Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3911. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča in digitalizaciji kartografskega dela odloka, stran 10296.

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča in digitalizaciji kartografskega dela odloka
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
(1) Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (v nadaljevanju PUP) je bil sprejet leta 1992 (Uradni list RS, št. 7/92). V povezavi s kasnejšimi opredelitvami novih stavbnih zemljišč v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in pobud posameznih investitorjev so bile izvedene večkratne spremembe in dopolnitve odloka (objavljene v Uradnem listu RS, št. 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02, 49/05, 109/06 - obvezna razlaga, 132/06 - popravek in 37/07).
(2) Kartografski del k osnovnem odloku je bil izdelan v analogni obliki, na tej osnovi pa tudi vse njegove spremembe in dopolnitve. Ta oblika omejuje njegovo uporabnost, zato je smiselno vsebino prikazov digitalizirati, pri čemer bo možno izvesti tudi določene uskladitve oziroma odpraviti neskladja med tekstualnim in kartografskim delom PUP ter tudi neskladja med namensko rabo določeno v prostorskem planu občine ter ureditvenimi enotami PUP.
(3) V zadnjih dveh letih je bilo podanih več individualnih pobud za spremembo posameznih ureditvenih enot, ki se jih preveri in upošteva, v kolikor so sprejemljive.
(4) Pri uporabi veljavnega PUP je bilo odkritih nekaj pomanjkljivosti in nujnih tehničnih popravkov, ki jih je potrebno s postopkom sprememb in dopolnitev PUP odpraviti, predvsem gre tu za neskladja med namensko rabo določeno v prostorskem planu občine ter ureditvenimi enotami PUP.
(5) Uskladitev meja Ureditvenih enot z območji, ki se urejajo z drugimi izvedbenimi prostorskimi akti občine.
2. člen
Območje sprememb in dopolnitev PUP
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega celotno območje, ki se obravnava s PUP za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, razen naslednjih območij:
- območja veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov,
- območje urejanja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Mestnega jedra Novega mesta (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/91, Uradni list RS, št. 96/00).
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev, se pridobijo s preveritvijo in upoštevanjem vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag ter z izdelavo novih strokovnih podlag, v katerih se preveri in utemelji razlog za predlagane spremembe in podajo podrobnejše usmeritve in pogoji za posege v prostor v posameznih ureditvenih enotah, ki bodo predmet sprememb in dopolnitev PUP.
4. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
- sprejem sklepa in objava - julij 2007;
- digitalizacije kartografskega dela - avgust 2007;
- izdelava strokovnih podlag in osnutka prostorskega akta - 30 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem;
- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora - 30 dni po prejemu osnutka;
- v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje;
- izdelava dopolnjenega osnutka - november 2007;
- v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila - v roku 15 dni;
- javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo - december 2007;
- stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve - 15 dni po javni razgrnitvi;
- izdelava predloga - januar 2008;
- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora - v roku 30 dni;
- v primeru izdelave CPVO, ministrstvo za okolje in prostor odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev PUP in izda potrdilo;
- sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP z odlokom na OS in objava - maj 2008.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
(1) Občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev PUP-a na podlagi analize stanja in usmeritev za spremembe in dopolnitve, strokovnih podlag ter ugotovljenih potreb.
(2) Občina pošlje osnutek nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v 30 dneh dajo smernice. Če nosilci urejanja v 30 dneh od prejema ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo. Ministrstvo za okolje in prostor pisno sporoči občini, ali je za spremembe in dopolnitve PUP, ki bodo izdelane kot občinski podrobni prostorski načrt, potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Nosilci urejanja prostora so:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
7. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto - za področje distribucije električne energije, Ljubljanska 7, 8000 Novo mesto;
8. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto;
9. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novi trg 6, 8000 Novo mesto;
10. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
11. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
12. UPC Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
14. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto;
15. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
(4) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira MONM.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-8/2007
Novo mesto, dne 24. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost