebuje pisna soglasja in pogoje zadevnih pristojnih organov, v skladu s točko (c) 16. člena Uredbe 1013/2006/ES;
7. med osebo, ki organizira pošiljko odpadkov in prejemnikom, ki odpadke predela, ni sklenjena pogodba iz Priloge VII Uredbe 1013/2006/ES, če pogodba ne učinkuje ali ne vsebuje obveznosti v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES;
8. v nasprotju z 18. členom Uredbe 1013/2006 prevoza ne spremlja dokument iz Priloge VII, se ne predloži, ne predloži pravočasno ali predloži nepopoln dokument iz Priloge VII, ali ne posreduje, ne posreduje pravočasno ali posreduje nepopolne informacije iz Priloge VII;
9. krši prepoved mešanja odpadkov med pošiljanjem v skladu z 19. členom Uredbe 1013/2006/ES;
10. ne hrani dokumentacije v zvezi s prijavljeno pošiljko odpadkov v skladu s prvim odstavkom 20. člena Uredbe 1013/2006/ES;
11. oseba, ki organizira pošiljko odpadkov, prejemnik ali objekt, ki prejme odpadke, ne hrani informacij, danih na podlagi prvega odstavka 18. člena v zvezi s pošiljko odpadkov v skladu z drugim odstavkom 20. člena Uredbe 1013/2006/ES;
12. pošlje odpadke v nasprotju s četrtim odstavkom 22. člena Uredbe 1013/2006/ES ali ne prevzame nezakonite pošiljke nazaj v skladu z odločitvijo Agencije o prevzemu nezakonitih pošiljk iz 24. člena Uredbe 1013/2006;
13. ne poskrbi za vrnitev odpadkov ali ne poravna stroškov v skladu z 22., 23., 24. in 25. členom Uredbe 1013/2006/ES;
14. krši prepoved pošiljanja odpadkov iz Republike Slovenije skladno s 34., 36., 39. in 40. členom Uredbe 1013/2006/ES;
15. carinskim organom ne predloži izvoda transportnega dokumenta v skladu s točko (c) tretjega odstavka 35. člena, točko (b) tretjega odstavka 38. člena, točko (c) tretjega odstavka 42. člena, tretjim odstavkom 44. člena, 47. členom, prvim in drugim odstavkom 48. člena Uredbe 1013/2006/ES;
16. vozi odpadke v državo, ki je v skladu z določili točke (a) tretjega odstavka 34. člena in točke (a) drugega pododstavka prvega odstavka 37. člena Uredbe 1013/2006/ES, prepovedala uvoz teh odpadkov;
17. krši prepoved pošiljanja odpadkov v Republiko Slovenijo v skladu s 41. in 43. členom Uredbe 1013/2006/ES.
(2) Za prekršek iz 6., 7., 8., 10. in 11. točke prejšnjega odstavka se izreče globa od 4.500 do 15.000 eurov, za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 9., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točke pa globa od 10.000 do 40.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Za prekršek iz 6., 7., 8., 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje fizična oseba z globo od 40 do 1.200 eurov, za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 9., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točke pa z globo od 800 do 1.200 eurov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Vse pošiljke odpadkov, za katere je bila dana prijava in za katere je pristojni organ ciljne države potrdil prejem pred uveljavitvijo Uredbe 1013/2006 (ES), se dokončajo po dosedanjih predpisih.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o čezmejnem pošiljanju odpadkov (Uradni list RS, št. 101/04 in 46/05).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-80/2007/6
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2511-0014
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost