Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3920. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 2001 (gradnja funkcionalnega objekta ob športnem igrišču v Konjiški vasi), stran 10311.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 2001 (gradnja funkcionalnega objekta ob športnem igrišču v Konjiški vasi)
1. Ocena stanja in razlogi
Na osnovi odobrenega izjemnega posega št. 86 je na parc. št. 33/2 k.o. Konjiška vas možno graditi športno igrišče, skladno z veljavnim Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 2001 (Uradni list RS, št. 75/04).
Ob igrišču želijo krajani Krajevne skupnosti Konjiška vas zgraditi večnamenski funkcionalni objekt za potrebe športnega igrišča. V objektu bi bile sanitarije, garderobe, umivalnice, prostor za opremo … in drugi prostori za uporabnike športnega igrišča.
Območje se ureja na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev so:
- dopolnitev športno rekreacijske dejavnosti z nujno potrebnimi funkcionalnimi prostori (sanitarije, garderobe, umivalnice, klubska soba …).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev PUP se nanaša na parcelo številka 33/2 k.o. Konjiška vas, kjer je že izgrajeno športno igrišče.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbel investitor.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+-------------------------------------+------------------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe  |  julij, avgust 2007  |
|prostorskega akta          |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in  |   avgust 2007    |
|na svetovnem spletu, MOP       |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Obvestilo MOP o izvedbi celovite   |     30 dni     |
|presoje vplivov na okolje      |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava osnutka spremembe      |     7 dni     |
|prostorskega akta          |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Pridobivanje smernic         |     30 dni     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi  | 7 dni pred pričetkom |
|in javni obravnavi osnutka      |  javne razgrnitve  |
+-------------------------------------+------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |     30 dni     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava stališča do pripomb in   |7 dni po zaključku javne|
|predlogov              |    razgrnitve    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Pridobivanje mnenj          |     30 dni     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava usklajenega predloga    |     7 dni     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem   |   januar 2008    |
|svetu                |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Objava v Uradnem listu        |   februar 2008   |
+-------------------------------------+------------------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
JKP Slovenske Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice
KS Konjiška vas, 6a Konjiška vas, 3210 Slovenske Konjice
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira investitor KS Konjiška vas.
Za Izdelovalca strokovnih podlag za spremembo in dopolnitev Odloka o PUP je investitor izbral: BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0009/2007
Slovenske Konjice, dne 27. julija 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost