Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3915. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Prebold, stran 10303.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06), 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odl. US RS, 45/94 - odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US RS, 63/95 - obvezna razlaga, 73/95 - odl. US RS, 9/96 - odl. US RS, 39/96 - odl. US RS, 44/96 - odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US RS, 74/98, 59/99 - odl. US RS, 70/00 in 51/02), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) je Občinski svet Občine Prebold na 8. redni seji dne 12. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje celotne občine Prebold.
Program opremljanja iz 1. odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, določena v Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Prebold (Uradni list RS, št. 58/04).
Zemljišča so obravnavana glede na devet (9) obračunskih območij. V teh območjih so izračunane naslednje skupne površine zemljišč glede na namensko rabo prostora in neto tlorisne površine stavb glede na podatke iz katastra stavb Geodetske uprave RS:
+------+----------------------+--------------+-----------------+
|   |  Ime obračunskega  |  Površina  | Neto tlorisna |
|   |    območja    |  parcel  |  površina   |
|   |           |   [m2]   |   [m2]    |
+------+----------------------+--------------+-----------------+
|1.  |Dolenja vas      |    233.002|      54.561|
+------+----------------------+--------------+-----------------+
|2.  |Kaplja vas      |    131.124|      38.196|
+------+----------------------+--------------+-----------------+
|3.  |Latkova vas      |    695.488|     108.611|
+------+----------------------+--------------+-----------------+
|4.  |Marija Reka      |    28.566|      4.636|
+------+----------------------+--------------+-----------------+
|5.  |Matke         |    132.216|      33.153|
+------+----------------------+--------------+-----------------+
|6.  |Prebold        |    616.894|     155.730|
+------+----------------------+--------------+-----------------+
|7.  |Sv. Lovrenc      |    243.899|      52.214|
+------+----------------------+--------------+-----------------+
|8.  |Šešče pri Preboldu  |    215.500|      49.388|
+------+----------------------+--------------+-----------------+
|9.  |Razpršeno(*)     |    411.053|     100.782|
+------+----------------------+--------------+-----------------+
(*) Razpršeno obsega območja izven aglomeracij strnjene poselitve, in sicer: Kaplja vas, Latkova vas, Marija Reka, Matke, Prebold, Sv. Lovrenc in Šešče pri Preboldu
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana obstoječa infrastruktura iz evidenc Občine Prebold, evidenc podjetja, ter infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo v načrtu razvojnih programov za leta od 2006 do 2009. V programu opremljanja je upoštevana infrastruktura obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: ceste, vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, javna razsvetljava, ravnanje z odpadki (eko-otoki), javne površine (pokopališča, parkirišča, zelene površine). Infrastruktura je pripisana posameznim območjem iz 3. člena glede na dejansko lego, razen za ceste in pokopališča, za katere se je upoštevalo sorazmerno višino vrednosti po vseh aglomeracijah. Dolžine, površine oziroma kapacitete posameznih vrst infrastrukture po območjih so naslednje:
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture)
Vrednost infrastrukture za izračun komunalnega prispevka je vsota vrednosti obračunskih stroškov obstoječe infrastrukture in predvidenih obračunskih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture iz Načrta razvojnih programov.
Obračunski stroški obstoječe infrastrukture je po območjih in posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
Obračunski stroški predvidene infrastrukture v skladu z Načrtom razvojnih programov je po območjih in posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
+-------------+------------------+--------------+------------+
|  Podano v |    Vrsta   | Aglomeracija |Obračunski |
| podpoglavju | infrastrukture |       | strošek  |
|       |         |       |  [€]   |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|6.2 Ceste  |Cesta v dolžini  |Dolenja vas  | 304.623,60 |
|       |ca. 507 m v    |       |      |
|       |severnem delu   |       |      |
|       |Dolenje vasi   |       |      |
|       |(izgradnja)    |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Pločnik v Kaplji |Kaplja vas  | 18.778,17 |
|       |vasi (izgradnja) |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Rekonstrukcija  |Matke     | 20.864,63 |
|       |ceste v Matkah  |       |      |
|       |(izgradnja)    |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Pločnik med    |1/2 Latkova  | 33.383,41 |
|       |Latkovo vasjo in |vas      |      |
|       |Dolenjo vasjo   |1/2 Dolenja |      |
|       |(izgradnja in   |vas      |      |
|       |nakup zemljišča) |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|6.3     |Kanalizacijski  |Kaplja vas  | 51.299,36 |
|Kanalizacija |sistemi odpadnih |       |      |
|in čistilne |komunalnih vod in |       |      |
|naprave   |mala ČN      |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Kanalizacijski  |Latkova vas  | 205.781,65 |
|       |sistemi odpadnih |       |      |
|       |padavinskih vod  |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Kanalizacijski  |Matke     | 45.785,78 |
|       |sistemi odpadnih |       |      |
|       |padavinskih vod  |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Kanalizacijski  |Prebold    | 28.845,52 |
|       |sistemi odpadnih |Dolenja vas  |      |
|       |padavinskih vod  |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Kanalizacijski  |Sv. Lovrenc  | 73.808,51 |
|       |sistemi odpadnih |       |      |
|       |padavinskih vod  |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Kanalizacijski  |Šešče pri   | 63.299,99 |
|       |sistemi odpadnih |Preboldu   |      |
|       |padavinskih vod  |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Sofinanciranje  |sorazmerno vse| 212.349,14 |
|       |Čistilne naprave |aglomeracije, |      |
|       |(ČN) Kasaze in  |ki bodo imele |      |
|       |magistralni    |kanalizacijski|      |
|       |kanalizacijski  |sistem    |      |
|       |sistem do ČN   |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|6.4 Vodovod |Rekonstrukcije  |Matke     | 16.691,70 |
|       |vodovodov, ki ni |       |      |
|       |vzdrževanje,   |       |      |
|       |transportni    |       |      |
|       |vodovod v Matkah |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Rekonstrukcije  |Latkova vas  |  8.345,85 |
|       |vodovodov, ki ni |       |      |
|       |vzdrževanje,   |       |      |
|       |vodovod v Latkovi |       |      |
|       |vas        |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Izgradnja     |Razpršeno   | 14.605,24 |
|       |vodovoda v Veliki |(Marija Reka) |      |
|       |Reki       |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|       |Izgradnja     |Razpršeno   | 20.864,63 |
|       |vodovoda v    |(Marija Reka) |      |
|       |naselju pod    |       |      |
|       |Žvajgo      |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|6.5     |Javna       |Prebold    | 20.864,63 |
|Razsvetljava |razsvetljava   |Dolenja vas  |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|6.6 Ravnanje |sofinanciranje v |sorazmerno vse| 140.356,37 |
|z odpadki  |Center za     |aglomeracije |      |
|       |ravnanje z    |       |      |
|       |odpadki (CERO)  |       |      |
+-------------+------------------+--------------+------------+
|6.7 Javne  |Igrišče Na    |Prebold    |  8.345,85 |
|površine   |zelenici     |       |      |
+-----------------------------------------------+------------+
|     SKUPAJ - OBRAČUNSKI STROŠKI     |1.288.894,04|
+-----------------------------------------------+------------+
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč (gradbenih parcel) oziroma na neto tlorisno površino objektov)
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino stavbnega zemljišča (gradbene parcele) in parcele in na neto tlorisno površino objektov.
V primeru, da se stavba na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni. Za ceste se komunalni prispevek vedno obračuna.
Cena opremljanja kvadratnega metra zemljišča (gradbene parcele) je po posameznih aglomeracijah naslednja (C(pi)):
OPOMBA:
Vse vrednosti so podane kot vrednost obračunskega stroška posamezne komunalne infrastrukture preračunanega na kvadratni meter parcele [€/m2]
Razpršeno - obsega območja izven aglomeracij oziroma obračunskih območij, in sicer: Kaplja vas, Latkova vas, Marija Reka, Matke, Prebold, Sv. Lovrenc in Šešče pri Preboldu
Cena opremljanja kvadratnega metra neto stanovanjske površine objekta je po posameznih aglomeracijah naslednja (C(ti)):
OPOMBA:
Vse vrednosti so podane kot vrednost obračunskega stroška posamezne komunalne infrastrukture preračunanega na neto tlorisno površino objekta [€/m2]
Razpršeno - obsega območja izven aglomeracij oziroma obračunskih območij, in sicer: Kaplja vas, Latkova vas, Marija Reka, Matke, Prebold, Sv. Lovrenc in Šešče pri Preboldu
Za obračun komunalnega prispevka v skladu z Odlokom o komunalnem prispevku se uporabijo faktorji C(pi) in C(ti) iz tabele, faktor D(pi) je 0,7 in faktor D(ti) je 0,3.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 1. 2007.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Program opremljanja obravnava vso že zgrajeno infrastrukturo, na katero se lahko investitorji že priključujejo oziroma se bodo lahko priključili v letu sprejema tega odloka.
Investitorjem, ki se ne morejo priključiti na posamezno vrsto individualne komunalne infrastrukture, se komunalni prispevek zmanjša za delež, določen v 5. členu odloka.
Za vso novo infrastrukturo, ki ni vključena v ta odlok, se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem infrastrukture.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje občine Prebold iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Prebold.
9. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351/137/2007-01
Prebold, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost