Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2007 z dne 7. 8. 2007

Kazalo

3912. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta tovarne zdravil Krka, stran 10297.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta tovarne zdravil Krka
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Na območju veljavnega Odloka o zazidalnem načrtu tovarna zdravil Krka Novo mesto s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 78/94, 21/97 in 54/03) deluje matična proizvodnja farmacevtskih, kemijskih in drugih proizvodov s servisnimi in drugimi dejavnostmi v skladu z registracijo podjetja Krka d.d. Novo mesto.
Investicijska vlaganja na podlagi izredno uspešnega poslovanja oziroma trženja lastnih proizvodov na svetovnem trgu zahtevajo občasne spremembe zazidalnega načrta kot podlage za izdajo gradbenih dovoljenj za nove investicije v skladu z investicijskim tempom pobudnika oziroma investitorja.
Krka d.d. Novo mesto je v juliju 2007 na Mestno občino Novo mesto podala pobudo za pričetek postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v naslednjem naboru:
- širitev upravne stavbe,
- novi obrat za kapsuliranje proizvodov / OKP,
- izgradnja RKC 3 / širitev razvojno kontrolnega centra,
- ostale manjše spremembe.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Območje načrtovanih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je identično z območjem veljavnega zazidalnega načrta. Konkretne pobude so opisane v 1. člen u tega sklepa.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize idejnih tehnoloških rešitev ter razpoložljivega prostora, urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev ter na podlagi pridobljenih smernic in analize le teh ter v skladu z morebitnimi drugimi veljavnimi materialnimi zakonodajami v zvezi z dejavnostjo podjetja v obsegu, ki ga določa ZPNačrt.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže v postopku priprave, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in njegovih posameznih faz)
Priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se izvede po postopku, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta:
- Sprejem sklepa o pripravi in objava - julij 2007;
- Izdelava strokovnih podlag in osnutka - 45 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem;
- Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora - 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku;
- Ministrstvo za okolje sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje;
- Izdelava dopolnjenega osnutka - oktober 2007;
- V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, ki preveri ustreznost okoljskega poročila - v roku 15 dni;
- Javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo - november 2007;
- Stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve;
- Izdelava predloga - november 2007;
- Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora - v roku 30 dni;
- V primeru izdelave CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na okolje in izda ustrezno potrdilo;
- Sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z odlokom na občinskem svetu in objava - marec 2008.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta morajo s svojimi smernicami za načrtovanje k osnutku in predlogu sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor; za področje določitve urbanističnih parametrov;
2. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta, 1, Novo mesto; za področje prometne in druge komunalne infrastrukture;
3. Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto;
4. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto; za področje distribucije električne energije;
5. Komunala d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto; za področje oskrbe z vodo in odvajanjem fekalne in meteorne kanalizacije ter ravnanja z odpadki;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto; za področje odvajanja voda;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
8. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja vzhod, Novi trg 7a, Novo mesto; za področje kabelskih telekomunikacij;
9. Istrabenz Plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
10. Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite in reševanja;
11. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana;
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Kalickega 1, 8000 Novo mesto;
13. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
14. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30. dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave sprememb in dopolnitev ZN)
Pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta tovarna zdravil Krka v celoti financira investitor Krka d.d. Novo mesto.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-11/2007
Novo mesto, dne 24. julija 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost