Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3925. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo, stran 10323.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 8. redni seji dne 19. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo (Uradno glasilo št. 4/1994, 19/1997 in 4/2001) se drugi, tretji in četrti odstavek 20.a člena spremenijo tako, da se glasijo:
»Višino plačila za storitev iz prejšnjega odstavka se izračuna na osnovi kalkulacije stroškov rednega overjanja vodomerov po nazivnem premeru posameznega vodomera, ki predstavlja priključno moč vodovodnega priključka.
Mesečno plačilo za storitev rednega overjanja vodomerov znaša:
- 1,90 EUR za vodomer DN 15 in DN 20,
- 2,40 EUR za vodomer DN 25 in DN 30,
- 3,30 EUR za vodomer DN 40,
- 15,30 EUR za kombinirani vodomer 50/20,
- 16,80 EUR za kombinirani vodomer 80/20,
- 18,40 EUR za kombinirani vodomer 100/25,
- 28,90 EUR za kombinirani vodomer 150/25.
Mesečni znesek za storitev rednega overjanja vodomerov se usklajuje vsakega 1. januarja s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.«.
2. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek upravljalec javnega vodovoda, če ne ravna v skladu z obveznostmi, navedenimi v 30. členu tega odloka.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba upravljalca.«.
3. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne ravna v skladu z obveznostmi, navedenimi v 31. členu tega odloka.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba uporabnika - pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali posameznik.«.
4. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja organ Občine Vipava, pristojen za redarski in inšpekcijski nadzor.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov o prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške.
Za vodenje postopka in izdajo odločb o prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške.«.
5. člen
Naslov IX. poglavja se spremeni, tako da se glasi: »IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
6. člen
38. člen se črta.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-0017/2007
Vipava, dne 19. julija 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost