Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih, stran 10279.

Na podlagi 91. člena v zvezi z 92. členom in tretjega odstavka 93. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih
1. člen
V Pravilniku o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02 in 75/03) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat mora vlogi iz prejšnjega člena priložiti dokazila o ustreznem strokovnem znanju ter praktičnih sposobnostih in izkušnjah za določen jezik, za katerega želi biti kandidat imenovan za tolmača. Kandidat mora v vlogi navesti tudi naziv pristojne institucije, pri kateri je pridobil aktivno znanje slovenskega jezika in ustrezno univerzitetno oziroma drugo strokovno izobrazbo.
Ministrstvo pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu. Izpisek oziroma potrdilo iz kazenske evidence ministrstvo pridobi iz lastnih evidenc. Podatke o aktivnem znanju slovenskega jezika in o univerzitetni oziroma drugi strokovni izobrazbi ministrstvo pridobi od pristojne institucije.
Če je kandidat državljan države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in hkrati ni državljan Republike Slovenije, mora k vlogi iz prejšnjega člena priložiti še dokazilo o državljanstvu države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora.«.
2. člen
Črta se 6. člen.
3. člen
V 7. členu se besedilo »pisnega življenjepisa« nadomesti z besedilom »vloge kandidata«.
4. člen
V 8. členu se črta beseda »višjih«.
5. člen
V 16. členu se v drugem odstavku besedilo »delavec ministrstva, ki ima najmanj naziv višji svetovalec III« nadomesti z besedilom »uslužbenec ministrstva«.
6. člen
V 18. členu se v drugem odstavku besedilo »izdaje« nadomesti z besedilom »dokončnosti«.
7. člen
V 22. členu se v drugem odstavku besedilo »delavcev ministrstva, ki imajo najmanj naziv višji svetovalec III« in besedilo »delavcev ministrstva, ki imajo najmanj naziv referent IV« nadomesti z besedilom »uslužbencev ministrstva«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-234/2007
Ljubljana, dne 23. julija 2007
EVA 2007-2011-0092
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost