Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

83. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na obrambnem področju (BBHSOP), stran 1035.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na obrambnem področju (BBHSOP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na obrambnem področju (BBHSOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2007.
Št. 001-22-98/07
Ljubljana, dne 20. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BBHSOP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na obrambnem področju, podpisan na Otočcu dne 18. 12. 2006.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in v angleškem jeziku glasi(1):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Bosne in Hercegovine, v nadaljnjem besedilu »pogodbenika«, sta se
zaradi poglobitve stikov in medsebojnega razumevanja na obrambnem področju med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino dogovorila:
1. člen
Namen sporazuma
Namen tega sporazuma je zagotoviti okvir za sodelovanje med pogodbenikoma na obrambnem področju v mejah pristojnosti, določenih z njuno notranjo zakonodajo in skladno z načeli mednarodnega prava ter mednarodnih običajev.
2. člen
Pravni položaj sporazuma
1. Sporazum ne vpliva na obveznosti pogodbenikov iz drugih mednarodnih sporazumov, ki sta jih sklenila ali jih še lahko skleneta.
2. Pogodbenika sodelujeta v skladu s pooblastili po njuni notranji zakonodaji.
3. člen
Področja sodelovanja
1. Sodelovanje med pogodbenikoma poteka predvsem na teh področjih:
a) obrambna in varnostna politika;
b) obrambna in vojaška zakonodaja;
c) nadzor nad oboroževanjem in razoroževanje;
d) načrtovanje in oblikovanje obrambnega proračuna;
e) vojaška zgodovina, publikacije in muzeji;
f) podpora miru, operacije iskanja in reševanja ter humanitarne operacije;
g) organizacija oboroženih sil na kadrovskem, upravnem in logističnem področju;
h) okoljska vprašanja in nadzor nad onesnaževanjem v vojaških objektih;
i) civilna obramba in krizno upravljanje;
j) obrambna industrija.
2. Za izvajanje določb tega sporazuma in uresničevanje sodelovanja na področjih, navedenih v prvem odstavku tega člena, lahko pogodbenika skleneta posebne sporazume ali protokole.
4. člen
Oblike sodelovanja
Sodelovanje med pogodbenikoma poteka v teh oblikah:
a) uradni in delovni obiski delegacij, ki jih vodijo visoki predstavniki pogodbenikov;
b) izmenjava izkušenj med strokovnjaki pogodbenikov na vojaškem področju;
c) izmenjava opazovalcev na vojaških vajah;
d) srečanja predstavnikov vojaških organov;
e) izmenjava predavateljev in udeležba na tečajih, seminarjih in simpozijih, ki jih organizirata pogodbenika.
5. člen
Letni načrti sodelovanja
Za izvajanje določb tega sporazuma lahko pogodbenika sprejmeta letne načrte sodelovanja, ki temeljijo na načelih tega sporazuma.
6. člen
Finančni vidiki
1. Vsi izdatki za osebje, ki je po določbah tega sporazuma vključeno v dejavnosti sodelovanja, se krijejo po načelu vzajemnosti, in sicer:
a) pogodbenik gostitelj na svoje stroške zagotovi nastanitev in prehrano, lokalni prevoz po državnem ozemlju, v nujnih primerih pa tudi zdravstvene in zobozdravstvene storitve;
b) pogodbenik pošiljatelj krije stroške mednarodnega prevoza in vse druge stroške, razen tistih iz točke a prvega odstavka tega člena.
2. Stroške nastanitve, prehrane in lokalnega prevoza za delegacije, ki štejejo več kot 10 članov (vključno s pomožnim osebjem, kot so vozniki, tolmači itd.), krije pogodbenik pošiljatelj ali pa se krijejo v skladu s posebnimi sporazumi.
7. člen
Varstvo tajnih podatkov
1. Pogodbenika zagotavljata varstvo tajnih podatkov, ki so jima v dvostranskih stikih dani na voljo, v skladu z zakoni in predpisi, veljavnimi v eni in drugi državi. Pogodbenik, ki prejme tajne podatke, jih obravnava s primerljivo stopnjo tajnosti kakor pogodbenik, ki jih je poslal.
2. Pogodbenika soglašata, da tajnih podatkov, ki jih prejmeta, ne bosta uporabljala v škodo interesov drugega pogodbenika in jih brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenika, ki jih je zbral in dal na voljo, ne bosta dala tretji strani.
8. člen
Reševanje sporov
Pogodbenika rešujeta vse spore v zvezi z razlago ali izvajanjem določb tega sporazuma z medsebojnimi posvetovanji in pogajanji.
9. člen
Spremembe sporazuma
1. Vsak pogodbenik lahko kadar koli zahteva spremembo tega sporazuma in se začne posvetovati z drugim pogodbenikom, da bi dosegla dogovor o predlaganih spremembah.
2. Dogovorjene spremembe so sestavni del tega sporazuma in začnejo veljati v skladu z določbami 11. člena tega sporazuma.
10. člen
Trajanje in prenehanje veljavnosti
1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsak pogodbenik ga lahko kadar koli pisno odpove z uradnim obvestilom po diplomatski poti. V tem primeru sporazum preneha veljati po šestih mesecih od dneva prejema obvestila drugega pogodbenika o odpovedi.
2. Ob prenehanju veljavnosti sporazuma si pogodbenika skupaj prizadevata doseči najboljšo rešitev odprtih vprašanj.
11. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega obvestila pogodbenikov, da so izpeljani njuni notranjepravni postopki za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Podpisano v Otočcu dne 18. 12. 2006 v dveh izvirnikih v slovenskem, bosanskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi ali uporabi določb tega sporazuma prevlada besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Minister za obrambo
Karl Erjavec l.r.
 
Za Svet ministrov
Bosne in Hercegovine
Minister za obrambo
Nikola Radovanović l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
The Government of the Republic of Slovenia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, hereinafter referred to as “the Parties”,
aiming at increasing contacts and mutual understanding between the Republic of Slovenia and Bosnia and Herzegovina in the defence field,
have agreed as follows:
Article 1
Purpose of the Agreement
The purpose of this Agreement is to provide a framework for co-operation between the Parties in the field of defence within the limits of their competencies stipulated by their national legislation and in accordance with the principles of international law and international practice.
Article 2
Status of the Agreement
1. The Agreement shall not prejudice any obligations of the Parties derived from other international agreements to which they are or may be the parties.
2. The Parties shall cooperate within the powers given to them by their respective internal legislation.
Article 3
Areas of Co-operation
1. The co-operation between the two Parties will be developed especially in the following fields:
(a) defence and security policy;
(b) defence and military legislation;
(c) arms control and disarmament;
(d) planning and formation of defence budget;
(e) military history, publications and museums;
(f) peace support, search and rescue and humanitarian operations;
(g) armed forces organisation, within the fields of personnel, administration and logistics;
(h) environmental issues and pollution control within military installations;
(i) civil defence and crisis management;
(j) defence industry.
2. In order to fulfil the provisions of this Agreement and to implement the co-operation in the fields mentioned in this Article, paragraph 1, the Parties may conclude specific agreements or protocols.
Article 4
Forms of Co-operation
The co-operation between the two Parties will be implemented in the following ways:
(a) official and working visits of delegations headed by top representatives of the two Parties;
(b) exchange of experience between the experts of the two Parties in military fields of activities;
(c) exchange of observers to military exercises;
(d) meetings of representatives of military institutions;
(e) exchange of lecturers and attendance to courses, seminars and symposiums organised by the Parties.
Article 5
Annual cooperation plans
The Parties may conclude annual cooperation plans on the basis of principles of this Agreement in order to implement the provisions of this Agreement.
Article 6
Financial Aspects
1. All expenses for the personnel who is involved in co-operation activities according to the provisions of this Agreement will be covered on a reciprocal basis as follows:
(a) the hosting Party will provide, at its own cost, accommodation and meals, local transportation on its national territory as well as medical and dental services in emergency cases;
(b) the sending Party will bear the expenses for international transportation and any other expenses, except those mentioned in paragraph 1 a of this article.
2. Expenses of accommodation, meals and local transportation for the delegations counting more than 10 members (including support personnel, such as drivers, interpreters, etc.) will be covered by the sending Party or according to specific agreements.
Article 7
Protection of Classified Data
1. The Parties shall guarantee the protection of classified data made available to them in bilateral contacts in accordance with the laws and regulations in force in each of the states. The Party getting classified data will grant analogous security classification level for the classified data as it was granted by the Party that arranged the classified data.
2. The Parties hereto agree not to use the classified data they receive to the detriment of the interests of the other Party and shall not submit such classified data to third Parties without prior written consent from the Party that collected and made available such classified data.
Article 8
Settlement of Disputes
Any dispute regarding the interpretation or the implementation of the provisions of this Agreement will be settled by the consultations and negotiations of the Parties.
Article 9
Amendments to the Agreement
1. Each Party may at any time request the revision of this Agreement and will begin a process of consultation in order to agree upon the suggested amendments.
2. The agreed amendments are integral part of this Agreement and shall come into force in accordance with the provisions of Article 11 of this Agreement.
Article 10
Duration and Termination
1. This Agreement shall be of unlimited period of time. It may be terminated in writing with diplomatic note at any time by either Parties. In such a case it will become invalid after 6 months from the day of the receipt of the notice of its termination by the other Party.
2. In case of termination, the Parties will co-operate in order to reach the best solution for the open questions.
Article 11
Entry into Force
This Agreement will come into force on the date of the receipt of the last notification of the Parties upon the fulfilment of their internal legal procedures necessary for this Agreement to come into force.
Signed in Otočec on 18. 12. 2006 in two original copies in Slovenian, Bosnian, Croatian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation or application of the provisions of this Agreement, the English version will prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Minister of Defence
Karl Erjavec (s)
 
For the Council of Ministers of
Bosnia and Herzegovina
Minister of Defence
Nikola Radovanović (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/07-41/1
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EPA 919-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
(1) Besedilo sporazuma v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost